130/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 3 a och 104 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § i lag av den 13 augusti 1976 (672/76) och 104 a § i lag av den 30 december 1992 (1548/92), samt

ändras 104, 106 och 107 §§ samt 108 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 104 § sådan den lyder i nämnda lag av den 30 december 1992, 107 § och 108 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 december 1990 (1339/90) och 108 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 13 november 1981 (741/81), som följer:

104 §

Förskott som enligt lagen om förskottsuppbörd har påförts en skattskyldig och som influtit senast en månad innan beskattningen för skatteåret slutförts, skall användas till betalning av skatter och premier samt samfunds inkomstskatt som påförts i den kommun som avses i 103 §.

106 §

Om vid beskattningen för något år den skattskyldige, på grund av att hans räkenskapsperiod inte sammanfaller med kalenderåret, påförs endast förmögenhetsskatt eller inkomstskatt bara för inkomst av ett visst slag, räknas som avkortning på skatten bara den vid beskattningen behövliga delen av det förskott som influtit. Den övriga delen av det förskott som influtit tillgodoräknas den skattskyldige vid följande beskattning.

107 §

Enligt anteckning i skattedeklarationen kan den ena makens förskottsåterbäring användas till betalning av den andra makens skatter och avgifter.

108 §

De belopp som skall räknas till godo vid beskattningen och som inte behövs till betalning av den skattskyldiges skatter och avgifter återbärs som förskottsåterbäring.

När de debiterade förskott som influtit tillgodoräknas vid beskattningen, räknas på helt eller delvis obetalda rater dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Lagen tillämpas första gången när förskott för skatteåret 1993 används till betalning av den skattskyldiges skatter och avgifter samt samfunds inkomstskatt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 279/93
StaUB 79/93

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.