123/1994

Given i Helsingfors den 11 februari 1994

Skyddskemikalieförordning

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om tillämpning av kemikalielagen (744/89) på förhandsgodkännande av skyddskemikalier och påskrifter på emballage till dem.

2 §
Ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier

Vid en ansökan om förhandsgodkännande som avses i 25 § 1 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om skyddskemikaliens sammansättning,

2) de uppgifter som behövs för bedömning av skyddskemikaliens farliga egenskaper,

3) en utredning om skyddskemikaliens biologiska effektivitet och om hur de verksamma substanserna binds vid den behandlade produkten,

4) en uppskattning av de mängder av skyddskemikalien som årligen tillverkas eller importeras,

5) en utredning av de men som eventuellt orsakas av olika sätt att använda skyddskemikalien samt ett förslag till de säkerhetsåtgärder som en säker och oskadlig användning av skyddskemikalien förutsätter,

6) ett förslag till klassificering av och påskrifter på skyddskemikalien,

7) ett skyddsinformationsblad,

8) ett förslag till bruksanvisning,

9) ett förslag till begränsningar i fråga om de produkter som har behandlats med skyddskemikalien samt

10) andra uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan och bedömningen av skyddskemikaliens farlighet.

3 §
Anmälan om träskyddskemikalier som används på samma sätt som målfärg

I en anmälan som avses i 26 § 1 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om träskyddskemikaliens sammansättning,

2) en uppskattning av de mängder av träskyddskemikalien som årligen tillverkas eller importeras,

3) klassificering av och påskrifter på träskyddskemikalien,

4) ett skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter samt

5) en utredning av de men som eventuellt orsakas av olika sätt att använda träskyddskemikalien samt ett förslag till de säkerhetsåtgärder som en säker och oskadlig användning av träskyddskemikalien förutsätter.

Om de uppgifter som nämns i anmälan förändras, skall de förändrade uppgifterna anmälas till vatten- och miljöstyrelsen.

4 §
Anmälan om tillverkning av skyddskemikalier för export

I en anmälan som avses i 26 § 2 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om skyddskemikaliens sammansättning samt

2) ett skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter.

Om de uppgifter som nämns i anmälan förändras, skall de förändrade uppgifterna anmälas till vatten- och miljöstyrelsen.

5 §
Anmälan om prov som utförs med skyddskemikalier

I en anmälan som avses i 26 § 3 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om skyddskemikaliens sammansättning,

2) ett skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter,

3) en utredning om provets syfte, vem som utför det, platsen där det utförs, provets varaktighet och mängden kemikalier som används samt

4) en utredning om de säkerhetsåtgärder som en säker och oskadlig användning förutsätter.

6 §
Nya uppgifter

Den som tillverkar eller importerar en skyddskemikalie skall tillställa vatten- och miljöstyrelsen de nya uppgifter som behövs för bedömning av skyddskemikaliens farliga egenskaper och som tillverkaren eller importören rimligen kan förmodas vara medveten om.

7 §
Undantag

Vid ansökan om förhandsgodkännande av en slembekämpningskemikalie som på grund av sina egenskaper tillverkas på samma plats där den används kan sökanden i stället för kemikalietillverkaren eller kemikalieimportören vara den som tillverkar eller importerar den utrustning med vilken slembekämpningskemikalien tillverkas.

Miljöministeriet kan bestämma att stadgandena om förhandsgodkännande av skyddskemikalier eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem inte skall tillämpas till någon del, om tillräcklig säkerhet kan åstadkommas på annat sätt.

8 §
Uppgifter som skall hållas hemliga

Den som ansöker om förhandsgodkännande av skyddskemikalier eller gör en anmälan om skyddskemikalier skall särskilt nämna vilka uppgifter han betraktar som affärs- och yrkeshemligheter och som skall hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Sökanden eller anmälaren skall motivera sin ståndpunkt.

Följande uppgifter kan dock inte hållas hemliga:

1) sökandens eller anmälarens namn,

2) namnet på den som tillverkar skyddskemikalien och de verksamma substanser skyddskemikalien innehåller,

3) namnen på de verksamma substanser som skyddskemikalien innehåller och halterna av dem i preparatet och skyddskemikaliens namn,

4) uppgifter om de verksamma substansernas och skyddskemikaliens fysikaliska och kemiska egenskaper,

5) sammandrag av resultaten av undersökningar om skyddskemikaliens effekt samt dess verkningar på hälsan och miljön,

6) uppgifter om hur skyddskemikalien kan oskadliggöras,

7) metoderna för att behandla det avfall som skyddskemikalien och dess emballage samt produkter som behandlats med skyddskemikalien ger upphov till,

8) de uppgifter som skyddsinformationsbladet innehåller samt

9) de analysmetoder för verksamma substanser samt ämnen som nämns i den förteckning som avses i 11 § 4 mom. kemikalielagen med vilkas hjälp man kan observera ämnen som kommit ut i miljön samt bestämma människornas omedelbara exponering för ämnet.

Om sökanden eller anmälaren själv offentliggör uppgifter som tidigare har hållits hemliga, skall vatten- och miljöstyrelsen underrättas om detta.

9 §
Behandling av ansökan och anmälan

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samband med behandlingen av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier eller en anmälan om skyddskemikalier vid behov begära utlåtande av folkhälsoinstitutet om skyddskemikaliens verkningar på hälsan samt av arbetsministeriet om de i ansökan eller anmälan angivna säkerhetsåtgärder som en säker användning förutsätter.

10 §
Påskrifter på emballage till skyddskemikalier

Utöver vad som med stöd av kemikalielagen har stadgas om påskrifter på emballage till farliga kemikalier skall på emballaget till skyddskemikalier finnas påskrifter om

1) namnen på de verksamma substanser som skyddskemikalien innehåller och halterna av dem,

2) användningssyftet samt

3) i fråga om skyddskemikalier som överlåts till minutförsäljning anvisningar om hur preparatet skall användas samt anvisningar om hur det avfall som skyddskemikalien och dess emballage ger upphov till skall behandlas.

11 §
Lokal tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall övervaka att endast sådana skyddskemikalier vilkas användning är tillåten med stöd av kemikalielagen och denna förordning introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande och att skyddskemikalierna har märkts enligt stadgandena i denna förordning.

12 §
Detaljerade föreskrifter

Miljöministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om förfarandet vid förhandsgodkännande av och anmälan om skyddskemikalier samt om den övriga verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

När denna förordning har trätt i kraft skall 34-39 §§ kemikalieförordningen (620/90) inte längre tillämpas.

Ansökningar och anmälningar som gäller skyddskemikalier och som har anlänt till vatten- och miljöstyrelsen innan denna förordning har trätt i kraft behandlas enligt de stadganden som gäller vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 11 februari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.