112/1994

Given i Helsingfors den 11 februari 1994

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern ändras 3 § 2 mom. och 4 § förordningen den 21 augusti 1992 om patent- och registerstyrelsen (799/92) som följer:

3 §

Till direktionen hör högst sju medlemmar, av vilka en är patent- och registerstyrelsens generaldirektör och en företräder ämbetsverkets personal. Statsrådet utser direktionens ordförande och vice ordförande bland direktionens medlemmar.


4 §

Direktionen har till uppgift att

1) uppställa mål för patent- och registerstyrelsens verksamhet i praktiken samt besluta om riktlinjerna för verksamheten med beaktande av de mål som uppställts för ämbetsverket,

2) genom styrning och övervakning se till att de mål som uppställts för ämbetsverket uppnås,

3) besluta om ämbetsverkets budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplan,

4) avge utlåtande om utnämning av avdelningscheferna,

5) främja samarbetet mellan ämbetsverket och dem som använder sig av dess tjänster, samt

6) behandla andra ärenden av betydelse för ämbetsverkets allmänna verksamhet som generaldirektören förelägger direktionen eller som direktionen upptar till behandling. Direktionen skall dock inte behandla ärenden, som gäller ett enskilt ansöknings-, anmälnings- eller besvärsärende som behandlas av ämbetsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994. Patent- och registerstyrelsens generaldirektör är ordförande för direktionen tills statsrådet utser en ny ordförande.

Helsingfors den 11 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.