69/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Förordning om ändring av förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 3 mom. och 3 § förordningen den 19 april 1991 om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (727/91) som följer:

2 §
Undantag i fråga om tillämpningsområdet

Innan verksamhet som avses i denna paragraf inleds, skall en skriftlig anmälan om verksamheten göras till den behöriga polisen, hälsovårdsmyndigheten samt myndigheten för brand- och räddningsväsendet.

3 §
Inledande av verksamhet

På den anmälan som skall göras innan en rörelses verksamhet inleds tillämpas vad som stadgas i lagen angående rättighet att idka näring och i handelsregisterlagen (129/79).

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall i fråga om sådan inkvarterings- och förplägnadsrörelse som avses i 1 § 1 mom. polisen på den ort där rörelsen är förlagd tillställas en utredning i fyra exemplar innan verksamheten inleds. Utredningen skall innehålla följande uppgifter:

1) affärsidkarens firma samt rörelsens adress och telefonnummer,

2) för en förplägnadsrörelse antalet kundplatser avdelningsvis samt för en inkvarteringsrörelse antalet rum och bäddplatser,

3) den tidpunkt då verksamheten inleds, samt

4) huruvida avsikten är att utskänkning av alkoholdrycker skall idkas.

Om avsikten är att den verksamhet som avses i denna paragraf skall bedrivas i flera lokaler eller på flera platser, skall utredningen ges för varje verksamhetsställe innan det tas i bruk.

Polisen tillställer utan dröjsmål utredningen hälsovårdsmyndigheten, myndigheten för brand- och räddningsväsendet samt Oy Alko Ab, om avsikten är att utskänkning skall idkas.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.