50/1994

Given i Helsingfors den 21 januari 1994

Mervärdesskatteförordning

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 221 § lagen den 30 december 1993 om mervärdesskattelagen (1501/93):

1 kap.

Registrering av affärshändelser och verifikation

1 §

För att den mervärdesskatt som skall betalas eller dras av skall fås fram bör den skattskyldige registrera de affärshändelser som påverkar skattens belopp i kronologisk ordning enligt den tidpunkt då den skatt, som skall betalas eller dras av på basis av affärshändelserna skall beaktas vid beräkningen av den skatt som skall redovisas för kalendermånaden.

Försäljningar och inköp som omfattas av olika skattesatser skall i den systematiska bokföringen utan svårighet kunna särskiljas från varandra. Försäljningen av sådana varor för vilka den skattskyldige har gjort ett avdrag enligt 83 § 1 mom. mervärdesskattelagen skall utan svårighet kunna särskiljas från annan försäljning.

Anteckningarna om inköp och försäljningar kan göras i den kronologiska delbokföringen eller i någon annan bokföringsbok så att deras samband med den systematiska huvudbokföring som avses i 7 § bokföringslagen kan konstateras utan svårighet.

2 §

Affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av skall registreras månadsvis senast den 25 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad.

3 §

Affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av skall grunda sig på verifikation enligt bokföringslagen.

Beloppet av den skatt som enligt 102 § 1 mom. 2 punkten eller 107, 110, 112 eller 113 § mervärdesskattelagen får dras av för en importerad vara samt belopp som avses i 72 § skall klarläggas genom förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar.

4 §

En skattskyldig säljare skall i de handlingar som gäller affärstransaktioner mellan skattskyldiga göra anteckningen ''Moms reg.'', som anger skattskyldigheten.

5 §

En skattskyldig säljare skall, särskilt för varje skattesats, på försäljningsverifikatet anteckna beloppet av den skatt som skall betalas för försäljningen, om försäljningen sker till en annan skattskyldig eller till en person som har rätt till återbäring enligt 122 § mervärdesskattelagen. Om säljaren har gjort avdrag enligt 83 § 1 mom. skall dock på det verifikat som ges till en sådan köpare antecknas att försäljningspriset inte inkluderar avdragsgill skatt.

Skall skatt inte betalas för försäljning till en annan skattskyldig, skall anteckning om skattefriheten göras på försäljningsverifikatet.

6 §

Säljaren skall på begäran av en skattskyldig köpare lämna uppgifter om att det är fråga om försäljning av en produkt ur säljarens egen primärproduktion eller att säljaren är producent av sådana gödselämnen eller foderämnen som avses i 52 § mervärdesskattelagen.

En i 62 § mervärdesskattelagen avsedd person som fortsätter med rörelsen skall på säljarens begäran lämna uppgifter om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

En i 59 § 4 punkten mervärdesskattelagen avsedd köpare av tjänster skall på säljarens begäran lämna uppgifter om att tjänsterna huvudsakligen kommer att användas i skattefri finansierings- och försäkringsverksamhet.

7 §

Av den utredning som avses i 105 § mervärdesskattelagen skall framgå beloppet av den skatt som säljaren skall betala, överlåtelsens art, året under vilket byggtjänsten har slutförts, säljarens och köparens namn samt personbeteckningar eller affärs- och samfundssignum. Utredningen skall undertecknas.

2 kap.

Export och import

8 §

Boningsorten för en utländsk köpare som avses i 70 § 1 mom. 8 punkten mervärdesskattelagen skall kontrolleras med hjälp av dennes pass eller anteckningar om uppehålls- eller arbetstillstånd i passet eller med hjälp av andra handlingar, som på ett tillförlitligt sätt klarlägger boningsorten.

Som bevis i enlighet med 70 § 1 mom. 8 punkten mervärdesskattelagen på att köparen har fört ut varorna från Finland anses ett intyg som utfärdats av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd enligt förordningen angående organisering av omsättningsskattefri försäljning till resande (485/85). Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik anses även det kontrollkort för utrikesflyg som köparen uppvisar som ett intyg över att köparen själv för ut varorna från Finland. Angående försäljningen skall då ifyllas en av skattestyrelsen godkänd blankett för mervärdesskattefri försäljning.

9 §

En skatteåterbäring som avses i 97 § mervärdesskattelagen beviljas på yrkande av importören i samband med förtullningen av varan. Om yrkandet framförs senare, iakttas vad tullagen (573/78) stadgar om ändringssökande.

Om den skatteåterbäring som nämns i 1 mom. återkrävs hos importören i sådana fall som avses i 99 § mervärdesskattelagen, skall importören ge tullmyndigheten en kopia av beslutet om skatteåterbäring.

3 kap.

Särskilda stadganden

10 §

Omsättningsskatterätten skall sända handlingar som gäller besvärsärenden till länsskatteverket för förvaring.

Högsta förvaltningsdomstolen skall genom omsättningsskatterättens förmedling sända handlingar som gäller besvärsärenden till länsskatteverket för förvaring.

11 §

Vad som i denna förordning stadgas om skattskyldiga, om användning som berättigar till avdrag och om avdragsgill skatt, tillämpas också på till återbäring berättigade som avses i 130 och 131 §§ mervärdesskattelagen, till återbäring berättigande användning och skatt som skall återbäras.

12 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 21 januari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.