47/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kontroll av gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 13 § 2 mom., 14 § 2 mom., 15 § 1 mom. och 17 § gödselmedelslagen av den 26 februari 1993 (232/93) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillsynen över gödselfabrikat som avses i 2 § gödselmedelslagen (232/93).

2 §
Näringsanmälan

En näringsidkare skall göra anmälan enligt 14 § gödselmedelslagen om näringsverksamhet när verksamheten inleds, upphör eller förändras.

Anmälan om inledande av näringsverksamhet skall göras skriftligen till kontrollcentralen för växtproduktion minst en månad innan verksamheten inleds. Anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga 1 till detta beslut.

Anmälan om upphörande av näringsverksamhet eller om förändringar i verksamheten skall göras skriftligen och utan dröjsmål. Ändringsanmälan skall göras när sådana förändringar inträffar i verksamheten att de i bilaga 1 nämnda uppgifter som är nödvändiga för kontrollen av gödselfabrikat inte motsvarar dagsläget eller inte annars är tillräckliga.

3 §
Register

En näringsidkare skall föra det register som avses i 15 § gödselmedelslagen skriftligen. Registret kan föras med hjälp av ett automatiskt databehandlingssystem eller på något annat därmed jämförbart sätt. Registret skall hållas vid dagsläget och i registret skall särskilt för varje parti gödselmedel antecknas alla köp, försäljningar och överlåtelser samt förvaringsplatser. Om det är förbjudet att importera, marknadsföra, tillverka eller överlåta ett fabrikat, skall i registret antecknas även uppgifter om förbudet och om förvaringsplatsen för gödselfabrikatet.

4 §
Utförande av kontroll samt provtagnings- och analysmetoder

Sådana kontroller som avses i 13 § gödselmedelslagen skall utföras i enlighet med en kontrollplan som kontrollcentralen för växtproduktion uppgör årligen i förväg. Kontrollcentralen för växtproduktion skall sända kontrollplanen till jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse.

Vid provtagning i samband med kontrollen av gödselfabrikat samt vid översändandet och undersökningen av proven skall de principer och metoder följas som anges i bilagorna 2 och 3 till detta beslut.

5 §
Offentliggörande av kontrollresultat

De resultat som är väsentliga med tanke på tillsynen skall kontrollcentralen för växtproduktion offentliggöra i form av kvartalsrapporter enligt tillverkare och/eller importör. Resultaten skall offentliggöras som sådana.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall dessutom årligen offentliggöra ett sammandrag av kontrollresultaten i form av en statistisk bok.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 26 januari 1994.

Helsingfors den 21 januari 1994

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Yngre regeringssekreterare
Maria Teirikko

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.