46/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § 2 mom. samt 9 och 10 §§ gödselmedelslagen av den 26 februari 1993 (232/93) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller i 2 § gödselmedelslagen (232/93) avsedda jordförbättringsmedel, gödslade växtunderlag, kvävebakteriepreparat och komposteringspreparat samt biprodukter som kan användas som jordförbättringsmedel, gödslat växtunderlag eller komposteringspreparat.

2 §
Fastställande av typbenämningar och handelsnamn

När typbenämningar och handelsnamn som avses i 9 § gödselmedelslagen bildas och fastställs skall principerna i bilaga 1 till detta beslut beaktas.

3 §
Kvalitetskrav

Jordförbättringsmedel, gödslade växtunderlag, komposteringspreparat, biprodukter som kan användas som sådana och kvävebakteriepreparat skall, utöver vad som stadgas i 8 § gödselmedelslagen, uppfylla kvalitetskraven i bilaga 2 till detta beslut.

4 §
Märkning

I varudeklarationen för jordförbättringsmedel, gödslade växtunderlag, komposteringspreparat, biprodukter som kan användas som sådana och kvävebakteriepreparat skall till köparen lämnas de uppgifter som bestäms i bilaga 3 till detta beslut. Andra uppgifter om jordförbättringsmedlen, de gödslade växtunderlagen, kvävebakteriepreparaten eller komposteringspreparaten får inte lämnas till köparen i varudeklarationen.

När märkningen görs skall, utöver vad som stadgas i 10 § gödselmedelslagen, de krav iakttas som framgår av bilaga 3.

I bilaga 4 anges hur mycket de halter av näringsämnen som konstaterats vid en kontroll får avvika från det värde som uppgetts i varudeklarationen.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 26 januari 1994.

Helsingfors den 21 januari 1994

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Yngre regeringssekreterare
Maria Teirikko

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.