26/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Förordning om styrning av husdjursproduktionen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 7 § 2 mom. samt 9 a och 27 §§ lagen om styrning av husdjursproduktionen (1305/90) av dessa lagrum 7 § 2 mom. och 9 a § sådana de lyder i lag av den 17 december 1993 (1171/93):

1 §
Ansökningsförfarande

Ansökan om tillstånd enligt lagen om styrning av husdjursproduktionen (1305/90) skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där husdjursföretaget är beläget. Landsbygdsnäringsmyndigheten skall tillställa landsbygdsnäringsdistriktet tillståndsansökan samt ett utlåtande om den. När ärendet skall avgöras av jord- och skogsbruksministeriet skall landsbygdsnäringsdistriktet sända ansökan jämte utlåtanden till jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Ansökan

Av en ansökan om tillstånd, som skall göras på en blankett som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, skall framgå

1) personuppgifter om sökanden och hans husdjursföretag samt uppgifter om boningsort eller, när sökanden är en sammanslutning, en produktionsring eller ett dödsbo som har bildats för bedrivande av husdjursproduktion, motsvarande uppgifter om delägarna eller medlemmarna i sammanslutningen, produktionsringen eller dödsboet,

2) åkerarealen på den gårdsbruksenhet som sökanden besitter, en utredning över gårdsbruksenhetens besittningsförhållanden och användning samt motsvarande uppgifter om medlemmarnas eller delägarnas gårdsbruksenheter när det är fråga om en sammanslutning, en produktionsring eller ett dödsbo,

3) platsen där husdjursföretaget är beläget, lägenhetens namn, registernummer samt kommun och by där lägenheten är belägen,

4) uppgifter om antalet djur och om egendomsförhållandena i husdjursföretaget samt, om sökanden samtidigt är delägare i en sammanslutning som har bildats för bedrivande av produktion av nötkött, svinkött, ägg eller fjäderfäkött, motsvarande uppgifter även om sammanslutningen eller, om sökanden är en sådan sammanslutning, även uppgifter om antalet djur som eventuellt hålls separat på delägarnas gårdsbruksenheter,

5) uppgifter om förvaringen av gödsel, gödsellagrets volym samt om hur gödseln hanteras och sprids,

6) uppgifter om uppskattad tidpunkt för startande eller utvidgning av husdjursföretagets verksamhet samt

7) andra omständigheter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

3 §
Boende

En enskild odlare eller en samfunds- eller sammanslutningsdelägare anses bo på ändamålsenligt avstånd från gårdbruksenheten, när vägsträckan mellan bostaden och gårdsbruksenheten är högst fem kilometer. Om skötseln av husdjuren kan ordnas ändamålsenligtgenom utnyttjande av övervakningsanordningar som har installerats i produktionsbyggnaden eller på något annat sätt, får avståndet mellan bostaden och gårdsbruksenheten vara något längre än nämnda avstånd.

Avståndet mellan bostaden och gårdsbruksenheten får vara längre än vad som stadgas i 1 mom. förutsatt att boendet är tillfälligt och att skötseln av husdjuren i husdjursföretaget då kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Frånvaron från boningsorten anses tillfällig om den beror på

1) sjukdom,

2) studier i anknytning till företagsverksamheten,

3) fullgörande av värnplikt eller

4) någon annan därmed jämförbar orsak.

Boendekravet anses dock inte bli uppfyllt, om sådan i 3 mom. avsedd frånvaro som inte beror på fullgörande av värnplikt eller på att lägenhetens bostadshus har skadats så att det blivit omöjligt att bo i fortgår utan avbrott i mer än sex månader, om inte någon av företagarens familjemedlemmar som deltar i skötseln av företaget bor på den plats där företaget är beläget eller på ett avstånd som avses i 1 mom.

4 §
Produktionsring

En produktionsring kan beviljas husdjurstillstånd förutsatt att

1) produktionsringen utgör en funktionell helhet,

2) de som för produktionsringen ansöker om tillstånd enligt 9 a § lagen om styrning av husdjursproduktionen företer det avtal genom vilket produktionsringen har bildats samtproduktionsringens stadgar, ett produktionsprogram och uppgift om eventuella andra omständigheter som jord- och skogsbruksministeriet har bestämt samt att

3) produktionsringens delägare förbinder sig till att ansvaret, om totalantalet djur enligt det tillstånd som har beviljats produktionsringen överskrids, i första hand ligger hos de delägare i produktionsringen för vilka antalet djur enligt produktionsprogrammet har överskridits.

Antalet djur enligt det tillstånd som beviljas produktionsringen får vara högst lika stort som antalet djur enligt de sammanräknade tillstånden och rättigheterna för delägarna i produktionsringen, om inte något annat följer av 6 § 3 mom. lagen om styrning av husdjursproduktionen.

Delägarnas djurantal får variera i enlighet med produktionsprogrammet inom ramen för det totalantal djur som har beviljats produktionsringen. Ändringar i produktionsprogrammet och reviderade program skall anmälas till landsbygdsnäringsdistriktet innan ändringarna verkställs.

5 §
Rätt att bedriva produktion

Ett tillstånd gäller endast för dess mottagare och för det husdjursföretag som nämns i tillståndet.

Om äganderätten till husdjursföretaget övergår till någon annan eller om husdjursföretaget utarrenderas, skall den nya ägaren eller arrendatorn, utom i de fall som nämns i 14 § lagen om styrning av husdjursproduktionen, inhämta ett tillstånd enligt lagens 5 § innan han fortsätter husdjursföretagets verksamhet.

Ett tillstånd som har beviljats en produktionsring gäller endast de delägare i produktionsringen som nämns i tillståndet.

6 §
Återkallande av tillstånd för produktionsringen

Om en delägare i en produktionsring stadgeenligt vill utträda ur produktionsringen, kan det tillstånd som har beviljats produktionsringen på ansökan ändras i enlighet med ett nytt avtal jämte stadgar. Efter att beslut om ändring av tillståndet har fattats får den delägare som har utträtt ur produktionsringen driva sitt husdjursföretag i en omfattning som motsvarar det tillstånd eller den rättighet som gällde innan produktionsringen bildades.

7 §
Anmälningsskyldighet

Den som har beviljats tillstånd skall utan dröjsmål meddela landsbygdsnäringsdistriktet

1) om ägande- eller besittningsrätten till företaget eller till gårdsbruksenheten eller en åker som hör till den övergår till någon annan sedan tillståndet har beviljats,

2) om en enskild odlare eller delägare i en sammanslutning eller ett samfund inte längre bor på gårdsbruksenheten eller på ett sådant avstånd från gårdsbruksenheten som avses i 3 § eller

3) om produktionsringens verksamhet, stadgar eller produktionsprogram ändras.

Den skyldighet som nämns i 1 mom. skall också nämnas i beslutet om beviljande av tillstånd.

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 februari 1991 om styrning av husdjursproduktionen (194/91).

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.