9/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff (21/87) 9 § 3 mom.,

ändras lagens rubrik, 1 och 3 §§, 6 § 2 punkten, 7 och 8 §§, 9 § 1 mom., 11 §, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 19-22 och 25 §§, samt

fogas till lagen nya 9 a och 9 b §§, till 13 § ett nytt 3 mom. samt till 14 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

Lag

om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

1 §

I enlighet med denna lag kan en frihetsberövande påföljd och en förverkandepåföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat verkställas i Finland samt verkställigheten av ett fängelsestraff och en förverkandepåföljd som har dömts ut av en finsk domstol anförtros en främmande stat.

Förutsättningar
3 §

En påföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat får verkställas i Finland, om

1) domen har vunnit laga kraft och den är verkställbar i den stat där den har givits,

2) den gärning för vilken påföljden har bestämts är ett brott enligt finsk lag eller skulle vara det, om den hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden, och

3) den stat där påföljden har bestämts har begärt eller samtyckt till att den verkställs här.

En frihetsberövande påföljd kan enligt 1 mom. verkställas i Finland, om den dömde är finsk medborgare eller har sitt hemvist här och om den dömde har givit sitt samtycke till saken.

En påföljd som har bestämts i en främmande stat får inte verkställas i Finland, om åtal för det brott som påföljden avser är anhängigt här eller, i fråga om förverkandepåföljd, särskilt utförd talan är anhängig här, eller om saken har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft eller om justitiekanslern har förordnat att åtal skall väckas för brottet.

6 §

När det har beslutats att en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall verkställas i Finland, skall justitieministeriet antingen


2) vidta åtgärder för att så som sägs i 8-14 §§ omvandla påföljden till en påföljd som skall verkställas i Finland (omvandling av påföljd)

Fortsatt verkställighet
7 §

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av en frihetsberövande påföljd skall ministeriet förordna att påföljden skall verkställas som fängelsestraff. Härvid skall iakttas vad som i den främmande staten har bestämts om påföljdens varaktighet. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om fängelsestraff till sin art är strängare än den påföljd som har bestämts i den främmande staten.

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av en förverkandepåföljd skall ministeriet förordna att påföljden skall verkställas så som den bestämts i den främmande staten. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om förverkandepåföljden är av sådan art att den inte kunde bestämmas enligt finsk lag.

Omvandling av påföljd
8 §

Ett yrkande att en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall omvandlas till en påföljd som verkställs i Finland prövas av Helsingfors tingsrätt. Ett yrkande på omvandling av en påföljd framställs av åklagaren på begäran av justitieministeriet.

9 §

Domstolen skall omvandla den i den främmande staten utdömda frihetsberövande påföljden till det fängelsestraff som enligt finsk lag stadgas för motsvarande brott. Detta fängelsestraff får dock inte vara strängare än den påföljd som i den främmande staten har bestämts för brottet, även om denna påföljd är lindrigare än det lägsta straff som i finsk lag stadgas för brottet.


9 a §

Domstolen skall omvandla den i den främmande staten utdömda förverkandepåföljden till en förverkandepåföljd enligt finsk lag. Denna påföljd får dock inte vara strängare än den påföljd som i den främmande staten har bestämts för brottet.

I stället för att ett visst föremål förverkas enligt vad som bestämts i den främmande staten, kan domstolen bestämma att föremålets värde skall förverkas, om värdet kan dömas förverkat enligt finsk lag då straff för ett motsvarande brott döms ut och om den främmande staten har begärt eller samtyckt till detta.

9 b §

I ett ärende som gäller omvandling av påföljd får det inte prövas om den dömde har gjort sig skyldig till det brott för vilket påföljden har bestämts i den främmande staten.

11 §

Innan en påföljd som bestämts i en främmande stat omvandlas skall domstolen ge den dömde tillfälle att bli hörd. När en frihetsberövande påföljd omvandlas skall den dömde höras personligen, om han begär det och inte är berövad friheten i den främmande staten.

13 §

Har den dömde överförts till Finland innan den frihetsberövande påföljden omvandlats, skall han här hållas i förvar tills påföljden genom ett verkställbart beslut har omvandlats till ett straff enligt finsk lag.


Vid säkerställande av verkställigheten av en förverkandepåföljd enligt denna lag skall tvångsmedelslagen (450/87) och lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/94) iakttas.

Särskilda stadganden
14 §

Verkställighet som avses i denna lag sker i Finland så som en laga kraft vunnen dom av finsk domstol skall verkställas.

När en förverkandepåföljd som påförts av en domstol i en främmande stat verkställs i Finland tillfaller egendom eller föremål som dömts förverkade till finska staten. På begäran av en myndighet i den främmande staten kan justitieministeriet dock besluta att egendomen, en del av den eller ett föremål som dömts förverkat skall överlåtas till den främmande staten.


19 §

Verkställigheten av en påföljd som har dömts ut i Finland får anförtros en främmande stat, om domen har vunnit laga kraft och den främmande staten har begärt verkställighet eller samtyckt därtill.

Verkställigheten av ett fängelsestraff som dömts ut i Finland kan enligt 1 mom. anförtros en främmande stat om den dömde är medborgare i den främmande staten eller har sitt hemvist där och om han har samtyckt till åtgärden.

Verkställigheten av en förverkandepåföljd som dömts ut i Finland kan i enlighet med 1 mom. anförtros en främmande stat, om det föremål eller den egendom som dömts förverkad finns i den främmande staten eller om den dömde i den främmande staten har sådan egendom som kunde dömas förverkad.

20 §

Justitieministeriet kan under de förutsättningar som nämns i 19 § 2 och 3 mom. göra framställning hos den främmande staten om att verkställigheten av en påföljd som i Finland bestämts genom en laga kraft vunnen dom skall ske där.

21 §

Beslut om att verkställigheten av en påföljd som dömts ut i Finland skall anförtros en främmande stat fattas av justitieministeriet.

22 §

Har justitieministeriet beslutat att verkställigheten av en påföljd som har dömts ut här skall ske i en främmande stat, får påföljden inte längre verkställas här, om den främmande staten anser att den redan har verkställts i sin helhet.

25 §

De kontakter med utländska myndigheter som avses i denna lag sköts av justitieministeriet. Vid behov kan kontakterna även ske på diplomatisk väg.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1994.

RP 61/93
LaUB 25/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.