Ursprungliga författningar: 1994

1599/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1598/1994
Förordning om ändring av strålskyddsförordningen
1597/1994
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strålskyddslagen
1596/1994
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1595/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om statligt stöd och förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1594/1994
Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter
1593/1994
Lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd
1592/1994
Statsrådets beslut om kompensation för värdeminskning i gårdsbruksenheternas lager
1591/1994
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
1590/1994
Förordning om ändring av förordningen om stöd för nyskiften
1589/1994
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
1588/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till trafikministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1587/1994
Förordning om interventionsfonden för jordbruket
1586/1994
Förordning om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
1585/1994
Förordning om ändring av 12 a och 12 c §§ förordningen om pension för arbetstagare
1584/1994
Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1583/1994
Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1582/1994
Förordning om importkontroll av vissa jordbruksprodukter
1581/1994
Förordning om ändring av 1 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
1580/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1579/1994
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet i anslutning till mervärdesbeskattningen
1578/1994
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
1577/1994
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
1576/1994
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen
1575/1994
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen
1574/1994
Förordning om upphävande av förordningen om verkställighet och tillämpning av vissa fiskeriavtal
1573/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa till fiskeripolitikens område hörande lagar med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1572/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om utrikeshandel och offentlig upphandling som anslutar sig till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1571/1994
Förordning om ändring av gruvförordningen
1570/1994
Förordning om ändring av förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor
1569/1994
Förordning om importövervakning av vissa animaliska livsmedel
1568/1994
Förordning om ändring av fiskhygienförordningen
1567/1994
Förordning om ändring av 2 § förordningen om införande av fiskhygienlagen
1566/1994
Förordning om ikraftträdande av lagar om ändring av vissa lagar som gäller livsmedelshygien
1565/1994
Lag om ändring av äggprodukthygienlagen
1564/1994
Lag om ändring av mjölkhygienlagen
1563/1994
Lag om ändring av kötthygienlagen
1562/1994
Lag om ändring av fiskhygienlagen
1561/1994
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1560/1994
Förordning om ändring av 1 § förordningen om fortgående tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa länder
1559/1994
Förordning om temporär tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på vissa kretsmönster
1558/1994
Förordning om ändring av 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet
1557/1994
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag
1556/1994
Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
1555/1994
Förordning om ikraftträdande av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
1554/1994
Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
1553/1994
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
1552/1994
Lag om ändring av 3 a § lagen om statsrådet
1551/1994
Lag om ändring av riksdagsordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.