1708/1993

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika samt om hantering och förstöring av narkotika

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 och 12 §§ narkotikalagen av den 17 december 1993 (1289/93) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

Som narkotika betraktas i detta beslut, enligt vad som särskilt bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 2 § 1 mom. narkotikalagen (1289/93), sådana ämnen och beredningar som avses i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/65) och konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/76) och som ingår i gällande förteckningar till dessa konventioner.

Som ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika betraktas i detta beslut, enligt vad som särskilt bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 2 § 2 mom. narkotikalagen, sådana ämnen samt beredningar som innehåller ämnen som upptas i gällande förteckningar till Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, vilken ingicks i Wien den 20 december 1988.

2 kap.

Bokföring och regelbundna anmälningar

2 §
Apotek

Apoteken skall föra bok över ämnen som upptas i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I-III i konventionen angående psykotropiska ämnen samt över de beredningar som ingår i förteckningarna. Av bokföringen skall följande uppgifter framgå:

1) det narkotiska ämnets eller beredningens benämning,

2) mängd som anskaffats i eller utlämnats från lager,

3) lagermängd,

4) patientens och läkarens namn,

5) numret på receptjournalen eller beredningssatskortet samt

6) initialerna på den som antecknat ändringarna samt datum.

Narkotikabokföringen skall förvaras på apoteket i tio år.

Apoteken skall årligen före utgången av januari till läkemedelsverket lämna uppgifter om de mängder narkotika som de har tillverkat eller anskaffat i lager, förvarar i lager eller har utlämnat från lager samt om de mängder som använts för tillverkning av läkemedel. Anmälan skall också förses med uppgifter om de narkotiska ämnen som har förstörts under året. Uppgifterna skall lämnas enligt anvisningar som läkemedelsverket meddelar särskilt.

Apoteken skall bedriva narkotikauppföljning över de ämnen och beredningar som upptas i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I och II i konventionen angående psykotropiska ämnen samt över pentazocin som har expedierats från apoteket. Uppgifterna skall månadsvis lämnas till läkemedelsverket enligt anvisningar som läkemedelsverket meddelar särskilt.

3 §
Sjukhus och hälsovårdscentraler

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler skall föra lagerbok över de ämnen som upptas i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I-III i konventionen angående psykotropiska ämnen samt över beredningar som hör till dem. Av bokföringen skall framgå motsvarande uppgifter som de som anges i 2 § 1 mom. I stället för patientens och läkarens namn antecknas den avdelning eller verksamhetsenhet till vilken narkotikan eller beredningen har expedierats.

När ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral expedierar ämnen eller beredningar som ingår i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention eller förteckningarna I-III i konventionen angående psykotropiska ämnen till medicinskåpet vid en avdelning eller verksamhetsenhet, skall ett förbrukningskort medfölja varje förpackning. På förbrukningskortet skall anges beredningens benämning, mängd, expedieringsdag samt avdelningens eller verksamhetsenhetens namn. På förbrukningskortet skall antecknas patientens namn, intagen dos, läkarens namn samt namnteckning av den som givit den beredning som har använts som läkemedel jämte datum.

När beredningen har använts i sin helhet skall förbrukningskortet, försett med anteckning om eventuell mätningsförlust, återsändas till sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen undertecknat av avdelningens eller verksamhetsenhetens ansvarige läkare.

Bokföringen och förbrukningskorten skall förvaras i tio år.

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler skall årligen före utgången av januari till läkemedelsverket lämna motsvarande uppgifter som de som föreskrivits för apotek i 2 § 3 mom.

4 §
Läkemedelspartiaffärer och läkemedelsfabriker

Läkemedelspartiaffärer och läkemedelsfabriker skall föra bok över de ämnen som ingår i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I-III i konventionen angående psykotropiska ämnen samt över beredningar som hör till dem. Varje läkemedelsfabrik skall dessutom föra bok över de ämnen som ingår i förteckning IV i konventionen angående psykotropiska ämnen, varav skall framgå de narkotikamängder som använts vid tillverkningen. Läkemedelsfabrikerna skall även föra bok över de beredningar enligt 6 § 2 mom. narkotikaförordningen (1603/93) som innehåller psykotropiska ämnen och som har befriats från tillståndsplikt genom ett beslut av läkemedelsverket.

Av narkotikabokföringen skall följande uppgifter framgå:

1) det narkotiska ämnets eller beredningens benämning,

2) mängd som anskaffats i lager samt anskaffningsplats,

3) mängd som utlämnats från lager och försändelseort,

4) lagermängd, samt

5) initialerna på den som antecknat ändringarna samt datum.

Narkotikabokföringen skall förvaras i tio år.

Uppgifter om ämnen och beredningar som innehåller narkotika och en uppskattning av följande års behov skall årligen före utgången av januari inlämnas till läkemedelsverket enligt anvisningar som läkemedelsverket meddelar särskilt.

5 §
Myndigheter och vetenskapliga forskningsanstalter

Myndigheter och vetenskapliga forskningsanstalter som har rätt att hålla narkotika i lager skall föra bok över narkotika enligt vad som i 4 § bestäms om läkemedelspartiaffärer. I stället för försändelseort skall dock anges bruksändamål.

Narkotikabokföringen skall förvaras i tio år.

Uppgifterna och en uppskattning av följande års narkotikabehov skall inlämnas till läkemedelsverket så som anges i 4 §.

6 §
Importörer och exportörer av narkotika

Den som importerar eller exporterar narkotika skall föra bok över de ämnen som upptas i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I-IV i konventionen angående psykotropiska ämnen. Av bokföringen skall även framgå de narkotikamängder som ingår i sådana beredningar vilkas import eller export inte förutsätter tillstånd eller anmälan.

Narkotikabokföringen skall förvaras i tio år.

Anmälan om importerade och exporterade ämnen som ingår i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I-III i konventionen angående psykotropiska ämnen skall göras till läkemedelsverket kvartalsvis. Anmälan skall lämnas senast den 5 april, juli, oktober och januari.

Av anmälan skall följande uppgifter framgå:

1) det narkotiska ämnets benämning och mängd,

2) till vilka länder narkotikan har exporterats och från vilka länder den har importerats samt

3) numret på import- eller exporttillståndet. De import- och exporttillstånd som läkemedelsverket har beviljat samt de exportanmälningar som medföljer leveranserna av ämnen i förteckning IV i konventionen angående psykotropiska ämnen skall sändas till läkemedelsverket. Import- och exportbesluten skall återsändas omedelbart efter att den mängd som tillståndet gäller har importerats eller exporterats, eller då giltighetstiden för tillståndet har upphört. Tillståndet skall vara försett med tullens anteckning om mängd samt övriga förtullningsanteckningar jämte datum. Förtullningsdagen avgör inom vilket kvartal ämnet anses ha importerats eller exporterats.

7 §
Importörer och exportörer av ämnen som används vid tillverkning av narkotika

Importören och exportören skall föra bok över ämnen som upptas i förteckningarna I och II i Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen. Av bokföringen skall följande uppgifter framgå:

1) ämnets benämning såsom det ar angivet i förteckning I eller II,

2) mängd och vikt av ett ämne som anskaffats i lager samt anskaffningsplats,

3) mängd och vikt av ett ämne som utlämnats från lager samt försändelseort,

4) lagermängd samt

5) initialerna på den som antecknat ändringarna samt datum.

Bokföringen över ämnen som används vid tillverkning av narkotika skall förvaras i fem år. Uppgifter om bokföringen skall på begäran lämnas till läkemedelsverket.

Exportören skall minst 30 dagar före export av sådana ämnen som ingår i förteckning I göra en anmälan om detta till läkemedelsverket. I anmälan skall uppges

1) exportörens och importörens namn och adress samt namnet på och adressen till någon annan eventuell deltagare i exportförsändelsen samt namnet på och adressen till försändelsens slutliga mottagare, om denne är känd,

2) ämnets benämning såsom det är angivet i förteckning I,

3) ämnets mängd och vikt samt

4) avsändningstidpunkt och avsändningsort samt förmodad ankomstort i det land till vilket ämnet importeras.

3 kap.

Hantering och förstöring av narkotika

8 §
Rekvisition

De narkotiska ämnen och beredningar som avses i förteckningarna I, II och IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention samt förteckningarna I och II i konventionen angående psykotropiska ämnen skall av sjukhusapotek, läkemedelscentraler, militärapotek och veterinärer rekvireras med särskild skriftlig rekvisition från en läkemedelspartiaffär eller en läkemedelsfabrik.

9 §
Förvaring

Ämnen som upptas i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention samt förteckningarna I och II i konventionen angående psykotropiska ämnen och pentazocin samt beredningar som innehåller dessa ämnen skall förvaras i separata, låsta utrymmen till vilka obehöriga så effektivt som möjligt har förhindrats tillträde.

10 §
Förstöring

Om förstöringen av ämnen och beredningar som upptas i förteckningarna I-IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention samt förteckningarna I-III i konventionen angående psykotropiska ämnen skall ett protokoll avfattas. I protokollet antecknas narkotikans benämning, mängd och förpackningens satsnummer eller numret på beredningssatskortet. Protokollet skall undertecknas av två personer, av vilka den ena skall vara den som ansvarar för narkotikan.

Protokollet skall förvaras i tio år.

En anteckning om förstöringen skall göras i narkotikabokföringen.

4 kap.

Ikraftträdande

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 31 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.