1698/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), sådant detta lagrum lyder i lagen av den 10 december 1990 (1067/90), samt 36 och 39 §§, sådana de lyder i lagen av den 29 januari 1993 (142/93), beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut skall tillämpas på sådan elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar, vars säkerhet vid användningen tryggats med ett eller flera av följande skydd:

-utförande med olja ("o")

-utförande med övertrycksventilation ("p")

-utförande med sand ("q")

-utförande med explosionstät kapsling ("d")

-utförande med höjd säkerhet ("e")

-utförande med egensäkerhet ("i")

-utförande med ingjutning i massa ("m").

Detta beslut skall dock inte tillämpas på utrustning, som är konstruerad för arbete under jord i gruvor med lättantändlig gruvgas, och inte heller på medicinsk utrustning.

2 §

I detta beslut avses med explosionsfarlig omgivning ett rum, en del av ett rum eller något annat avgränsat utrymme inomhus eller utomhus, där explosionsfaran orsakas av brännbar gas, ånga eller rök av brännbar vätska eller brännbart damm blandat med luft eller egentligt sprängämne.

Uppfyllande av bestämmelserna i 4 § ellagen
3 §

Utrustning som hör till detta besluts tillämpningsområde skall konstrueras och tillverkas så, att den antingen:

a) uppfyller de krav som gäller för den enligt de harmoniserade standarder som nämns i bilaga 1,

eller

b) i övrigt i säkerhetsavseende motsvarar minst samma grad, som förutsätts i dessa standarder.

Dessutom bör utrustningen uppfylla övriga krav som ställs på den i stöd av 4 § ellagen.

Intyg om överensstämmelse
4 §

Utrustning som omfattas av detta besluts tillämpningsområde får inte erbjudas till försäljning, överlåtas åt någon annan eller tas i bruk, såvida inte för ifrågavarande utrustning finns ett ikraftvarande intyg, utfärdat av inhemskt eller utländskt övervakat besiktningsorgan eller av något annat kompetent besiktningsorgan:

a) ett intyg om överensstämmelse med standard, enligt vilket utrustningen överensstämmer med i 3 § 1 mom. a punkten ovan avsedda standarder, eller

b) ett kontrollintyg, enligt vilket utrustningens säkerhetsgrad överensstämmer med 3 § 1 mom. b punkten.

Elinspektionscentralen avger vid behov ett utlåtande, om huruvida den säkerhetsgrad som anges av i 1 mom. b punkten avsett intyg är tillräcklig.

5 §

Med ett övervakat besiktningsorgan avses i detta beslut vilket som helst organ, som verkar på en sådan stats territorium som är part i EES-avtalet, och som av ifrågavarande stats myndigheter erkänts vara kompetent att utfärda intyg om överensstämmelse med standard eller kontrollintyg angående utrustning tillhörande detta besluts tillämpningsområde.

Med ett kompetent besiktningsorgan avses ett besiktningsorgan som till sin kompetens kan jämställas med i 1 mom. avsett organ.

Elinspektionscentralen skall upprätthålla en förteckning över i 1 mom. avsedda organ.

Bestyrkande som krävs för marknadsföring
6 §

För marknadsföring erfordras såsom bestyrkande av, att till försäljning utbjuden utrustning överensstämmer med de i 3 § 1 mom. avsedda kraven, ett intyg som överensstämmer med 4 §.

När ett intyg som överensstämmer med 4 § utfärdats av ett övervakat besiktningsorgan, godkänns såsom bestyrkande avsett för marknadsföring även ett märke, som överensstämmer med bilaga 2 och som anbringats av utrustningens tillverkare.

Märket bör anbringas så, att det är lätt att se, tydligt och slitstarkt.

Specialvillkor för användning
7 §

Utrustning som utbjuds till försäljning eller överlåts bör åtföljas av anvisningar, vilka anger de speciella villkor som gäller för dess användning.

Tillsyn
8 §

Elinspektionscentralen övervakar att detta beslut följs.

Ikraftträdande
9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Övergångsstadganden
10 §

För sådan utrustning, för vilken intyg om överensstämmelse med standard eller kontroll intyg utfärdats före den 1 januari 1993, kan i 4 § avsett intyg begränsas till de standarder som uppräknas i bilaga I till den version, som var i kraft före den 10 november 1988, av det i EES-avtalet ingående direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosions farliga omgivningar med användning av vissa typer av skydd (79/196/EEG).

För sådan utrustning, för vilken intyg om överensstämmelse med standard eller kontrollintyg utfärdats före den 31 december 1987, kan i 4 § avsett intyg begränsas till de standarder som uppräknas i bilaga I till den version av det i 1 mom. avsedda direktivet (79/196/EEG), som var i kraft före den 16 januari 1984.

Bilaga till EES-avtalet: rådets direktiv (76/117/EEG och 79/196/EEG)

Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

BILAGA 1

De harmoniserade standarder som hänvisas till i 3 § 1 mom. a punkten detta beslut:

Nummer Titel Utgåva Datum
EN 50 014 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Allmänna fordringar
-Ändring 1 juli 1979
-Ändring 2 juni 1982
-Ändring 3 och 4 december 1982
-Ändring 5 februari 1986
EN 50 015 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Utförande med olja "o"
-Ändring 1 juli 1979
EN 50 016 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Utförande med övertrycksventilation "p"
-Ändring 1 juli 1979
EN 50 017 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Utförande med sand "q"
-Ändring 1 juli 1979
EN 50 018 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Utförande med explosionstät kapsling "d"
-Ändring 1 juli 1979
-Ändring 2 december 1982
-Ändring 3 november 1985
EN 50 019 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Utförande med höjd säkerhet "e"
-Ändring 1 juli 1979
-Ändring 2 september 1983
-Ändring 3 december 1985
EN 50 020 -Elektriska apparater för explosionsfarliga omgivningar: 1 mars 1977
Utförande med egensäkerhet "i"
-Ändring 1 juli 1979
-Ändring 2 december 1985
EN 50 028 -Elektriska apparater för explosionsfarlig atmosfär: 1 februari 1987
ingjutning "m"
EN 50 039 -Elektrisk utrustning för explosionsfarlig atmosfär: 1 mars 1980
egensäkra elektriska system "i"
EN 50 050 -Elektrostatisk handhållen sprututrustning 1 januari 1986
EN 50 053 DEL 1 -Handhållna elektrostatiska färgsprutpistoler med en energigräns på 0,24 mJ och tillhörande utrustning 1 februari l987*
EN 50 053 DEL 2 -Handhållna elektrostatiska pulversprutpistoler med en energigräns på 5 mJ och tillhörande utrustning 1 juni l989*
EN 50 053 DEL 3 -Handhållna elektrostatiska flocksprutpistoler med en energigräns på 0,24 mJ eller 5 mJ och tillhörande utrustning 1 juni 1989*

* Endast de stycken rörande apparaternas konstruktion som finns angivna i standarderna EN 50 053, del 1,2 och 3 skall gälla.

BILAGA 2

märke, som anges i 6 § 2 mom. detta beslut:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.