1696/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), samt 36 och 39 §§, sådana de lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93), beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut tillämpas på elektrisk utrustning och elanläggningar som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar eller vilkas funktion kan påverkas av sådana störningar.

Detta beslut gäller inte tele-, teleterminal- eller radioutrustning, vilkas elektromagnetiska kompatibilitet det bestäms om separat med stöd av telelagen (183/87) eller radiolagen (517/88).

Allmänt
2 §

I detta beslut bestäms om de krav gällande elektromagnetisk kompatibilitet som skall ställas på elektrisk utrustning och elanläggningar och om förfarandena i anslutning till bestyrkandet av överensstämmelse.

I fråga om övriga egenskaper hos dessa utrustningar och anläggningar skall iakttas vad om dem särskilt stadgas eller bestäms.

3 §

I detta beslut avses med

1 utrustning all elektrisk utrustning och med den jämställbara elanläggningar samt delar av dessa som innehåller elektriska eller elektroniska komponenter,

2 elektromagnetisk störning varje elektromagnetiskt fenomen som kan försämra funktionen hos utrustningen, såsom elektromagnetiskt brus, en oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet,

3 tålighet en utrustnings eller ett systems förmåga att fungera utan kvalitetsförsämring i närvaro av en elektromagnetisk störning,

4 elektromagnetisk kompatibilitet en utrustnings eller ett systems förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att introducera oacceptabla elektromagnetiska störningar hos någonting i denna omgivning samt

5 behörigt besiktningsorgan ett sådant övervakat besiktningsorgan som i enlighet med EES-avtalet har utnämnts att vara den instans som vidtar sådana åtgärder i anslutning till bekräftandet av överensstämmelse som hör till tillämpningsområdet för detta beslut.

Krav som gäller kompatibilitet
4 §

Den utrustning som avses i detta beslut skall vara konstruerad och tillverkad så att då den är sakenligt installerad och underhållen och används i den miljö och för det syfte som den är tillverkad:

1) den elektriska störning den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter tele-, teleterminal- och radioutrustning samt annan utrustning att fungera som avsett,

2) utrustningen har en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning i den elektromagnetiska omgivning där den är avsedd att fungera.

5 §

Närmare krav som ställs i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet för att kraven i 4 § skall uppfyllas är:

1) Den maximala elektromagnetiska störning som alstras skall vara sådan att den inte hindrar användning i synnerhet av följande utrustning:

a) radio- och TV-mottagare

b) industriell produktionsutrustning

c) mobilradioutrustning

d) mobilradio och kommersiell radiotelefonutrustning

e) medicinska och vetenskapliga apparater

f) informationsteknologisk utrustning

g) hushållsapparater och elektronisk utrustning för hushållsbruk

h) radioapparater för luft- och sjöfart

i) elektronisk utrustning för undervisningsändamål

j) telenät och teleapparater

k) TV- och rundradiosändare

l) belysningar och lysrör

2) Utrustningen skall vara konstruerad på ett sådant sätt att den har en tillräcklig grad av elektromagnetisk tålighet i den vanliga elektromagnetiska kompatibilitetsmiljö där utrustningen är avsedd att fungera och sålunda tillåta obehindrad användning med beaktande av de störningsnivåer som alstras av utrustning som uppfyller de standarder som avses i 7 §.

6 §

Den information som krävs för att möjliggöra användning i överensstämmelse med för utrustningen avsett ändamål måste ingå i den bruksanvisning som åtföljer utrustningen.

Uppfyllandet av kraven
7 §

Utrustningen anses uppfylla kraven i 4 och 5 §§ om den stämmer överens med

1) sådana relevanta europeiska harmoniserade standarder till vilka det hänvisas i Europeiska gemenskapens officiella tidning,

2) sådana relevanta finska standarder som motsvarar de harmoniserade standarder som avses i 1 punkten eller

3) i de fall då det inte finns sådana harmoniserade standarder som avses i 1 punkten, sådana nationella standarder i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till vilka det hänvisas i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

Elinspektionscentralen upprätthåller förteckning över de standarder som nämns i 1 mom.

Bestyrkande som krävs för marknadsföring
8 §§

Som bestyrkande av att elektrisk utrustning fyller kraven i 7 § för marknadsföring skall ett märke fastas på den eller alternativt på dess förpackning, bruksanvisning eller garantibevis i enlighet med bilaga.

Bestyrkande av överensstämmelse
9 §

Om de standarder som nämns i 7 § har iakttagits vid konstruerandet och tillverkningen av utrustningen, skall detta på Elinspektionscentralens begäran bestyrkas genom en försäkran om överensstämmelse som tillverkaren eller dennes ombud ger.

Om tillverkaren inte eller endast delvis har iakttagit standarderna i 7 § eller om sådana saknas, skall tillverkaren eller importören hålla tekniskt konstruktionsunderlag tillgängligt för Elinspektionscentralen.

10 §

Den försäkran eller det tekniska konstruktionsunderlag som nämns i 9 § skall under 10 år från den tidpunkt då marknadsföringen av utrustningen inleddes ställas till Elinspektionscentralens förfogande.

Om tillverkaren eller dennes ombud inte har säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är den person som marknadsför utrustningen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansvarig för de skyldigheter om vilka stadgas i 1 mom.

11 §

Försäkran om överensstämmelse måste innehålla följande:

1) tillverkarens namn och adress,

2) beskrivning av den utrustning som försäkran avser,

3) hänvisning till de specifikationer med vilka överensstämmelse deklareras och, då så är tillämpligt, till de nationella åtgärder som vidtagits för att garantera utrustningens överensstämmelse med bestämmelserna i detta beslut,

4) identifiering av den undertecknare som har befogenhet att svara för förpliktelserna å tillverkarens eller hans ombuds vägnar.

12 §

Det tekniska konstruktionsunderlaget skall innehålla följande:

1) tillverkarens namn och adress,

2) beskrivning av den utrustning som konstruktionsunderlaget gäller,

3) utredning av de förfaranden som har använts för att tillförsäkra att utrustningen stämmer överens med kraven i 4 och 5 §§ samt

4) en teknisk rapport eller ett intyg över överensstämmelse som har utfärdats av ett behörigt besiktningsorgan.

Övervakning
13 §

Elinspektionscentralen övervakar att detta beslut iakttas.

Ikraftträdande
14 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och det tillämpas på utrustning som införs på marknaden på ikraftträdelsedagen eller efter den.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 11 december 1965 angående begränsande av elektromagnetisk störstrålning, förorsakad av elektriska anläggningar (646/65).

Övergångsstadganden
15 §

Utan hinder av detta beslut kan dock t.o.m. den 31 december 1995 också sådan utrustning införas på marknaden i Finland som uppfyller kraven i de bestämmelser om elektrisk utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet som gällde den 31 december 1993. För dylik utrustning får det märke som nämns i 8 § inte användas. Som bestyrkande av en sådan utrustnings överensstämmelse skall på begäran uppvisas ett intyg över överensstämmelse som utfärdats av ett inhemskt eller utländskt övervakat besiktningsorgan.

Elinspektionscentralen upprätthåller en förteckning över de bestämmelser som avses i 1 mom.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (89/336/EEG)

Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

Bilaga

EGs överensstämmelsemärke

EGs överensstämmelsemärke skall bestå av bokstäverna CE såsom nedan angivits

Om utrustningen är föremål för andra direktiv som kräver EGs överensstämmelsemärke, skall anbringandet av EG-märket också indikera överensstämmelse med relevanta krav i dessa andra direktiv.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.