1695/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), samt 36 och 39 §§, sådana de lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93), beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut tillämpas på elmateriel som nämns i ellagen.

Marknadsföring
2 §

Den som i Finland saluför eller till någon annan överlåter eller från Finland till en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet exporterar elektrisk utrustning, som avses nedan i 3 § 1 mom. eller 7 § 1 mom., skall på begäran, på det sätt som bestäms nedan, innan marknadsföringen inleds kunna bestyrka att utrustningen har konstruerats och tillverkats så att den uppfyller kraven i 4 § ellagen och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

I fråga om annan elektrisk utrustning eller med elektrisk utrustning jämförbara transportabla elanläggningar behövs inget särskilt bestyrkande innan marknadsföringen inleds.

Om övervakningen av marknadsförd elektrisk utrustnings överensstämmelse bestäms närmare i 5 §.

3 §

I fråga om sådan elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för handels- och industriministeriets:

a) beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93); eller

b) beslut av den 30 december 1993 om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin (1697/93);

skall ges ett sådant bestyrkande som krävs för marknadsföring och som stämmer överens med beslutet i fråga.

I fråga om de elektromagnetiska egenskaperna hos elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar (1696/93) skall ges ett sådant bestyrkande som krävs för marknadsföring och som stämmer överens med beslutet i fråga.

I fråga om nödvändigt skydd för undvikande av explosionsfara hos elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för beslutet av den 30 december 1993 om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (1698/93) skall ges ett sådant bestyrkande som krävs för marknadsföring och som stämmer överens med beslutet i fråga.

I fråga om sådan utrustning som nämns i 7 § 1 mom. skall som sådant bestyrkande som krävs för marknadsföring meddelas numret på det intyg över godkännande som nämns i 11 §, om inte utrustningen har försetts med ett märke av besiktningsorganet som påvisar sådan besiktning som nämns i 7 §.

Övervakningen av elektrisk utrustning
4 §

En tillverkare eller importör som i Finland inleder marknadsföring av elektrisk utrustning skall anmäla sin verksamhet till Elinspektionscentralen. I anmälan nämns importörens eller den inhemska tillverkarens namn och adress samt uppräknas de grupper i förteckningen i bilaga 2 till vilka den utrustning som verksamheten omfattar hör.

Anmälan skall också göras då de ovan nämnda uppgifterna ändras.

Anmälan skall göras inom 14 dagar från den dag då verksamheten inleddes eller uppgifterna ändrades.

Elinspektionscentralen ger vid behov anvisningar om anmälningsförfarandet.

5 §

En tillverkare eller importör av elektrisk utrustning skall, på begäran och i den utsträckning som det med tanke på övervakningen av utrustningens elsäkerhet är nödvändigt, ge Elinspektionscentralen uppgifter om utrustning som redan marknadsförs samt närmare uppgifter om av vilken typ den är, dess marknadsföringsnamn, tillverkare och anskaffnings- och marknadsföringskanaler och detsamma gäller om utrustningens tekniska data samt information om hur utrustningens överensstämmelse har tillförsäkrats.

6 §

Om Elinspektionscentralen med stöd av 37 a § ellagen förbjuder tillverkning, distribution eller marknadsföring av utrustning skall beslutet jämte motiveringar genast meddelas handels- och industriministeriet.

Förhandsbesiktning och godkännande
7 §

Följande typer av elektrisk utrustning får inte saluföras, överlåtas till någon annan eller tas i bruk i Finland innan Elinspektionscentralen eller något annat behörigt besiktningsorgan har besiktigat dem och konstaterat att de uppfyller kraven i 4 § ellagen och Elinspektionscentralen har godkänt besiktningen:

1) den elektriska utrustning som nämns i bilaga 1, i det fall att utrustningen har tillverkats någon annanstans än i en stat som är part i överenskommelsen om tekniska handelshinder (FördrS 16-17/80) och den inte lagligen marknadsförs i någon annan stat som är part i EES-avtalet än Finland,

2) anslutningsdon avsedda för hushållsbruk (stickproppar och vägguttag, skarvuttag, adapters, skarvsladdar, sladdar för apparatanslutningsdon, fördelnings- och kontaktsystem och motsvarande),

3) eldriven medicinsk utrustning, som används inom human- eller veterinärmedicin och som ingår i förteckningen i punkt 2 i Elinspektionscentralens cirkulär KL 160-91, med undantag av sådan utrustning som hör till de produkter som har förtecknats i bilaga II till det i EES-avtalet ingående direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin (84/539/EEG) och vars överensstämmelse har bekräftats i enlighet med direktivet,

4) sådan elektrisk utrustning som hör till de produkter som har förtecknats i bilaga IV till det i EES-avtalet ingående direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (89/392/EEG) men vars överensstämmelse inte har bekräftats i enlighet med direktivet,

5) sådana mätare för elektrisk energi som hör till tillämpningsområdet för direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för mätare för elektrisk energi (76/89 1/EEG), men vilkas överensstämmelse inte har bekräftats i enlighet med direktivet.

I fråga om tele-, teleterminal- och radioutrustning gäller förhandsbesiktningen och godkännandet i 1 mom. 1 punkten inte förorsakande av störning eller utsättande för störning enligt 4 § ellagen. I fråga om dessa gäller vad som har stadgats eller bestämts med stöd av annan lagstiftning.

8 §

Elinspektionscentralen godkänner utrustning på ansökan på basis av intyg över den elektriska utrustningens överensstämmelse som har utfärdats av ett inhemskt eller utländskt besiktningsorgan.

I fråga om elektromagnetisk störning och utsättande för störning som nämns i 4 § ellagen skall Elinspektionscentralen anse att överensstämmelsen har bestyrkts också enligt det beslut som nämns i 3 § 2 mom.

9 §

Elinspektionscentralen skall godkänna ett intyg av ett besiktningsorgan som bestyrkande av utrustningens överensstämmelse i den omfattning som intyget påvisar, om intyget har utfärdats av ett besiktningsorgan som är part i något av följande avtal eller arrangemang mellan besiktningsorgan:

1) CENELEC-organisationens certifieringsavtal (CCA, CENELEC Certification Agreement as of 11 September 1973, as revised 29 March 1983 Wirth the addition of its Amenda 1,2 and 3),

2) Internationella CB-arrangemanget (CB-scheme, The scheme of the IECEE for recognition of results of testing to standards for safety of electrical equipment),

3) Nordisk certifieringsservice (NCS, Nordic Certification Service), vars förfaringssätt har definierats genom dokument:

-Gran-avtalet (Avtal om provning av elektriska produkter av nordiskt fabrikat),

-Helsingfors-avtalet (Tillägg till avtalet om provning av elektriska produkter av nordiskt fabrikat),

-Köpenhamn-proceduren (Procedur för ett rationellt utnyttjande av de nordiska provningsresurserna vid provning av elektriska produkter tillverkade utanför de nordiska länderna),

4) LUM-avtalet (LUM Agreement, Agreement on the use of a commonly agreed Mark of Conformity for luminaires complying wirth European Standards as of 12 November 1991 as revised) samt

5) HAR-avtalet (HAR Agreement, Agreement on the use of a commonly agreed Marking for Cables and Cords complying wirth Harmonized Specifications as of 12 February 1974),

och intyget gäller utrustning som omfattas av tillämpningsområdet för avtalet eller arrangemanget.

För bestyrkande av överensstämmelsen kan Elinspektionscentralen också godkänna ett intyg av något annat besiktningsorgan som den anser behörigt.

I de fall som nämns i 1 och 2 mom. kan Elinspektionscentralen dock som villkor för godkännandet dessutom ställa att till intyget om överensstämmelse har fogats en redogörelse för de tester och testresultat som intyget baserar sig på.

Elinspektionscentralen upprätthåller en förteckning över de besiktningsorgan som avses i 2 mom.

10 §

I första hand skall den som i Finland tillverkar eller till landet importerar utrustning som avses i 7 § 1 mom. sörja för att ansökan om godkännande av utrustningen lämnas in till Elinspektionscentralen.

Elinspektionscentralen kan också godkänna utrustningen på begäran av någon annan än tillverkaren eller importören.

11 §

Elinspektionscentralen utfärdar intyg över att utrustningen är godkänd.

Elinspektionscentralen kan till godkännandet foga begränsningar som gäller användningen.

Om Elinspektionscentralen inte har kunnat godkänna en utrustning, skall den skriftligen meddela den som bad om godkännandet om orsaken till förkastandet.

12 §

Ett intyg över godkännande gäller 10 år, om inte Elinspektionscentralen av särskilda skäl har utfärdat det för en kortare tid eller återkallat godkännandet.

13 §

På basis av ett intyg över godkännande får utrustning, som till sin konstruktion och sina märkningar är av samma slag som den som har besiktigats och godkänts, saluföras, överlåtas till någon annan och tas i bruk, om inte godkännandet har begränsats i intyget.

14 §

Elinspektionscentralen utfärdar närmare anvisningar om förfarandet för godkännande.

15 §

Om de avgifter som uppbärs för Elinspektionscentralens godkännande stadgas genom förordning.

Särskilda bestämmelser
16 §

Elinspektionscentralen kan på begäran av innehavaren av elektrisk utrustning besiktiga den elektriska utrustningen och utfärda intyg över dess överensstämmelse.

17 §

När det i vissa fall medför orimligt höga kostnader eller betydande besvär att iaktta bestämmelserna i detta beslut, har Elinspektionscentralen rätt att tillåta att undantag görs från bestämmelserna i detta beslut, om undantagen inte äventyrar säkerheten i betydande grad.

18 §

Om sökande av ändring i beslut som Elinspektionscentralen har utfärdat på basis av detta beslut stadgas i ellagen.

Ikraftträdande och övergångsstadganden
19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs handels- och industri ministeriets beslut av den 8 mars 1984 om förhands besiktning och övervakning av elmateriel (234/84) jämte ändringar.

20 §

Den som senast den 31 december 1993 har lämnat in elektrisk utrustning till Elinspektionscentralen för besiktning och godkännande har rätt att få utrustningen besiktigad i enlighet med det beslut som då var i kraft (234/93) (det tidigare beslutet) genom att kräva detta hos Elinspektionscentralen senast den 15 februari 1994. Godkännande som getts på dylik besiktning anses givet med stöd av det tidigare beslutet. För besiktningen skall erläggas en avgift om vilken stadgas genom förordning. Också för oavslutad besiktning skall för den del av arbetet som utförts innan detta beslut träder i kraft erläggas en avgift om vilken stadgas genom förordning.

Elinspektionscentralen upprätthåller fortsättningsvis det register som nämns i 11 § i det beslut (234/84) som upphävs genom detta beslut (register över elektrisk utrustning som godkänts före år 1994 ) över den elektriska utrustning som har godkänts med stöd av det tidigare beslutet.

Elinspektionscentralen skall ur det register som nämns i 3 mom. avföra utrustning som har godkänts med stöd av det tidigare beslutet, om den som har fått godkännandet skriftligen ber om detta.

Den som på basis av ett godkännande som getts med stöd av det tidigare beslutet, i enlighet med 9 § i det beslutet, har försett elektrisk utrustning med ett märke som utvisar förhandsbesiktning och godkännande (FI-märke), kan använda detta märke för godkänd utrustning och utrustning som till sin konstruktion och sina märkningar är av samma typ som den godkända utrustningen under den tid intyget om godkännande är i kraft. Detta är möjligt antingen genom att utrustningen hålls i det register som nämns i 3 mom. och den avgift för övervakning av användningen av märket, om vilken stadgas i förordning, erläggs eller genom att avtal i saken ingås med Elinspektionscentralen.

För sådant bestyrkande som nämns i 2 § detta beslut kan meddelas numret på det intyg om godkännande som getts med stöd av det tidigare beslutet. Som bestyrkande kan också det märke uppvisas som nämns i momentet ovan.

21 §

Anmälan som nämns i 4 § 1 mom. detta beslut behöver den inte göra som har gjort motsvarande anmälan innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

BILAGA I

Elektrisk utrustning till vilken hänvisas i 7 § 1 mom. 1 punkten detta beslut är elektrisk utrustning som är avsedd att användas:

1) som del i starkströmsinstallationer med en märkspänning om högst 1 000 volt i en byggnad eller på en byggplats, om utrustningen innehåller strömförande delar eller utgör mekaniskt, termiskt eller elektriskt skydd för sådana delar,

2) i en bostad eller i andra utrymmen i anslutning till en sådan, om utrustningen är avsedd att antingen med en fast eller rörlig anslutning eller med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet,

3) i ett kontor eller en skola, om utrustningen är avsedd att med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet,

4) i en butik eller inkvarterings- eller förplägnadsrörelse i ett sådant utrymme, där kunderna kan komma i beröring med den, om utrustningen är avsedd att med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet,

5) i ett utrymme som kan jämställas med ett kontor, en skola, butik eller inkvarterings- eller förplägnadsrörelse, till vilket allmänheten fritt har tillträde, om utrustningen är avsedd att med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet,

6) i ladugårdar eller i utrymmen i anslutning till dessa, om utrustningen är avsedd att antingen med rörlig anslutning eller med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet,

7) som belysningsarmatur, annan ljusemitterande utrustning eller tillbehör till dessa, vilka skall anslutas till starkströmsnätet,

8) som elverktyg, om utrustningen är avsedd att med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet,

9) som transportabla generatorer,

10) som transportabla värmeapparater, om apparaterna är avsedda att med ett anslutningsdon anslutas till starkströmsnätet, eller

11) som skyddstransformatorer.

BILAGA 2

De grupper till vilka hänvisas i 4 § 1 mom. detta beslut är:

1) Isolerade starkströmsledningar som är avsedda för fast installation

2) Isolerade transportabla starkströmsledningar

3) Andra ledningar för specialändamål

4) Säkringar

5) Dosställare

6) Belastningsställare

7) Apparatställare

8) Skyddsställare- och brytare

9) Automatställare

10) Temperaturreglerings- och begränsningsanordning

11) Stickproppar och vägguttag

12) Kraftanslutningsdon

13) Apparatanslutningsdon

14) övriga strömställare

15) Lamphållare

16) Installationsdosor och deras kopplingstillbehör

17) Tillbehör för ledningsinstallation

18) Installationsrör och tillbehör till dem

19) Adapters och tillbehör till luftledningar

20) Belysningstillbehör

21) Teletekniska tillbehör

22) Oljebrännartillbehör

23) Arbetsjordningsanordningar, spänningsprovare och personlig skyddsutrustning

24) övriga eltillbehör

25) Elmekaniska matberedningsapparater

26) Kyl- och frysapparater

27) Apparater som används vid städning

28) Symaskiner

29) Tvättmaskiner och torkcentrifuger

30) Diskmaskiner

31) Elmekaniska kontorsmaskiner

32) Elektroniska kontorsmaskiner

33) Luftkonditioneringsapparater

34) Pumpar

35) Elverktyg

36) Oljebrännare och värmeanläggningar

37) Apparater som är avsedda för kropps- och hälsovård

38) Apparater som är avsedda för vård av djur

39) Värmeapparater som är avsedda för matberedning

40) Apparater för upphettning av vätskor

41) Elektriska värmeaggregat

42) Strykapparater

43) Torkningsapparater

44) Verktyg som drivs med värme

45) övriga elektromekaniska apparater, värmeapparater samt kombinerade elektromekaniska apparater och värmeapparater

46) Diktafoner, bandspelare och motsvarande

47) Förstärkare

48) Skivspelare

49) Utrustning för fotograferingsbranschen, projektorer och motsvarande

50) Musikinstrument

51) Radiomottagare

52) Televisionsmottagare

53) Övriga teletekniska apparater

54) Utrustning för bedövning av djur

55) Specialhögspänningsutrustning

56) Glödlampsarmaturer

57) Lyslampsarmaturer

58) Övriga armaturer

59) Transformatorer

60) Mätare

61) Strömriktare

62) Fördelningscentraler, beröringsskyddade

63) Fördelningscentraler, fuktskyddade

64) Fördelningsskenor och elinstallationssystem

65) Eldriven medicinsk utrustning

66)Utrustning och anläggningar för industrin, handeln och servicen

67) Övrig utrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.