1694/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § ellagen av den 16 mars 1979 (391/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), samt 36 och 39 §§, sådana de lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93), beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut tillämpas på elektrisk utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström.

Detta beslut tillämpas dock inte på:

1) elektrisk utrustning för radiologi, humanmedicinska och veterinärmedicinska ändamål,

2) elektriska delar för varu- och personhissar,

3) mätare för elektrisk energi,

4) anslutningsdon för allmänbruk (stickproppar och vägguttag, skarvuttag, adapters, skarvsladdar, sladdar för apparatanslutningsdon, fördelnings- och kontaktsystem och motsvarande),

5) specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg, som uppfyller säkerhetsbestämmelser utarbetade av ett sådant internationellt organ i vilket Finland är representerat,

6) elektrisk utrustning som är avsedd för export till länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) elektrisk utrustning som har tillverkats någon annanstans än i en stat som är part i överenskommelsen om tekniska handelshinder (FördrS 16-17/80) och de inte lagligen marknadsförs i någon annan stat som är part i EES-avtalet än Finland.

Övriga beslut
2 §

Elektrisk utrustning som används i explosionsfarliga omgivningar skall dessutom fylla säkerhetskraven i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (1698/93).

Elektrisk utrustning skall dessutom uppfylla vad som med stöd av ellagen eller någon annan lag stadgas eller bestäms om elektrisk utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet.

Säkerhetskraven
3 §

Den elektriska utrustningen skall vara konstruerad och tillverkad i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, så att den uppfyller nedan i 4-7 §§ uppställda, centrala säkerhetskrav så att den inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom, då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för.

4 §

För att säkerställa att den elektriska utrustningen används säkert och i tillämpningar som den är avsedd för, skall de väsentliga uppgifterna anges på utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på en medföljande bruksanvisning.

Tillverkarens namn eller varumärke skall anges klart och tydligt på den elektriska utrustningen eller, då detta inte låter sig göras, på förpackningen.

5 §

Den elektriska utrustningen, tillsammans med tillhörande komponenter, skall tillverkas på ett sådant sätt att den kan monteras och anslutas till elnätet på ett säkert och korrekt sätt.

Den elektriska utrustningen skall vara konstruerad och tillverkad så att skydd mot sådana risker som anges i 6 och 7 §§ garanteras, förutsatt att utrustningen används till de ändamål den är avsedd för och underhålls på ett nöjaktigt sätt.

6 §

För skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning skall med åtgärder av teknisk art säkerställas att

1) människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring med spänningsförande delar,

2) temperaturer, ljusbågar eller strålning, som skulle kunna orsaka fara, inte kan uppstå,

3) människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot faror som inte är av elektrisk natur, vilka enligt erfarenhet kan orsakas av den elektriska utrustningen,

4) isoleringen är lämplig för de förhållanden som kan förutses.

7 §

För skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen skall dessutom med åtgärder av teknisk art säkerställas att

1) den elektriska utrustningen är motståndskraftig mot mekanisk belastning som kan förutses på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

2) den elektriska utrustningen är motståndskraftig mot belastning som inte är av mekanisk natur under de miljöbetingelser som kan förutses på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

3) den elektriska utrustningen inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid överbelastningsförhållanden som kan förutses.

Uppfyllandet av säkerhetskraven
8 §

Elektrisk utrustning som överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna i europeiska harmoniserade standarder anses uppfylla säkerhetskraven i 3-7 §§.

9 §

När harmoniserade standarder, såsom de definierats i 8 §, ännu inte har upprättats och offentliggjorts, anses elektrisk utrustning uppfylla säkerhetskraven i 3-7 §§, om utrustningen överensstämmer med de standarder som organisationerna Internationella kommissionen för regler för godkännande av elektrisk utrustning (International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment, CEE) eller Internationella elektrotekniska kommissionen (International Electrotechnical Commission, IEC) har gett ut.

10 §

Om de standarder som nämns i 8 eller 9 § ännu inte finns, kan elektrisk utrustning anses uppfylla säkerhetskraven i 3-7 §§, ifall utrustningen har tillverkats i en stat som är part i EES-avtalet och vid tillverkningen har iakttagits sådana i tillverkningslandet gällande standarder, vilkas säkerhetskrav överensstämmer med säkerhetskraven i gällande finska standarder.

11 §

Elinspektionscentralen utfärdar närmare bestämmelser om vilka de standarder är som avses i 8-10 §§ och hur de tillämpas.

Bestyrkande som krävs för marknadsföring
12 §

Den som i Finland saluför eller till någon annan överlåter elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för detta beslut, skall på begäran, på det sätt som bestäms nedan, före marknadsföring inleds kunna bestyrka att utrustningen har konstruerats och tillverkats så att den uppfyller säkerhetskraven i 3-7 §§.

13 §

För elektrisk utrustning som stämmer överens med säkerhetskraven i de standarder som nämns i 8, 9 eller 10 § används för sådant bestyrkande som krävs för marknadsföring ett märke om överensstämmelse som fästs på utrustningen och som baserar sig på besiktning utförd av ett inhemskt eller utländskt övervakat besiktningsorgan.

I stället för märket om överensstämmelse kan för bestyrkande också användas ett intyg om överensstämmelse som ett inhemskt eller utländskt övervakat besiktningsorgan har utfärdat eller en försäkran som tillverkaren har gett om att utrustningen uppfyller kraven i de standarder som kommer i fråga.

14 §

Som bevis för att den elektriska utrustningen uppfyller kraven för marknadsföring godkänns också ett undersökningsprotokoll eller någon annan handling som ett inhemskt eller utländskt övervakat besiktningsorgan har kontrasignerat och som visar att den elektriska utrustningen uppfyller säkerhetskraven i 3-7 §§.

15 §

Med övervakat besiktningsorgan avses i detta beslut utöver Elinspektionscentralen vilket som helst annat besiktningsorgan, som är verksamt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som av myndigheterna i staten i fråga har erkänts ha behörighet att konstatera överensstämmelse för utrustning som omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut.

Elinspektionscentralen upprätthåller en förteckning över de övervakade besiktningsorgan som avses i 1 mom. och över deras märken om överensstämmelse.

16 §

För sådant bestyrkande som krävs för marknadsföring godkänns också ett märke eller intyg om godkännande som avses i handels- och industriministeriets beslut av den 8 mars 1984 om förhandsbesiktning och övervakning av elmateriel (234/84) som sedermera har upphävts.

Vissa bestämmelser
17 §

Bestämmelserna i detta beslut tillämpas också på elanläggningar som kan jämföras med elektrisk utrustning.

Övervakning
18 §

Elinspektionscentralen övervakar att detta beslut iakttas.

Ikraftträdande
19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 16 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (1353/93).

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (73/23/EEG)

Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.