1666/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om temporär ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 §, 59 § 2 mom. och 62 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59 § 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82) 5 § 1 mom. i lag av den 29 december 1972 (956/72), 6 § delvis ändrad genom lagar av den 4 november 1960 och den 28 juli 1978 (466/60 och 588/78) samt 62 § i lag av den 5 februari 1982(103/82), som följer:

3 §

En privat arbetsgivare och ett sådant statligt affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) skall, enligt vad därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift mellan den 1 januari och den 31 december 1994 betala 2, 40 procent av de löner som utbetalts och som är underkastade förskottsuppbörd. Om likväl beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare, vilken idkar affärsverksamhet, och är skyldig att betala inkomstskatt till staten, uppgivit i skattedeklarationen för 1992 och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, överstiger 300 000 mk och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid, är folkpensionsavgiften 4,00 procent av de förskottsuppbörd underkastade löner som skall utbetalas 1994. Om beloppet av de nämnda avskrivningarna överstiger 300 000 mk och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid uppgår folkpensionsavgiften till 4,90 procent. Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut 1992, används de uppgifter som lämnats i skattedeklarationen som gäller beskattningen för 1991. Hos staten och andra statliga inrättningar än de ovan nämnda affärsverken samt hos landskapet Åland, kommunala affärsverk kommuner och samkommuner, den evangelisklutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt hos det ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar uppbärs i folkpensionsavgift 3,95 procent av det förskottsuppbörd underkastade lönebelopp som utbetalts till en arbetstagare. Om vad som avses med kommunala affärsverk stadgas närmare genom förordning.


5 §

Försäkringspremien är 1,55 penni för varje skatteöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen, med beaktande av inkomstskattelagen (1535/92).


6 §

Försäkringspremie påförs inte en försäkrad som vid skatteårets utgång inte fyllt 16 år eller som avlidit under skatteåret.

59 §

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst fyra procent av de sammanlagda årliga kostnaderna för folkpensionsförsäkringen. Om intäkterna av folkpensionsförsäkringen, i vilka även inräknas prestationer enligt 62 § i denna lag, inte räcker till, betalas den bristande delen av statens medel. Dessutom skall staten till folkpensionsfonden betala ett så stort belopp att fondens betalningsberedskap är tillräckligt väl tryggad.


62 §

För de sammanlagda kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar svarar staten, kommunerna och folkpensionsanstalten.

En kommun skall till folkpensionsanstalten av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar betala 1,47 penni per skatteöre av det sammanlagda antal skatteören som bestämts vid den ordinarie beskattning som genomförts i kommunen det föregående året. Kommunen skall betala in 1/12 av beloppet till länsskatteverket senast den 10 dagen i varje kalendermånad. Angående betalning, debitering, återbetalning av prestation som betalts till ett för högt belopp eller utan grund, höjning av prestation, dröjsmålspåföljder, uppbörd, indrivning, redovisning och ändringssökande gäller i fråga om kommunernas prestation i övrigt i tillämpliga delar vad lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) och lagen om skatteuppbörd (611/78) stadgar om arbetsgivares socialskyddsavgift, med undantag för det anmälnings- och avdragsförfarande som stadgas i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

Pensionsanstaltens andel av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar är 55,0 procent av det sammanlagda beloppet av de utbetalda tilläggsdelarna. Staten svarar för kostnaderna för tilläggsdelarna i den mån de inte täcks genom kommunens prestationer och pensionsanstaltens andel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1994, och vad som stadgas i 5 § 1 mom. vid beskattningen för 1994. Stadgandena i 6 §, 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1994.

RP 234/93
StaUB 75/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.