1663/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt om försäkringspremie för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande under år 1994

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av lagen den 30 december 1993 om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 (1536/93) beslutat:

1 §

De pensionsanstalter som bedriver i lagen om pension för arbetstagare (395/61), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) avsedd verksamhet bokför i sitt bokslut för år 1994 såsom ansvarsunderskott ett belopp som är 2 procent av de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarnas i nämnda lagar avsedda löner år 1994. För ansvarsunderskottet beräknas, enligt beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer, ränta från den 1 juli 1994.

Pensionsanstalten ansvarar åren 1995-1997 för amorteringen av ansvarsunderskottet och för den ränta enligt beräkningsgrunderna, som beräknas för ansvarsunderskottet, med ett belopp, som under ettvart år motsvarar en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt fastställd procentsats av de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarnas i de i 1 mom. nämnda lagarna avsedda löner. Ansvarsunderskottet amorteras i fråga om de enskilda pensionsanstalterna i samma proportion. Under år 1997 beaktas överskottet eller underskottet vid utredningen av pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionskostnaderna avseende året 1997. Pensionsskyddscentralen utreder pensionsanstalternas ansvar för åren 1995-1997, varvid de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda ansvarsfördelningsgrunderna iakttas i tillämpliga delar.

2 §

De försäkringsbolag som bedriver i lagen om pension för arbetstagare avsedd verksamhet iakttar beträffande försäkringspremier som skall fastställas för år 1994 av social- och hälsovårdsministeriet fastställda, i lagen om pension för arbetstagare avsedda specialgrunder för grundförsäkringen med följande undantag:

1) den enligt specialgrunderna beräknade försäkringspremien för år 1994 nedsätts med ett belopp som utgör 2 procent av de löner för år 1994 som utgör grunden för försäkringspremierna,

2) ovan avsedda nedsättning beaktas i förskottsförsäkringspremierna för år 1994 genom en multiplicering av den enligt specialgrunderna beräknade förskottsförsäkringspremien med talet 18, 6/20, 6, och

3) om försäkringstagaren erlägger försäkringspremien eller förskottsförsäkringspremien för år 1994 genom återlåning, hänför sig ovan avsedda nedsättning i första hand till den del som kan återlånas enligt specialgrunderna.

För amortering av ansvarsunderskottet uppbärs hos försäkringstagarna under åren 1995-1997 en tilläggspremie vars storlek är en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt för varje år fastställd procentsats av i bolaget försäkrade arbetstagares sådana löner som avses i lagen om pension för arbetstagare. Tilläggspremien och dess förskottsbelopp uppbärs i sin helhet såsom kontantbetalning. Beträffande uppbörden av tilläggspremien och dess förskottsbelopp gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i specialgrunderna och försäkringsvillkoren stadgas om försäkringspremier, dock så, att de korrigeringar som efter år 1997 skall göras i de av försäkringstagaren till försäkringsbolaget lämnade uppgifterna om arbetstagares arbetsförhållanden inte beaktas vad gäller nedsättningen och tilläggspremien.

3 §

Vid uppbörden år 1994 av i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande avsedd försäkringspremie för de löner som utbetalas i branscher som omfattas av nämnda lag, nedsätts den av social- och hälsovårdsministeriet för sagda år fastställda försäkringspremieprocentsatsen med 2 procentenheter. Den försäkringspremieprocentsats som fastställs för åren 1995-1997 höjs på motsvarande sätt med det belopp som avses i 1 § 2 mom.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.