1660/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om pension för företagare

På föredragning av social och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69) 8 § 2 mom., 9 §, 12 a § 3 mom. 3 punkten och 17 §,

av dessa lagrum 12 a § 3 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 31 december 1985 (1134/85), samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 a §

Myndighet, anstalter eller försäkringsbolag som beviljar en förmån som avses i 7 a § lagen om pension för företagare skall, före utgången av följande kalendermånad eller före annan med pensionsskyddscentralen överenskommen tidpunkt, på det sätt pensionsskyddscentralen bestämmer lämna pensionsskyddscentralen uppgifter om de förmåner som för varje kalenderår betalats ut till företagare.

8 §

Till ansökningen skall fogas av pensionsanstalt föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension skall pensionsanstalten även tillställas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på fastställd blankett. Pensionsanstalten kan dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller om annat särskilt skäl därtill föreligger kan pensionsanstalten också på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtandet.

9 §

Den som söker eller uppbär invalidpension skall, om han åläggs därtill av pensionsanstalten, skyldig att för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionsanstalten namngiven läkare eller på sjukhus som pensionsanstalten anvisar. Pensionsanstalten skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även räknas skäliga resekostnader och skäligt resedagtraktamente för resa som enligt åläggandet företagits till annan ort.

Underlåter sökanden utan godtagbart skäl att iaktta det i 1 mom. avsedda åläggandet, kan behandlingen av ansökningen förordnas att förfalla.

12 a §

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela pensionsanstalten:


3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndighet åt honom anvisat i 4 c § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare avsett arbete, som fortgår minst en månad.


17 §

Angående pensionsanstalts deltagande i ersättande av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 17 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.