1658/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62) 5 §, sådan den lyder i förordning av den 17 december 1982 (985/82),

ändras 6 och 10 §§, 11 § 2 mom., 14 §, 14 a § 3 mom. 3 punkten och 19 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § i förordningar av den 18 juni 1971 och den 31 december 1985 (515/71 och 1131/85), 10 § i förordning av den 15 november 1985 (872/85), 11 § 2 mom. och 14 § i förordning av den 16 december 1966 (642/66), 14 a § 3 mom. 3 punkten i nämnda förordning av den 31 december 1985 och 19 § 2 mom. i förordning av den 7 november 1975 (845/75), som följer:

6 §

Vid bestämmande av det i 7 a § 1 mom. pensionslagen avsedda belopp av pensionstagarens lön, för vilket försäkringspremie i genomsnitt erlagts, divideras det sammanlagda beloppet av de löner som legat till grund för de för i nämnda moment avsedda försäkringsåren erlagda försäkringspremierna, vilka löner justerats i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare och minskats med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som avses i 7 § 5-7 mom. i samma lag, med antalet motsvarande försäkringsår. Av det försäkringsår, under vilket den sjukdom, det lyte eller den kroppsskada, som är den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, har uppkommit, beaktas likväl endast den del som har förflutit innan sjukdomen, lytet eller kroppsskadan uppkom. På motsvarande sätt beaktas, om lön som förtjänats före fyllda 23 år inte skall beaktas vid fastställande av pension, av det försäkringsår, under vilket den försäkrade fyllt 23 år endast den del under vilken den försäkrade har uppnått sagda ålder. År 1962 beaktas högst som ett halvt år.

Från antalet försäkringsår avdras talet 1/264 för varje sådan dag, för vilken den försäkrade under den tid som skall beaktas enligt 1 mom. erhållit i 7 a § 4 mom. pensionslagen avsedd förmån som berättigar till arbetspensionstillägg.

10 §

Om en arbetstagare, som tidigare stått i arbetsförhållande som omfattas av pensionslagen, står i arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) eller lagen om sjömanspensioner (72/56) tillämpas, eller är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69), erhåller han ett fribrev, motsvarande den pensionsrätt som han förvärvat enligt pensionslagen. I övrigt gäller angående fribrev i tillämpliga delar vad som stadgas i 8 § förordningen om pension för arbetstagare.

11 §

Till ansökningen skall fogas av arbetspensionskassa föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension skall arbetspensionskassan även tillställas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på fastställd blankett. Pensionskyddscentralen fastställer formuläret för blanketten. Arbetspensionskassan kan dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller om annat särskilt skäl därtill föreligger kan arbetspensionskassan också på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtandet.

14 §

Den som söker eller uppbär invalidpension är, om han åläggs därtill av arbetspensionskassan, skyldig att för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionskassan namngiven läkare eller på sjukhus, som pensionskassan anvisar. Pensionskassan skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även räknas skäliga resekostnader och skäligt resedagtraktamente för resa som enligt åläggandet företagits till annan ort.

Underlåter sökande utan godtagbart skäl att iaktta det i 1 mom. avsedda åläggandet, kan behandlingen av ansökningen förordnas att förfalla.

14 a §

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela pensionsanstalten:


3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndighet åt honom anvisat i 4 c § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare avsett arbete, som fortgår minst en månad.


19 §

Angående arbetspensionskassas deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten samt 13 a § 1 mom. och 13 b § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader och utgifter gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 17 § förordningen om pension för arbetstagare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.