1651/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) och 3 § lagen den 22 december 1993 om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/93) beslutat:

1 §

För försäkringsinspektionens offentligrättsliga prestationer som gäller inhemska försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag som bedriver direkt försäkringsrörelse i Finland, försäkringsföreningar, försäkringskassor, pensionsstiftelser och försäkringsmäklare samt trafikförsäkringscentralen, patientförsäkringsföreningen och försäkringskasseföreningen uppbär social- och hälsovårdsministeriet fasta avgifter enligt 2 § i detta beslut. Avgift uppbärs dock inte för beslut som gäller fastställande av villkoren för lagstadgad olycksfallsförsäkring eller för beslut som gäller fastställande av villkoren och grunderna för lagstadgad arbetspensionsförsäkring, med undantag av beslut om fastställande av beräkningsgrunderna för försäkringsavgift och ansvarsskuld.

2 §

För försäkringsinspektionens offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter:

 1) beslut om koncession för försäkringsbo-
lag:
 beslut om beviljande
av ny koncession          30 000 mk
 beslut om ändring av
gällande koncession        15 000 mk
 2) beslut om fastställande eller
ändring av bolagsordning eller en
försäkrings förenings stadgar    2 000 mk
 3) beslut om fastställande eller
ändring av stadgar:
 för pensionsstiftelser, pensions-
kassor, försäkringskasseföreningen
och för patientförsäkrings-
föreningen             2 000 mk
 för andra försäkringskassor
än pensionskassor          1 000 mk
 4) beslut om fusion, delning,
ändring av sammanslutningsform,
överlåtelse av försäkringsbestånd
och ansvarsöverföring:
 för försäkringsbolag       10 000 mk
 för försäkringsföreningar,
pensionsstiftelser och
pensionskassor           5 000 mk
 för andra försäkringskassor än
pensionskassor           2 500 mk
 5) beslut om fastställande av
försäkringstekniska grunder
 för andra försäkringskassor än
pensionskassor           1 000 mk
 för övriga försäkrings- och
pensionsanstalter
som avses i 1 §           2 000 mk
 6) beslut om registrering av
försäkringsmäklare         1 000 mk
 7) registerutdrag och intyg     200 mk
 8) annat tillstånd eller beslut
som ges på begäran av sökanden   2 000 mk.
3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Avdelningschef, överdirektör
Tarmo Pukkila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.