1630/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/91) 3 § 1 mom. samt ändras 1 §, 2 § 2 mom. och 5 § 1 mom., av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (631/93), som följer:

1 §

Lantmäteriverket har en centralförvaltning samt riksomfattande verksamhetsenheter och verksamhetsenheter inom distriktsförvaltningen, vilka är underställda centralförvaltningen. Lantmäteriverket lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

2 §

Lantmäteriverket kan på beställning utföra uppdrag och skatteklassificeringar som hör till dess verksamhetsområde, bistå vid skötseln av sådana fastighetsärenden som bestäms genom förordning samt enligt avtal som ingåtts med en kommun fullgöra uppgifter som enligt särskilda stadganden eller bestämmelser åligger kommunens fastighetsingenjör.


5 §

För lantmäteriverkets kartor, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer samt för uppdrag som utförs på beställning och för vilka särskilda avgiftsstadganden inte finns uppbärs avgift med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Vad som i annan lag eller i förordning eller med stöd av dem stadgas om lantmäteristyrelsen skall när denna lag har trätt i kraft gälla lantmäteriverkets centralförvaltning.

Lantmäteriverkets generaldirektör beslutar om förflyttningen av lantmäteristyrelsens personal till lantmäteriverkets centralförvaltning och till de riksomfattande verksamhetsenhetema och till lantmäteribyråerna vilka lyder under den. Generaldirektören kan också besluta om förflyttning av personal från lantmäteribyråerna till de riksomfattande verksamhetsenheterna.

RP 280/93
JsUB 31/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.