1627/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning med stadgar för trafikforsäkringscentralen

På föredragning av social och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 17 § trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59), sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 april 1993 (361/93):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Trafikforsäkringscentralen utgörs enligt 17 § 1 och 4 mom. trafikförsäkringslagen av de försäkringsbolag som har koncession för trafikförsäkringsrörelse eller som på basis av anmälan eller verksamhetstillstånd i Finland bedriver trafikförsäkringsrörelse från ett utländskt driftställe inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Trafikförsäkringscentralens hemort är Helsingfors stad.

2 §

Trafikforsäkringscentralen skall

1) bevilja ägare av motorfordon som för tillfälligt bruk förts in i landet trafikförsäkring,

2) ingå avtal i vilka den, utan att bevilja trafikförsäkring, förbinder sig att ansvara för en trafikskada som i Finland förorsakats av ett motorfordon som för tillfälligt bruk förts in i landet, eller som gäller samnordiska trafikförsäkringsarrangemang samt ansvarsfrågor i anslutning till sådana,

3) betala ersättning i sådana fall då den enligt trafikförsäkringslagen ansvarar för betalningen,

4) bestämma den gottgörelse som motorfordonsägare som försummat sin försäkringsplikt skall betala till trafikforsäkringscentralen,

5) för främjande av enhetligheten i medlemsbolagens försäkrings- och ersättningsverksamhet

a) godkänna de enhetliga försäkringsvillkor som avses i 18 § 1 mom. trafikförsäkringslagen och söka social- och hälsovårdsministeriets fastställelse för dem,

b) utfärda allmänna anvisningar för medlemsbolagen om förenhetligande av ersättningsverksamheten,

c) ålägga medlemsbolagen att följa anvisningarna om förenhetligande av försäkringsverksamheten samt att undvika sådan verksamhet som kunde leda till ett förfarande som strider mot god försäkringssed,

d) ge medlemsbolagen anvisningar om den gottgörelse som av trafikförsäkringen skall betalas till ett bolag för ett motorfordon som använts under uppgiven uppläggningstid,

6) utföra de undersökningar och kalkyler som krävs för uppgifterna enligt 18 § trafik försäkringslagen samt samla in statistiska uppgifter som behövs för detta,

7) för utjämnande av stora skador verka som gemensamt organ för medlemsbolag som så önskar,

8) avge utlåtanden som ger uttryck för försäkringsbolagens ståndpunkt i frågor som gäller trafikförsäkring och trafiksäkerhet,

9) bistå medlemsbolagen i ärenden som gäller trafikförsäkring eller därmed sammanhängande frågor, ordna utbildning och informationsmöten som gäller trafikförsäkring samt även i övrigt delta i arbetet för utvecklande av trafikförsäkringen och trafiksäkerheten i vårt land, samt

10) av medlemsbolagen samla in den trafiksäkerhetsavgift som avses i 18 a § trafikförsäkringsJagen och betala den för ett ändamål som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer. En så stor del av avgiften som ministeriet bestämmer skall användas av trafikförsäkringscentralen för utvecklande av trafiksäkerheten.

3 §

Är trafikförsäkringscentralen på basis av ett avtal som avses i 2 § 2 punkten ansvarig för en trafikskada som förorsakats i Finland av ett motorfordon som förts in i landet för tillfälligt bruk, har centralen rätt att medge den utländska försäkringsanstalt som enligt avtalet är ansvarig för skadan befrielse från detta ansvar, om anstalten överför medel till centralen till ett belopp som motsvarar ansvaret och som beräknats enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

4 §

Trafikförsäkringscentralen får ansluta sig till organisationer och sammanslutningar vilkas ändamål är att främja försäkringsverksamheten, ersättningsverksamheten och trafiksäkerheten.

5 §

Trafikförsäkringscentralens organ är allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören samt trafikskadenämnden.

2 kap.

Allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören

Allmänna mötet
6 §

Allmänna mötet, där varje medlemsbolag har rösträtt, hålls i Helsingfors stad och sammankallas av trafikförsäkringscentralens ordförande eller styrelse.

Kallelse skall bevisligen tillställas varje medlemsbolag minst sju dagar före mötet. Mötet är beslutfört då minst fem medlemsbolag är företrädda. Mötet är dock lagenligt även utan kallelse, om alla medlemsbolag är företrädda vid det och styrelsen dessförinnan underrättats om mötet.

Om inte alla medlemsbolag är företrädda vid mötet, får beslut fattas endast i ärenden som omnämnts i möteskallelsen, och om att nytt möte skall hållas för behandling av ett visst ärende. De frånvarande skall underrättas om ett nytt möte.

Övriga tillkännagivanden tillställs medlemsbolagen per brev.

7 §

En företrädare för ett medlemsbolag får inte vid allmänna mötet rösta i en sak som berör endast förhållandet mellan detta medlemsbolag och trafikförsäkringscentralen eller i övrigt detta medlemsbolags enskilda intresse.

En företrädare som också är medlem i centralens styrelse får inte delta i beslut om fastställande av bokslutet eller beviljande av ansvarsfrihet och inte heller i val av sådana revisorer som skall granska förvaltningen och räkenskaperna under hans mandattid.

8 §

Extra allmänt möte skall hållas, om socialoch hälsovårdsministeriet eller trafikförsäkringscentralens medlemsbolag, som sammanlagt har minst en tiondedel av medlemsbolagens sammanlagda röstetal, skriftligen yrkar på detta för behandling av ett uppgivet ärende. Likaså skall sådant möte hållas, då revisorerna med anledning av verkställd revision yrkar på detta. Extra möte skall hållas inom 14 dagar efter att yrkandet tillställts trafikförsäkringscentralens ordförande eller styrelse.

9 §

Vid det allmänna mötet leds förhandlingarna av trafikförsäkringscentralens ordförande eller, vid förhinder för honom, av hans ersättare. Om båda har förhinder leds förhandlingarna av en ordförande som väljs vid mötet.

Vid mötet har varje medlemsbolag ett röstetal som räknas ut på basis av de premieintäkter som influtit av bolagets trafikförsäkringsrörelse i Finland föregående kalenderår som följer:

andel av medlemsbolagens sammanlagda premieintäkter röstetal
under 2 % 1
2-15 % 3
över 15 % 5

Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst, utom i fråga om val, då lotten avgör. Val skall förrättas med slutna sedlar, om något av de vid mötet företrädda medlemsbolagen yrkar på detta. Annars kan röstning förrättas med slutna sedlar endast då mötet så beslutar.

En företrädare för ett medlemsbolag får inte närvara vid ett möte i egenskap av befullmäktigat ombud för ett annat medlemsbolag.

10 §

Allmänna mötet skall

1) godkänna de försäkringsvillkor som avses i 18 § 1 mom. trafikförsäkringslagen så att de kan läggas fram för social- och hälsovårdsministeriet för fastställelse,

2) ge sitt samtycke till uppgörandet av avtal som nämns i 2 § 2 punkten,

3) bestämma på vilket sätt medlemsbolagen skall följa de anvisningar och principer som nämns i 2 § 5 c-punkten,

4) besluta om allmänna villkor för trafikförsäkringscentralens befattningshavares tjänsteverksamhet,

5) utse trafikförsäkringscentralens verkställande direktör och befria honom från hans uppdrag,

6) besluta om åtgärder mot ett medlemsbolag som försummat sina medlemsskyldigheler, samt

7) fatta beslut i och behandla också andra ärenden som har förts till mötet för avgörande.

11 §

Trafikförsäkringscentralens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet, av vilka det förra hålls senast i juni och det senare senast i december.

Vid vårmötet skall

1) föredras styrelsens bokslut, som innehåller resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse, samt revisorernas utlåtande om bokslutet,

2) behandlas frågan om fastställande av bokslutet för föregående år, samt

3) beslutas om de åtgärder som föregående års förvaltning och räkenskaper ger anledning till.

Vid höstmötel skall

1) beslutas om arvoden ål trafikförsäkringscentralens ordförande och vice ordförande samt förrättas val av dessa för följande kalenderår,

2) beslutas om arvoden åt ordföranden och medlemmarna i styrelsen och trafikskadenämnden och om revisorernas arvoden,

3) beslutas om antalet medlemmar i styrelsen samt förrättas val av styrelsemedlemmar och revisorer, samt

4) budgeten för följande år fastställas.

Styrelsen
12 §

Trafikförsäkringscentralens styrelse består av minst åtta och högst tolv medlemmar som valts för ett kalenderår i sänder. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande. Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet.

Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, utom i fråga om val, då lotten avgör. Varje medlem har en röst.

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller verkställande direktören, och detta skall tillkännages medlemmarna senast fem dagar före mötet.

Om jäv för en styrelsemedlem gäller vad som i rättegångsbalken stadgas om jäv för domare.

13 §

Styrelsen skall företräda trafikförsäkringscentralen och sköta de frågor som inte enligt lag eller denna förordning skall skötas av allmänna mötet, trafikskadenämnden eller verkställande direktören.

Styrelsen skall enligt 1 mom. bland annat

1) bereda de ärenden som skall föredras vid allmänna mötet,

2) av medlemsbolagen så som stadgas i 21 § uppbära de medel som behövs för täckande av trafikförsäkringscentralens utgifter,

3) bestämma de avgifter som skall betalas för andra utlåtanden och utredningar av trafikförsäkringscentralen än sådana som begärts av myndigheter eller sådana som gäller frågor som avses i 2 § 8 punkten,

4) avgöra alla de ärenden i vilka trafikförsäkringscentralen i egenskap av försäkringsgivare eller annars i första hand är ansvarig för en trafikskada, samt

5) besluta om arvoden åt sakkunniga.

Förslår inkomsterna i trafikförsäkringscentralens budget inte för täckande av centralens utgifter, har styrelsen rätt all, om utförandel av centralens i dessa stadgar nämnda uppgifter så kräver, av medlemsbolagen uppbära det belopp som behövs.

Styrelsen har rätt att för beredning tillsätta sektioner och anlita sakkunniga samt att överföra en del av sina uppgifter till en sektion eller verkställande direktören för avgörande.

Verkställande direktören
14 §

Trafikförsäkringscentralens verkställande direktör skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara förtrogen med frågor som gäller trafikförsäkring och trafikskador.

Verkställande direktören får inte vara anställd hos ett medlemsbolag, tillhöra ett sådant bolags förvaltningsorgan, verka som försäkringsombud för ett medlemsbolag eller annars stå i sådant förhållande till ett medlemsbolag att han därigenom som domare skulle vara jävig i ärenden som gäller detta bolag.

15 §

Verkställande direktören skall

1) sköta trafikförsäkringscentralens byrå, bokföring och löpande ärenden,

2) föra protokoll vid centralens möten och styrelsemötena,

3) föredra de ärenden som skall behandlas i styrelsen,

4) verkställa allmänna mötets och styrelsens beslut, samt

5) vidta andra åtgärder som behövs för utvecklande av ärenden som hör till centralens verksamhetsområde.

När verkställande direktören har förhinder förordnar styrelsen en befattningshavare att interimistiskt sköta hans befattning. Styrelsen har rätt att delegera de uppgifter som nämns i 1 mom. 2 och 3 punkten eller en del av dem till en befattningshavare vid trafikförsäkringscentralen som uppfyller de krav som enligt 13 § ställs på verkställande direktören.

Ändringssökande och underställning
16 §

Ett medlemsbolag som inte har omfattat allmänna mötets beslut om trafikförsäkring eller ett avtal som avses i 2 § 2 punkten, har rätt att hos social- och hälsovårdsministeriet söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär senast 30 dagar efter att beslutet meddelades.

Ett beslut av allmänna mötet får verkställas även om det har överklagats genom besvär, om sökande av ändring inte blir gagnlöst på grund av verkställigheten eller den myndighet som behandlar ärendet med anledning av besvären förbjuder dess verkställande.

17 §

Ett styrelsebeslut som gäller trafikförsäkring, ersättande av trafikskada undantaget, eller förhållandet mellan ett medlemsbolag och trafikförsäkringscentralen skall underställas allmänna mötet för avgörande, om ett medlemsbolag inom 14 dagar från beslutets datum yrkar på detta.

3 kap.

Trafikskadenämnden

18 §

Trafikskadenämnden har förutom en ordförande som nämns i 17 a § trafikförsäkringslagen en vice ordförande som nämnden väljer inom sig och som skall ha avlagt juris kandidatexamen. Nämnden är beslutför då mötets ordförande samt minst två medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs genom enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst. Ordföranden och medlemmarna har en röst var. Nämnden har rätt att anlita sakkunniga.

Nämnden sammankallas av ordföranden eller trafikförsäkringscentralens verkställande direktör.

Om jäv för ordföranden och medlemmarna gäller vad som i rättegångsbalken stadgas om jäv för domare.

19 §

Ett medlemsbolag i trafikförsäkringscentra]en skal], om ett ersättningsärende inte har avgjorts genom en domstols lagakraftvunna utslag eller om ärendet inte gäller ett regressanspråk som grundar sig på ett lagakraftvunnet ersättningsbeslut som givits med stöd av olycksfallsförsäkringslagstiftningen, innan ersättningsärendel avgörs av nämnden begära utlåtande i ärenden som gäller

1) fortlöpande ersättning eller betalning i stället för sådan av fortlöpande ersättnings kapitalvärde i ett för allt på grund av bestående partiell eller total arbetsoförmåga eller dödsfall,

2) förhöjning eller nedsättning av fortlöpande ersättning med stöd av 6 § 2 mom. trafikförsäkringslagen,

3) ersättning på grund av beslående skada eller men, om skadan är svårartad eller om den skadelidande inte har godkänt ersättningens belopp,

4) ersättning för sveda och värk, om skadan är svårartad eller om den skadelidande inte har godkänt ersättningens belopp, eller

5) förvägran eller nedsättning av ersättning för en skada som drabbat en person på grund av den skadelidandes medverkan till skadan, om denne eller hans anhöriga inte har godkänt detta.

Medlemsbolag har rätt att begära utlåtande av nämnden även i andra ärenden som gäller ersättningsverksamheten och som är under dess behandling.

Om ett avgörande som ett medlemsbolag har fattat i ett ärende som nämns i 1 mom. avviker från nämndens utlåtande och har avvikelsen inte skett till förmån för ersättningstagaren, skall utlåtandet antecknas i beslutet.

20 §

Vad som i 19 § stadgas om trafikförsäkringscentralens medlemsbolag skall även tillämpas på trafikförsäkringscentralen, när denna i egenskap av försäkringsgivare eller annars ansvarar för trafikförsäkring.

4 kap.

Medlemsbolagens rättigheter och skyldigheter

21 §

Medlemsbolagen är skyldiga att varje kalenderår till trafikförsäkringscentralen, skilt beträffande de av centralen under samma tid utbetalda ersättningarna för trafikskador och skilt beträffande centralens övriga utgifter, betala en så stor avgift att inkomsterna av dessa avgifter i det förstnämnda fallet tillsammans med centralens premieintäkter och mottagna gottgörelser samt inkomster som erhållits med stöd av regressrätt och sådana avtal som avses i 2 § 2 punkten förslår för täckande av centralens ersättningsutgifter och i det senare fallet tillsammans med centralens övriga inkomster förslår för täckande av centralens övriga utgifter.

De avgifter som uppbärs för ersättningsutgifterna och för trafikförsäkringscentralens övriga utgifter fördelas mellan medlemsbolagen i förhållande till deras premieintäkter av trafikförsäkringen i Finland.

22 §

Medlemsbolagen är skyldiga att inom den tid som trafikförsäkringscentralens styrelse bestämmer betala förskott på de avgifter som avses i 21 §. Förskottet skall beaktas när avgiften slutligt fastställs. För detta skall varje medlemsbolag före den 15 mars tillställa centralen en redogörelse över premieintäkterna av direkt anskaffad trafikförsäkring för föregående år.

Efter att trafikförsäkringscentralens styrelse har fastställt den slutliga avgiften för varje bolag, är bolagen skyldiga att utan dröjsmål betala det resterande beloppet till centralen.

Är avgiften mindre än del betalda förskottet, beaktas skillnaden som förskott för det löpande året.

23 §

Ett medlemsbolag som inte inom föreskriven tid betalar de avgifter som avses i 21 § eller förskott på dem, skall betala ränta för dröjsmålstiden så som stadgas i räntelagen (633/82). Räntan skall beaktas vid följande redovisning.

24 §

Kan ett medlemsbolag inte betala sin avgift eller förskott på denna, fördelas det obetalda beloppet mellan de övriga medlemsbolagen så som stadgas i 21 § 2 mom.

25 §

Om ett medlemsbolag inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa stadgar eller om det förfar i strid med god försäkringssed får det, såvida förseelsen inte ger anledning att återkalla koncessionen eller verksamhetstillståndet eller förbjuda bolaget att fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland, genom allmänna mötets beslut, som fattats med minst två tredjedels majoritet, åläggas att betala böter till trafikförsäkringscentralen. Bötesbeloppets storlek skall bestämmas enligt förseelsens art och omfattningen av bolagets trafikförsäkringsrörelse.

26 §

Återkallas ett medlemsbolags koncession eller verksamhetstillstånd eller förbjuds bolaget att fritt tillhandahålla trafikförsäkringstjänster i Finland eller upphör bolaget annars med sin trafikförsäkringsrörelse, anses bolaget ha utträtt ur trafikförsäkringscentralen.

Ett bolag som har utträtt ur trafikförsäkringscentralen är, utöver vad som stadgas nedan, skyldigt att till centralen betala de avgifter som avses i 21 § fram till den tidpunkt då del utträdde.

5 kap.

Bokslut samt granskning av förvaltning och räkenskaper

27 §

Trafikförsäkringscentralens räkenskapsperiod är ett kalenderår. För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut, som innehåller resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

I trafikförsäkringscentralens bokföring skall iakttas bokföringslagen (655/73) och de sladganden som utfärdats med stöd av den samt de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet meddelar på grund av försäkringsverksamhetens speciella natur.

28 §

Trafikförsäkringscentralens tillgångar får inte användas för ändamål som uppenbarligen är främmande för centralens verksamhet, och inte heller får centralen bedriva annan verksamhet än sådan som avses i dessa stadgar.

29 §

För granskning av trafikförsäkringscentralens förvaltning och räkenskaper skall för ett år i sänder och för varje räkenskapsperiod väljas två revisorer och personliga suppleanter för dem. Minst en av revisorerna och hans suppleant skall uppfylla behörighetsvillkoren för försäkringsbolags revisorer enligt lagen om försäkringsbolag (1062/79).

Till revisor får inte utses en person som är anställd vid trafikförsäkringscentralen eller hos en styrelsemedlem eller annars står i sådant förhållande till centralen eller till en styrelsemedlem som skulle utgöra domarjäv i frågor som gäller dessa.

Allmänna mötet skall se till att centralens bokföring och medelsförvaltning antingen genom revisorernas eller en särskild granskares försorg effektivt övervakas under räkenskapsperioden.

30 §

Trafikförsäkringscentralens styrelse och verkställande direktör skall datera och underteckna bokslutet och avge det till revisorerna före utgången av mars.

Revisorerna skall, efter att ha fått bokslutet av styrelsen, före utgången av april avge en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen. I berättelsen skall tas in ett utlåtande om bokslutet har uppgjorts enligt gällande stadganden samt ett utlåtande om ansvarsfrihet och ett särskilt uttalande om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen.

31 §

Beträffande de trafikskador för vilka trafikförsäkringscentralen ansvarar enligt trafikförsäkringslagen och vilka den inte har ersatt i sin helhet under det kalenderår då skadan inträffade, skall trafikförsäkringscentralen i enlighet med lagen om försäkringsbolag och de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet meddelat med stöd av den beräkna det belopp som motsvarar försäkringsbolagens ersättningsansvar, samt skilt för varje skada fördela detta mellan medlemsbolagen i det förhållande i vilket de under föregående kalenderår i Finland erhållit premieintäkter av trafikförsäkringen.

Varje medlemsbolag skall i enlighet med trafikförsäkringscentralens meddelande bokföra sin andel av del belopp som avses i 1 mom. i sin försäkringstekniska ansvarsskuld.

Om något bolags medlemskap i trafikförsäkringscentralen upphör under kalenderåret, skall centralen i enlighet med 1 mom. bestämma beloppet av detta bolags andel, som motsvarar centralens ersättningsansvar vid den tidpunkt då medlemskapet upphör, och bolaget skall i enlighet med 2 mom. bokföra detta belopp i sin försäkringstekniska ansvarsskuld.

Då ett bolags medlemskap i trafikförsäkringscentralen upphör är bolaget skyldig! alt, om inte något annat bolag åtagit sig att ansvara för dess förbindelser, till centralen betala det belopp som i enlighet med 2 eller 3 mom. skall bokföras i dess försäkringstekniska ansvarsskuld. Kan detta belopp inte indrivas hos bolaget, ansvarar de övriga bolagen för det i del förhållande som de premieintäkter av trafikförsäkringen som avses i 21 § 2 mom. anger.

6 kap.

Tillsyn

32 §

Tillsynen över trafikförsäkringscentralen ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om försäkringsbolag stadgas om tillsynen över försäkringsbolag.

Trafikförsäkringscentralen skall på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer underrätta ministeriet om sammankallandet av allmänna mötet och styrelsemötena samt om revision av centralens räkenskaper.

Social- och hälsovårdsministeriet skall dessutom tillställas kopior av de protokoll som förts vid mötena.

33 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut av allmänna mötet eller styrelsen i ärenden som nämns i 2 § 1-6 och 10 punkten.

7 kap.

Särskilda stadganden

34 §

Trafikförsäkringscentralens namn tecknas av centralens ordförande, styrelsens ordförande eller verkställande direktören, var och en ensam, eller av två av styrelsen bemyndigade personer tillsammans.

Vid skuldförbindelser, försäkringsavtal och sådana avtal som avses i 2 § 2 punkten tecknas centralens namn av två av de personer som nämns i 1 mom. eller av två andra av styrelsen bemyndigade personer tillsammans.

En stämning eller en annan delgivning anses ha tillställts trafikförsäkringscentralen när den i laga ordning har delgetts en styrelsemedlem eller en person som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna centralens namn.

35 §

Trafikförsäkringscentralen skall meddela social- och hälsovårdsministeriet namnen på och hemorten för centralens ordförande, styrelsens ordförande och medlemmar, verkställande direktören samt de personer som av styrelsen bemyndigats att teckna centralens namn. Ministeriet skall på begäran utfärda ett intyg över vilka som har rätt att teckna centralens namn eller ta emot en stämning eller någon annan delgivning till centralen.

36 §

Vid allmänna mötet och styrelsemötena samt vid trafikskadenämndens sammanträden skall föras protokoll, i vilket antecknas framlagda förslag och fattade beslut samt förrättade omröstningar, och i fråga om allmänna mötet de närvarande medlemsbolagen och deras företrädare samt i fråga om styrelsen och trafikskadenämnden de närvarande medlemmarna.

De protokoll som förs vid allmänna mötet skall granskas och undertecknas av ordföranden och minst två röstberättigade personer som vid mötet utsetts för detta. De protokoll som förs vid styrelsemötena skall granskas och undertecknas av styrelsens ordförande.

De protokoll som förs vid trafikskadenämndens sammanträden skall granskas och undertecknas av nämndens ordförande. Brev som sänds på nämndens vägnar skall undertecknas av nämndens ordförande eller centralens verkställande direktör.

37 §

En kopia av de protokoll som förs vid allmänna mötet och styrelsemötena samt vid trafikskadenämndens sammanträden skall utan dröjsmål sändas till medlemsbolagen samt en kopia av de protokoll som förs vid trafikskadenämndens sammanträden dessutom till statskontoret.

Beslut som fattats vid allmänna mötet skall följas, om inte annat bestäms i beslutet eller om inte annat följer av dessa stadgar, räknat från den dag då det kommit till medlemsbolagens kännedom. Ett beslut anses ha kommit till ett medlemsbolags kännedom den sjunde dagen efter den dag då det från trafikförsäkringscentralen avsänts under den adress som medlemsbolagel uppgctt.

Vad som i 2 mom. stadgas om allmänna mötets beslut, skall också tillämpas på styrelsens och trafikskadenämndens beslut. Har styrelsens beslut underställts allmänna mötet för avgörande, uppskjuts verkställigheten av beslulel, om inte allmänna mötet bestämmer annorlunda.

38 §

Principbeslut som fattats av allmänna mötet, styrelsen och trafikskadenämnden skall, skilt för varje av dessa organ, sammanföras till en särskild beslutssamling som förses med ordningsnummer och datum.

39 §

Upplöses trafikförsäkringscentralen skall de av centralens tillgångar som inte behövs för att täcka centralens förbindelser fördelas mellan medlemsbolagen i det förhållande som premieintäkterna av direkt anskaffad trafikförsäkring för föregående år anger, eller i enlighet med allmänna mötets beslut användas för främjande av arbetet för trafiksäkerheten.

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 oktober 1959 innefattande stadgar för trafiksäkerhetsföreningen (396/59) jämte ändringar.

De uppgifter som trafikförsäkringsföreningen sköter när denna förordning träder i kraft övergår vid ikraftträdandet till trafikförsäkringscentralen.

Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (73/239/ETY, 88/357/ETY)

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jonna Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.