1624/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 9 § 4 mom., 13 § 1 mom., 14 § 3 mom. och 15 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 4 mom. i förordning av den 18 september 1981 (630/81), 13 § 1 mom. i förordning av den 30 april 1964 (229/64), 14 § 3 mom. och 15 § 1 mom. i förordning av den 19 april 1991 (717/91), samt, som följer:

9 §

Dagpenning skall justeras att från ingången av nästföljande januari månad motsvara arbetsinkomsten enligt den i 3 mom. avsedda förteckningen, såvida dagpenningens belopp till följd av justeringen ökar.


13 §

Varje försäkrad bör ha ett sjukförsäkringskort, av vilket framgår den försäkrades socialskyddssignum, den försäkrades till- och förnamn, födelsetid och hemort. Kortet utges till den försäkrade av lokalhyran på den försäkrades hemort, dock så, att i 15 § 1 mom. avsedd försäkrad får sitt sjukförsäkringskort av lokalhyran i Helsingfors och medlem av arbetskassa av sagda kassa. För erhållande av sjukförsäkringskort skall försäkrad tillställa lokalhyran av registreringsmyndighet utfärdat ämbetsbevis, om inte folkpensionsanstalten eller på förordnande av denna lokalbyrån å tjänstens vägnar anskaffat registerkort, som motsvarar detta. Av ämbetsbeviset eller registerkortet skall den försäkrades personuppgifter framgå.


14 §

I ansökan om dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt special vårdspenning skall den försäkrade meddela sina personuppgifter samt de övriga uppgifter, som folkpensionsanstalten vid fastställandet av ansökningsformuläret föreskriver. Till ansökan skall dessutom fogas behövlig utredning om sjukdomen och den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.


15 §

Personer som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen och som vistas utomlands i över ett år skall söka dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning hos socialförsäkringskommissionen i Helsingfors.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jonna Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.