1610/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/90) 2, 5, 10 och 16 §§ samt 5 kap.,

ändras 1 och 3 §§, i 6 § det inledande stycket och 3 punkten, 7 §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 40 §

1 och 3 mom., 47 § 3 mom., 48 § 3 mom., 49 § 3 mom., 51 §, 52 § 2 mom., 57 § 1 mom., 62 §, 78 § 2 mom., 92 § 1 mom., 93 § 1 mom., 102 § 2 mom., 105 § 2 mom., 113 § 3 mom. och 135 § samt

fogas till 40 § ett nytt 5 mom. och till 84 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

En sparbank är en i kreditinstitutslagen (1607/93) avsedd depositionsbank. Dess särskilda ändamål är att främja sparandet.

3 §

En sparbank kan bildas av minst tio sammanslutningar eller stiftelser eller av minst tjugo myndiga personer. Den som är försatt i konkurs eller som meddelats näringsförbud kan inte vara stiftare.

Minst hälften av stiftarna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansministeriet får meddela tillstånd att avvika från detta krav.

6 §

En sparbank skall ha stadgar som skall innehålla bestämmelser om


3) grundkapitalets och en eventuell grundfonds storlek eller, om grundkapitalet eller grundfonden kan minskas eller ökas utan ändring av stadgarna, dess minimi- eller maximibelopp, varvid minimibeloppet skall utgöra minst en fjärdedel av maximibeloppet, samt det nominella värdet av en grundfondsandel,


7 §

När en sparbank ansöker om koncession skall den visa att grundkapitalet har tecknats. Grundkapitalet skall tecknas i stiftelseurkunden eller i en teckningslista som innehåller en kopia av stiftelseurkunden. Om godkännande av en teckning beslutar stiftarna.

8 §

På den konstituerande stämman skall

1) stiftarna lägga fram stiftelseurkunden i original, samt

2) beslutas när principalerna skall väljas, om inte någon bestämmelse om detta ingår i stiftelseurkunden.

9 §

Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar i sparbankens styrelse om att det stadgade grundkapitalet har inbetalts.


40 §

En sparbanks vinst och annat fritt eget kapital kan genom beslut av principalerna, om det av styrelsen föreslagna beloppet inte överskrids, delas ut som vinstandel på bankens grundfondsandelar, om inte något annat följer av 81 § kreditinstitutslagen.


Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden, för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller läggs till sparbankens egna fria kapital, kan medel genom beslut av principalerna, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller för andra allmännyttiga ändamål.


En sparbank som är moderföretag i en koncern får inte som vinst, även om vinstutdelning vore tillåten enligt 1 - 3 mom., dela ut ett belopp som överskrider det sammanlagda beloppet av vinsten enligt den fastställda koncernbalansräkningen för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, minskat med den förlust som koncernbalansräkningen utvisar samt det belopp som de företag som hör till koncernen enligt lag eller stadgarna skall överföra till reservfonden eller annars lämna outdelat.

47 §

Minst hälften av medlemmarna i styrelsen och av fullmäktige samt verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte finansministeriet medger undantag. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som meddelats näringsförbud får inte vara principal eller medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, verkställande direktör eller fullmäktig.


48 §

I bankens stadgar kan grundfondsandelsägarna ges rätt att delta i valet av principaler. Om detta sker, har varje grundfondsandelsägare en röst, såvida inte rätt till flera röster ges i stadgarna.


49 §

Extra principalmöte skall hållas, om principalernas ordförande eller vice ordförande eller bankens förvaltningsråd eller styrelse anser att det behövs eller om någon av bankens revisorer eller en tredjedel av principalerna eller ett sådant antal vid val av principaler röstberättigade deponenter som motsvarar minst en tredjedel av antalet principaler eller grundfondsandelsägare som innehar minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar hos styrelsen skriftligen yrkar detta för behandling av ett uppgivet ärende. Kallelse till mötet skall sändas inom 14 dagar från det deponenterna eller grundfondsandelsägarna har framställt sitt yrkande. Har kallelse inte sänts inom nämnda tid, skall länsstyrelsen på ansökan av en deponent eller grundfondsandelsägare ge sökanden rätt att sammankalla mötet på bankens bekostnad.


51 §

En sparbanks principaler skall se till att banken sköts med sakkunskap och omsorg enligt lag och stadgarna.

En sparbanks principalerna skall, om saken inte enligt 53 § ankommer på förvaltningsrådet,

1) utse och entlediga medlemmarna i förvaltningsrådet eller styrelsen,

2) årligen välja revisorer,

3) fastställa principalernas, förvaltningsrådsmedlemmarnas och styrelsemedlemmarnas samt revisorernas arvoden,

4) fastställa allmänna anvisningar för bankens verksamhet i vittsyftande och principiellt viktiga frågor,

5) fastställa anvisningar för hur förvaltningsrådets, styrelsens och fullmäktiges beslut skall antecknas,

6) på styrelsens framställning besluta om inrättande av en grundfond,

7) på styrelsens framställning besluta om utdelning av vinst på grundfondsandelarna,

8) på styrelsens framställning besluta om grundfondsemission,

9) behandla bankens verksamhetsberättelse, fastställa bankens resultat- och balansräkning samt eventuellt koncernbokslut ävensom besluta om de åtgärder som vinsten eller förlusten enligt fastställd balansräkning eller, i en moderbank, koncernbalansräkningen ger anledning till,

10) besluta om ansvarsfrihet för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen, fullmäktige och verkställande direktören, samt

11) behandla övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

52 §

En principal, en styrelsemedlem eller verkställande direktören får inte höra till förvaltningsrådet. I fråga om förvaltningsrådet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om styrelsen och dess medlemmar.

57 §

En principal, medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, fullmäktig eller verkställande direktören får inte vara principal i en annan depositionsbank, medlem eller suppleant i en sådan banks förvaltningsråd, styrelse eller direktion, fullmäktig, verkställande direktör eller tjänsteman vid denna.


62 §

På en sparbanks firmatecknare och prokurist tillämpas vad i 47 § 3 mom. stadgas om verkställande direktören.

78 §

För fusion av en sparbank med en annan sparbank eller för sådan fusion av två eller flera sparbanker att en ny sparbank bildas skall sökas tillstånd hos finansministeriet. Tillståndet motsvarar den koncession som avses i 10 § kreditinstitutslagen.


84 §

Sparbanken skall lämna sparbanksinspektionen samma upplysningar som den skall lämna finansinspektionen enligt 17 § kreditinstitutslagen.

92 §

Konstaterar en sparbanks styrelse att bankens eget kapital till följd av förluster har nedgått så att åtminstone hälften av det egna bundna kapitalet har gått förlorat, och har banken inte egna medel som uppgår till det belopp som anges i 78 § kreditinstitutslagen, eller kan banken inte fullgöra sina förbindelser, skall styrelsen utan dröjsmål göra upp bokslut och lämna det till revisorerna och finansinspektionen för granskning. Revisorerna skall utan dröjsmål till styrelsen avge ett skriftligt utlåtande över revisionen av bokslutet.


93 §

Konstaterar revisorerna, sparbanksinspektionen eller finansinspektionen att minst hälften av sparbankens egna bundna kapital har gått förlorat och har banken inte egna medel som uppgår till det belopp som stadgas i 78 § kreditinstitutslagen, och kan bankens fortsatta verksamhet inte tryggas med understöd eller understödslån ur sparbankernas säkerhetsfond eller på något annat sätt som finansinspektionen godkänner, eller kan banken inte fullgöra sina förbindelser, skall bankens styrelse utan dröjsmål underrätta finansministeriet och sparbankernas säkerhetsfond om detta.


102 §

Finansministeriet skall på framställning av finansinspektionen bestämma att en sparbank skall stängas och fatta beslut om att banken skall träda i likvidation, om

1) sparbankens styrelse inte har fullgjort sin skyldighet enligt 93, 94, 97 eller 98 §,

2) banken har inlett sin verksamhet innan den i 13 § kreditinstitutslagen bestämda inbetalningen av startkapitalet har skett, eller

3) principalernas möte inte i de fall som anges i 98 och 99 §§ har fattat de beslut som anges i dessa lagrum.

105 §

Vad i kreditinstitutslagen stadgas om revisorer skall i tillämpliga delar också gälla likvidationsrevisorerna.

113 §

Vad i kreditinstitutslagen stadgas om koncernbokslut och vinstutdelning tillämpas inte på bokslutet för en likvidation som avses i denna lag.

135 §

Den som bryter mot

1) stadgandena om tystnadsplikt i 89 § eller

2) stadganden i kreditinstitutslagen om uppgörande av bokslut, koncernbokslut eller revisionsberättelse eller de stadganden i denna lag som gäller avgivande av slutredovisning över en sparbanks likvidation,

skall för sparbanksbrott dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen stadgas i annan lag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 295/92
EkUB 50/93
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.