1597/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 45 § 3 mom., 48 a §, 52 § 1 mom. och 53 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 45 § 3 mom. och 53 § 2 mom. i förordning av den 10 juni 1988 (494/88), 48 a § i förordning av den 23 december 1988 (1221/88) och 52 § 1 mom. i förordning av den 31 juli 1974 (654/74), samt

upphävs 52 a §, sådant detta lagrum lyder i nämnda förordning av den 23 december 1988, som följer:

45 §

En förutsättning för erhållande av vårdbidrag på basis av särskilda kostnader är att de fortlöpande kostnader som sjukdomen eller skadan medför kan beräknas stiga minst till beloppet av del vårdbidrag som utges.


48 a §

Den som bor utomlands eller vistas utomlands längre tid än ett år och ansöker om folkpension skall skicka sin ansökan om pension till lokalhyran i Helsingfors försäkringsdistrikt. Ansökan behandlas i socialförsäkringskommissionen i Helsingfors, om inte pensionsanstalten beslutar annorlunda.

52 §

Ansökan om begravningsbidrag skall inlämnas till lokalhyran i försäkringsdistriktet för den kommun där den avlidne var bosatt. I fråga om en avliden som har vistats utomlands längre tid än ett år skall ansökan dock skickas till lokalhyran i Helsingfors försäkringsdistrikt, om inte pensionsanstalten beslutar annorlunda.


53 §

Den som uppbär invaliditetspension såsom individuell förtidspension är skyldig att göra anmälan då han börjar utföra arbete för vilket förvärvsinkomsten uppgår till minst det belopp som nämns i 22 a § 1 mom. folkpensionslagen. Likaså skall anmälan göras i det fall att förvärvsinkomsterna ökar så, att de överstiger detta belopp. Den som uppbär halverad individuell förtidspension skall anmäla om förvärvsinkomsterna ökar så, att pensionen borde lämnas vilande i enlighet med 22 a § 5 mom. folkpensionslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Förmån i form av förhöjt vårdbidrag på basis av sådana kostnader av engångsnatur som uppkommit före denna förordnings ikraftträdande betalas till förhöjt belopp för den tid som nämns i beslutet.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jonna Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.