1596/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) en ny 58 b § som följer:

58 b §

Arbetstagarpensionsavgften för personer som är anställda hos pensionsanstalten är en till sin storlek mot den i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) stadgade pensionsavgiftsprocenten svarande del av den lön som avses i 2 mom.

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagarpensionsavgiften på hos honom anställda personers lön enligt 4 § lagen om förskottsuppbörd (418/89) och 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78). Medel som inflyter av arbetstagarnas pensionsavgift redovisas till statens pensionsansvarsfond.

I pensionsanstaltens bokföring skall de medel som utgörs av arbetstagarnas pensionsavgifter behandlas så att de kan särskiljas från pensionsansvarsfondens övriga medel. Medel som utgörs av arbetstagarnas pensionsavgifter får användas till utbetalning av pensioner till ett belopp motsvarande högst den andel som inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare används för utjämning av det genomsnittliga pensionsansvaret.

Vid sökande av ändring i fråga om arbetstagarpensionsavgiften iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om ändringssökande i pensionsbeslut som gäller tjänstgöringsförhållande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på lön som utbetalts under lagens giltighetstid.

RP 307/93
ShUB 56/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.