1594/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 59 §, sådan den lyder i lag av den 25 januari 1991 (147/91),

ändras 3 § 1 mom., 15 §, 21 § 1 mom. och 23 § 4 mom.,

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder i lag av den 26 juni 1992 (607/92), 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1993 (683/93) och 23 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (172/91), samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. som följer:

3 §

Gymnasiet bygger på grundskolans lärokurs. Gymnasiets lärokurs omfattar tre år.

Gymnasiet kan ha årskurser eller vara årskurslöst. Gymnasiet skall slutföras på högst fyra år, om inte gymnasiets rektor har grundad anledning att bevilja eleven förlängd tid.


15 §

Gymnasiets läsår omfattar 190 arbetsdagar. Från läsårets arbetsdagar borträknas självständighetsdagen, trettondagen och första maj, då dessa dagar infaller på någon annan vardag än en lördag. Skolarbetet kan ordnas så att en del av eleverna meddelas undervisning också på annan tid än läsårets arbetsdagar.

Om antalet arbetsdagar i gymnasiets högsta årskurs i ett gymnasium som är indelat i årskurser stadgas genom förordning.

Genom förordning kan även stadgas att avvikelse från antalet arbetsdagar kan göras av särskilda skäl.

21 §

Det kalkylerade timantal som vid beräkningen av statsandelen för gymnasiets driftskostnader skall användas för gymnasieundervisningen samt för klubbverksamheten och de särskilda uppgifter som åläggs lärarna är i kommunen sammanlagt 136 timmar ökat med 1, 05 timmar för varje elev med vilken elevantalet överstiger 70 elever. Om elevantalet överstiger 481 är timantalet med avvikelse från vad som stadgas ovan dock 1, 18 timmar per elev.


23 §

En elev som då läsårets skolarbete börjar inte har inlett sina studier inom skälig tid och som inte har anmält giltigt skäl till sin frånvaro anses ha avgått från gymnasiet. En elev som utan att anmäla giltigt skäl uteblir från gymnasiet anses även ha avgått, om det är uppenbart att han inte har för avsikt att fortsätta skolgången. Likaså anses en elev ha avgått från gymnasiet, om han inte inom den tid som stadgas i 3 § 2 mom. har fullföljt gymnasiets lärokurs samt om han har avlagt studentexamen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994. Stadgandet i 23 § 4 mom. tillämpas inte på de elever som år elever i gymnasiet när denna lag träder i kraft.

RP 176/93
KuUB 24/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.