1580/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 1 § barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) 1 § 3 mom., och

ändras 1 § 2 mom., som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Om vid tillämpningen av denna lag särskilt skall avgöras om en person skall anses vara bosatt i Finland, avgör folkpensionsanstalten frågan enligt stadgandena i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93). I folkpensionsanstaltens beslut får ändring sökas enligt vad som stadgas i 13 § nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Om barnbidrag enligt de 2 och 3 mom. i 1 § som gäller när denna lag träder i kraft betalas för ett barn som vistas utomlands, fortsätter utbetalningen trots att lagen trätt i kraft enligt vad som stadgas i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

RP 287/93
ShUB 57/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.