1575/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 2 a och 3 §§, sådana de lyder i lag av den 23 december 1988 (1218/88), samt

ändras 2 och 2 b §§, sådana de lyder i nämnda lag av den 23 december 1988, som följer:

2 §

Om vid tillämpningen av denna lag särskilt skall avgöras om en person skall anses vara bosatt i Finland, avgör folkpensionsanstalten frågan enligt stadgandena i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93). I folkpensionsanstaltens beslut får ändring sökas enligt vad som stadgas i 13 § nämnda lag.

2 b §

Om en förmånstagare med stöd av den i 2 § nämnda lagen har ansetts vara bosatt i Finland såsom medlem av förmånslåtarens familj, hindrar den omständigheten att han efter dennes död förblir bosatt utomlands inte att pension beviljas, om ansökan om pension görs inom ett år efter dödsfallet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 287/93
ShUB 57/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.