1574/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 1 a-1 c §§ och 73 § 1 mom. 7 punkten, dessa lagrum sådana de lyder, 1 a och 1 c §§ samt 73 § 1 mom. 7 punkten i lag av den 23 december 1988 (1217/88) och 1 b § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 8 februari 1991 (214/91), samt

ändras 1 §, 41 § 1 mom. och 73 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 § ändrad genom lag av den 5 februari 1982 (103/82) och nämnda lag av den 23 december 1988 samt 41 § 1 mom. och 73 § 2 mom. i sistnämnda lag, som följer:

1 §

I Finland bosatt person som har fyllt 16 år är försäkrad för ålderdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet enligt denna lag. Om vid tillämpningen av denna lag särskilt skall avgöras om en person skall anses vara bosatt i Finland, avgör folkpensionsanstalten frågan enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93). I folkpensionsanstaltens beslut får ändring sökas enligt 13 § i nämnda lag.

41 §

Utbetalningen av pension till en pensionstagare som vistas utomlands inställs då pensionen har betalts för ett år från utgången av den månad under vilken pensionstagaren lämnade landet. Om en pensionstagare inte omedelbart innan han flyttade utomlands varit bosatt i Finland längre tid än ett år, inställs dock utbetalningen av pensionen från ingången av månaden efter flyttningen. Om en pensionstagare omedelbart innan pensionen började varit bosatt i Finland minst 10 år i följd eller om vistelse utomlands är nödvändig på grund av pensionstagarens egen eller nära anhörigs sjukdom, betalas pensionen på ansökan för viss tid eller tills vidare oberoende av vistelsen utomlands.


73 §

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring i det hos försäkringsdomstolen, om beslutet gäller rätt till pension eller fall som nämns i 1 mom. 2 eller 6 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 287/93
ShUB 57/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.