1570/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av 7 § förordningen om användning av fordon på våg

På föredragning av trafikministern

ändras 1 § förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) som följer:

7 §
Färdskrivarens diagramskivor

1. Föraren skall använda färdskrivare i enlighet med vad som stadgas i artikel 15.1-3 och 15.5 samt artikel 16.2 i EG-rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter. Övriga arbetstider som avses i artikel 15.3 b i förordningen kan registreras på det sätt som avses i punkt 4.

2. EG-rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter behöver inte följas eller färdskrivare användas i

a) fordon som används för transport av djuravfall eller kadaver som inte är avsedda till människoföda,

b) fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader eller slakterier eller omvänt,

c) fordon som används som försäljningsställen på lokala marknader eller för hemförsäljning eller som används för mobila bank-, penningväxlings- eller depositionsverksamheter, för religiösa ändamål, för utlåning av böcker, grammofonskivor eller kassetter, för kulturevenemang eller utställningar och som är särkilt utrustade för sådana ändamål,

d) fordon som inom en radie av högst 50 km från den ort där det normalt är stationerat transporterar material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift,

e) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2300 km2 som inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

f) fordon som används för övningskörning vid körkortsutbildning, eller

g) traktorer som uteslutande används inom jord- och skogsbruk.

3. Fordonsförvaltningen kan för en tid av högst 30 dagar bevilja befrielse från användningen av färdskrivare.

4. Om funktionsstörningar uppträder i fördskrivaren eller den annars fungerar felaktigt skall fordonets ägare eller innehavare med stöd av 4 § förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter låta en verkstad med tillstånd att reparera och installerera fördskrivare reparera den så snart som omständigheterna medger detta.

5. Om fordonet inte kan återvända till sin sedvanliga stationeringsort inom en vecka från den dag då funktionsstörningen eller funktionsfelet upptäcktes, skall reparationen göras under resans gång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordningar (85/3820/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.