1569/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 13 § 1 mom. samt 94 och 179 §§ förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) som följer:

13 §
Invalidtaxi

1. Invalidtaxi är en bil i kategori M1 , konstruerad och utrustad för transport av handikappade och andra rörelsehindrade som använder rullstol, och som används i tillståndspliktig persontrafik.


94 §
Färdskrivare

1. En bil i kategori N2 , N3 , M2 och M3 skall ha en färdskrivare. Färdskrivare krävs dock inte för en bil som med stöd av artikel 4 i EG-rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter inte berörs av bestämmelserna om kör- och vilotider och inte heller om det enligt artikel 14.1 i förordningen tillämpas ett system med tjänstgöringslista. Färdskrivare krävs inte heller för en bil på vilken ovan nämnda EG-förordning inte tillämpas enligt 7 § förordningen om användning av fordon på väg. Bilar i kategori N2 , N3 , M2 och M3 som används i körundervisning skall dock ha färdskrivare.

2. Färdskrivaren skall vara e-godkänd enligt EG-rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter, sådan den lyder ändrad genom EG-kommissionens förordningar (EEG) nr 3314/90 och nr 3688/92.

179 §
Färdskrivare

1 Trafiktraktorer skall ha färdskrivare. Färdskrivare krävs dock inte på trafiktraktorer på vilka EG-rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter inte tillämpas enligt 7 § förordningen om användning av fordon på väg eller på vilken bestämmelserna om köreller vilotider inte tillämpas med enligt artikel 4 i nämnda EG-förordning.

2. Färdskrivaren skall vara e-godkänd enligt EG-rådets förordning (EEG) nr 3821/85, sådan den lyder ändrad genom EG-kommissionens förordningar (EEG) nr 3314/90 och nr 3688/92.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordningar (85/3820/EEG) och (85/3821/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.