1550/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 30 § lagen om familjepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 1 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69),

sådant det lyder i lag av den 30 juni 1993 (568/93), som följer:

30 §

Efterlevandepensionens tilläggsdel bestäms enligt 15 b, 15 d och 15 f §§. Av pensionstagarens arbetsinkomst beaktas dock endast 60 procent när årsinkomsten fastställs. Som arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av rörelse, yrke, gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall anses som skälig ersättning för det arbete som har utförts i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Som arbetsinkomst betraktas också

1) arvode som betalts till familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/92),

2) vårdararvode som grundar sig på avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen,

3) arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84),

4) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) och

5) dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller någon därmed jämförbar ersättning för förlorad förvärvsinkomst, om ersättningen betalas för ett år eller en kortare tid.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93
ShUB 47/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.