1540/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 15 och 18 §§ lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 3 mom. och 18 § 1 mom. lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitis vuxenutbildning (763/90),

av dessa lagrum 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1992 (1479/92), som följer:

15 §
Rätt till utbildningsstöd

En studerande har rätt till förtjänststöd om han enligt 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till dagpenning avvägd enligt förtjänsten. Villkor för att erhålla förtjänststödets förtjänstdel är dessutom att

1) studeranden är arbetslös eller permitterad på heltid,

2) studeranden är en sådan person som avses i 17 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller

3) han hotas av arbetslöshet.

18 §
Sänkt utbildningsstöd

En lagstadgad förmån, lön och annan arbetsinkomst som en studerande får under utbildningstiden beaktas vid betalningen av utbildningsstödet så som 18 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar beträffande jämkad arbetslöshetsdagpenning. Härvid ska dock inte beaktas de sociala förmåner som enligt 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte skall dras av från arbetslöshetstag penningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 Den tillämpas om rätten till sänkt utbildningsstöd uppkommer efter det lagen trätt i kraft,

Åtgärder som verkställigheten av lagen föl utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 237/93
ShUB 48/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.