1532/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag angående ändring av lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 december 1977 om medlems av statsrådet rätt till pension och familjepension efter honom (870/77) 1 § 2 mom. samt 3 och 4 §§,

av dessa lagrum 3 och 4 §§ sådana de lyder i lag av den 29 april 1980 (299/80), som följer:

1 §

Har en person som varit medlem av statsrådet avlidit, betalas efter honom familjepension i tillämpliga delar enligt samma stadganden som gäller för den som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.


3 §

För samordning av pension enligt denna lag med andra pensioner och ersättningar ökas pensionen med den till pensionstagaren betalda basdel av folkpensionen, med pension enligt någon annan lag eller förordning, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), med enligt trafikförsäkringslagen (279/59) betald fortlöpande ersättning för skada, som drabbat honom själv, eller med livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48). Som samordningsgrund används det arvode som ligger till grund för pension enligt denna lag. Om samordningen gäller i övrigt lagen om pension för riksdagsmän.

4 §

För samordning av familjepension enligt denna lag med andra familjepensioner och ersättningar ökas familjepensionen, om en efterlevande make är familjepensionstagare enligt denna lag, med basdelen av änkepension enligt familjepensionslagen, samt med familjepension enligt annan lag eller förordning och med ersättning med natur av familjepension. Som samordningsgrund används det arvode som ligger till grund för familjepensionen enligt denna lag. Om samordningen gäller i övrigt lagen om familjepension efter riksdagsman (107/90).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995. Lagen tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft, dock så att pensionsåldern för den som varit medlem av statsrådet och som är född före den 1 januari 1940 är 60 år.

LM 55/93
ShUB 58/93
StoLB 8/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.