1531/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/67) 11 § 2 och 3 mom.,

ändras 2 § 1 mom., 3 a §, 4 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 och 8 §§, 11 § 4 mom., 12 § 1 och 4 mom. samt 13, 14 och 17 §§,

av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 10 december 1971 och den 9 juli 1982 (864/71 och 541/82), 4 § 2 mom., 12 § 4 mom. och 14 § sådana de lyder i nämnda lag av den 10 december 1971, 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 juli 1982, 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 10 december 1971, 11 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 9 juli 1982 och 17 § sådan den lyder i lag av den 2 april 1971 (270/71), samt

fogas till 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 juli 1982, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 3 § ett nytt 2 mom. varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §

En förutsättning för ålderspension är att en riksdagsman har uppnått 65 års ålder och att hans riksdagsmannauppdrag har upphört.


En riksdagsman har rätt att få ålderspension i förtid med iakttagande i tillämpliga delar av samma stadganden som gäller för statens personal i tjänste- eller arbetsförhållande.


3 §

En riksdagsman har rätt att få invalidpension som individuell förtidspension med iakttagande i tillämpliga delar av samma stadganden som gäller för statens personal i tjänste- eller arbetsförhållande.


3 a §

Den som varit riksdagsman har rätt till arbetslöshetspension med iakttagande i tillämpliga delar av samma stadganden som gäller för statens personal i tjänste- eller arbetsförhållande.

4 §

Såsom pensionstid för invalid- eller arbetslöshetspension räknas även tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern med iakttagande i tillämpliga delar av samma stadganden som gäller för statens personal i tjänste- eller arbetsförhållande.


5 §

Grund för pensionen är det riksdagsmannaarvode som månatligen betalas till en riksdagsman enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/47).


6 §

Pensionens belopp utgör för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 1/3 procent av det pensionsgrundande arvodet. Pensionens belopp utgör dock för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 11/30 procent av det pensionsgrundande arvodet tills lagen träder i kraft.

Pensionens maximibelopp är 60 procent av det pensionsgrundande arvodet. Har en riksdagsman när lagen träder i kraft en pensionstid om minst 3 år enligt denna lag, bestäms pensionens maximibelopp dock i procent av det pensionsgrundande arvode som avses ovan på grundval av den tid som räknas som pensionstid till dess riksdagsmannaperioden upphör

Minimipensionstid Pensionens maximibelopp
15 66
12 65
9 64
7 63
5 62
3 61
8 §

Överstiger pension som beviljats en riksdagsman enligt denna lag, pensioner eller andra förmåner enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare samt till honom utbetald grunddel av folkpension den i 2 mom. stadgade samordningsgränsen, dras den överskjutande delen av från pensionen enligt denna lag då den betalas.

Samordningsgränsen är 60 procent av samordningsgrunden, som med de i 3 mom. nämnda undantagen utgörs av antingen det pensionsgrundande riksdagsmannaarvodet eller den högsta lönen som ligger till grund för grundpensionen om den är större. Har en riksdagsman när lagen träder i kraft en pensionstid om minst tre år enligt denna lag, är samordningsgränsen dock inte 60 procent utan ett i nedanstående tabell angivet procenttal som bestäms på grundval av den tid som räknas som pensionstid till dess lagen träder i kraft:

Minimipensionstid Procent
15 66
12 65
9 64
7 63
5 62
3 61

Har en riksdagsman under sin riksdagsmannatid samtidigt under minst ett år utan avbrott stått i ett eller flera tjänste- eller arbetsförhållanden av sådan art eller bedrivit sådan företagarverksamhet som berättigar till grundpension enligt 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, fogas vid bestämmande av samordningsgrunden till det pensionsgrundande riksdagsmannaarvodet löner och arbetsinkomster som ligger till grund för nämnda övriga pensioner. Har en riksdagsman omedelbart före pensionsfallet med anledning av ett tidigare pensionsfall fått grundpension som avses ovan eller annan pension eller prestation och under minst 3 års tid samtidigt varit riksdagsman, fogas vid bestämmande av samordningsgrunden till det pensionsgrundande riksdagsmannaarvodet 10/6 av nämnda tidigare pensions- eller prestationsbelopp. Till det pensionsgrundande riksdagsmannaarvodet fogas dock inte någon annan lön som avses ovan eller någon tidigare pensions- eller prestations belopp som höjts på nämnda sätt till den del det är större än den högsta grundlön som betalas till statstjänstemän.

11 §

Har pension beviljats med tillämpning av 2 § 2 mom. i denna lag betalas pensionen endast till den del pensionen inte tillsammans med förvärvsinkomster som baserar sig på arbets- eller företagarverksamhet överstiger maximibeloppet för riksdagsmannapension. Pensionens belopp justeras kalenderårsvis, varvid den på grundval av ovan nämnda inkomster uträknade, skattepliktiga genomsnittliga månadsförtjänsten för det föregående kalenderåret läggs till grund. Pensionsbeloppet justeras även på ansökan av förmånstagaren när förtjänsterna har förändrats avsevärt. Förvärvsinkomsterna påverkar inte pensionens belopp sedan förmånstagaren har uppnått pensionsåldern.

12 §

Invalidpension skall indras, utbetalningen av den avbrytas eller dess belopp nedsättas, om pensionstagaren innan den tid för vilken han blivit vald till riksdagsman har löpt ut men innan han uppnått pensionsåldern befinns förmögen till förvärvsarbete och honom står till buds sådant statligt eller annat förvärvsarbete som med beaktande av hans ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för honom och trygga hans skäliga utkomst.


Angående utbetalningen av arbetslöshetspension gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om statens personal i tjänste- eller arbetsförhållande.

13 §

Beviljas en pensionstagare, vars med tillämpning av 4 § 2 mom. beviljade invalidpension har indragits, ny invalidpension på grund av invaliditet som börjat innan två år har förflutit sedan den indragna pensionen upphörde, eller om han senare på grund av samma sjukdom, lyte eller skada på nytt blir arbetsoförmögen, skall honom beviljas invalidpension enligt samma grunder som i fråga om den indragna pensionen.

14 §

Invalid- eller arbetslöshetspension ombildas till ålderspension när pensionstagaren uppnål pensionsåldern.

17 §

Om sökande av ändring i och delfående av beslut enligt denna lag gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om statens personal i tjänste- eller arbetsförhållande.


Denna lag träder i kraft den 1 dagen i den månad då det närmast följande riksdagsmannavalet sedan denna lag blivit stadfäst förrättas. Lagen tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffat sedan lagen har trätt i kraft. Denna lag tillämpas också på pensioner som beviljas med stöd av 2 § 2 mom. och som börjar sedan lagen har trätt i kraft, dock så att 11 § 4 mom. inte tillämpas på utbetalningen av pension till en riksdagsman, som är född före den 1 januari 1940, från början av den kalendermånad då han fyller 60 år.

LM 55/93
ShUB 58/93
StoUB 8/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.