Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1526/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om lantbruksekonomiska forskningsanstalten

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 5 september 1952 om lantbruksekonomiska forskningsanstalten (315/52):

Organisation och personal
1 §

Vid lantbruksekonomiska forskningsanstalten kan finnas verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

2 §

Vid forskningsanstalten finns tjänster som avdelningsföreståndare och forskningschef samt annan personal i jänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.

Avdelningsföreståndarna och forskningschefen har professors titel.

Tjänstemännens uppgifter
3 §

Föreståndaren har till uppgift att leda verksamheten vid forskningsanstalten och ansvara för att dess uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt. Om avdelningsföreståndarnas och forskningschefens uppgifter bestäms i arbetsordningen.

4 §

Övriga förmän vid forskningsanstalten ansvarar för att de uppgifter som ankommer på den verksamhetsenhet som de skall leda utförs framgångsrikt.

5 §

Föreståndaren kan biträdas av en ledningsgrupp, vars uppgifter och sammansättning bestäms i arbetsordningen.

Besättande av tjänster
6 §

Avdelningsföreståndarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

Till föreståndare för forskningsanstalten förordnar jord- och skogsbruksministeriet den ena avdelningsföreståndaren för tre år i änder. För utförandet av föreståndarens uppgifter betalas till honom arvode enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

7 §

Forskningschefen utnämns av statsrådet sedan föreståndaren avgett utlåtande i saken.

Övriga personal utnämns eller anställs av föreståndaren, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Avgörande av ärenden
8 §

De ärenden som hör till forskningsanstalten avgörs av föreståndaren, en avdelningsföreståndare, forskningschefen eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har givits sådana befogenheter.

Behörighetsvillkor och tjänstledighet
9 §

Av föreståndaren, avdelmngsföreståndarna och forskningschefen fordras sådan ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

Dessutom fordras

1) av föreståndaren för uppgiften lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, god förtrogenhet med gårdsbruk och med ekonomisk forskning som gäller gårdsbruk samt god kännedom om förvaltning,

2) av avdelningsföreståndarna och forskningschefen för uppgifterna lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad samt god förtrogenhet med forskningsverksamheten och forskningsmetoderna inom forskningsanstaltens verksamhetsområde.

10 §

Avdelningsföreståndama beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet.

Tjänstledighet som varar över ett år och som inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock avdelningsföreståndarna av statsrådet.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av föreståndaren, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

11 §

Den myndighet eller tjänsteman som beviljar tjänstledighet från en tjänst beslutar om skötseln av tjänsten under tjänstledighet eller är tjänsten är vakant, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

12 §

Ställföreträdare för föreståndaren förordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

Särskilda stadganden
13 §

Den som är anställd hos forskningsinstitutet får inte utan uppdragsgivarens tillstånd för utomstående röja vad han i samband med uppdraget har fått veta om sådant som gäller affärs- eller yrkeshemligheter eller om andra sekretessbelagda frågor.

14 §

För inriktande och samordning av forskningen kan delegationer tillsättas.

15 §

Närmare bestämmelser om forskningsanstaltens organisation och interna arbetsfördelning samt om hur verksamheten skall ordnas i övrigt meddelas i arbetsordningen.

Föreståndaren fastställer arbetsordningen.

Ikraftträdande
16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 februari 1974 om lantbruksekonomiska forskningsanstalten (189/74) jämte ändringar.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.