1470/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) 34 § och 57 § 1 och 4 mom.,

av dessa lagrum 57 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 18 juni 1971 (512/71), samt

fogas till lagen en ny 1 a § och till 57 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. som följer:

1 a §

Denna lag tillämpas även på en arbetstagare som en finsk arbetsgivare sänder utomlands för att utföra arbete för samma arbetsgivare. Detsamma gäller en arbetstagare som av sin arbetsgivare, som är ett finskt företag, sänds utomlands för att utföra arbete för ett utländskt moder- eller dotterföretag inom samma ekonomiska helhet som det finska företaget.

34 §

En försäkring som en arbetsgivare tagit för sitt företag eller arbete anses omfatta alla hans arbetstagare, om inte särskild försäkring tagits för viss del av företaget eller för visst arbete. Om en arbetsgivare visar att det arbete som en i 1 a § avsedd arbetstagare utför utomlands inte längre är tillfälligt, kan försäkringsanstalten på ansökan av arbetsgivaren i ett beslut fastställa att arbetstagaren inte längre omfattas av arbetsgivarens försäkring efter att arbetet utomlands pågått längre än två år. Beslutet träder i kraft från ingången av kalenderåret efter att det har vunnit laga kraft.

57 §

En person som är bosatt i Finland har rätt att få försäkra sig själv samt de medlemmar av hans familj och övriga i hans arbete anställda personer som inte enligt denna lag skall försäkras obligatoriskt och på detta sätt säkerställa att han själv och nämnda personer har rätt till de förmåner som enligt denna lag beviljas vid olycksfall i arbete. När försäkring söks skall överenskommelse träffas om vilket belopp som skall anses utgöra den försäkrades årliga arbetsförtjänst.


En finsk arbetsgivare har även rätt att enligt 1 mom. få försäkra en sådan till utlandet sänd arbetstagare som arbetar utomlands hos ett moder- eller dotterföretag inom samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller i ett annat företag där arbetsgivaren har bestämmanderätt och som inte skall försäkras obligatoriskt enligt 1 a §. När en sådan försäkring söks skall överenskommelse träffas om vilket belopp som skall anses utgöra den försäkrades årliga arbetsförtjänst.

Ovan i 1–4 mom. avsedda försäkringar skall anses såsom försäkringar enligt denna lag. I fråga om de försäkringar som avses i 2 och 3 mom. gäller dessutom i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om försäkringar som avses i 8 §. För skadestånd som skall betalas enligt en försäkring som avses i 3 mom. har försäkringsanstalten likväl inte rätt till återvinning enligt 61 § i fråga om trafikförsäkring, och skadeståndet skall inte heller beaktas när ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen bestäms med anledning av samma olycksfall.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas om en arbetstagare har sänts utomlands efter att lagen trätt i kraft. En ansökan enligt 34 § kan dock gälla en arbetstagare som sänts utomlands före ikraftträdandet. I så fall skall även tiden före ikraftträdandet beaktas när den i paragrafen stadgade tvåårstiden beräknas.

RP 282/93
ShUB 45/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.