1467/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 7 § 5 mom., 11 § 1 mom. och 15 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (559/93) och 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1059/82), samt

fogas till lagen en ny 1 c § och till 15 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. som följer:

1 c §

Denna lag tillämpas även på en arbetstagare som en finsk arbetsgivare sänder utomlands för att utföra arbete för samma arbetsgivare. Detsamma gäller en arbetstagare som av sin arbetsgivare, som är ett finskt företag, sänds utomlands för att utföra arbete åt ett utländskt moder- eller dotterföretag inom samma ekonomiska helhet som det finska företaget.

Om en arbetsgivare visar att pensionsskyddet för en i 1 mom. avsedd grupp av arbetstagare ordnats på ett annat sätt så att det såsom helhet betraktat kan anses svara mot ett pensionsskydd enligt minimivillkoren i denna lag, kan pensionsskyddscentralen på ansökan befria arbetsgivaren från skyldigheten att försäkra arbetstagarna i den ovan nämnda gruppen för den tid med vilken anställningsförhållandet utomlands överstigit två år. Befrielse beviljas tidigast från början av det kalenderår under vilket befrielse söks.

En finsk arbetsgivare kan ordna ett pensionsskydd som svarar mot minimivillkoren i denna lag för en sådan till utlandet sänd arbetstagare som i något annat fall än de som avses i 1 mom. är anställd hos ett moder- eller dotterföretag inom samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller i ett annat företag där arbetsgivaren har bestämmanderätt.

När pensionsskydd enligt denna lag ordnas efter utgången av den i 2 mom. avsedda tvåårstiden eller enligt 3 mom., kan vid bestämmandet av den arbetsförtjänst som ligger till grund för pensionen beaktas pensionsskydd som erhålls på grundvalen av arbetet utomlands.

Om arbete som utförs utomlands har försäkrats frivilligt, anses arbetstagaren till denna del vara anställd i ett nytt arbetsförhållande, om inte annat följer av 7 § 2 mom. Samma förfarande skall iakttas när 4 mom. tillämpats vid bestämmandet av den arbetsförtjänst som ligger till grund för pensionen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av denna paragraf.

7 §

Arbetsförtjänst som avses i denna paragraf bestäms enligt samma grunder som tillämpas vid förskottsinnehållning av skatt. Semesterersättning som skall betalas vid ett arbetsförhållandes upphörande beaktas dock inte. När pensionsskydd ordnas för arbete utomlands, skall dock såsom arbetsförtjänst som ligger till grund för pensionen anses sådan lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland eller lön som annars kan anses motsvara arbetet. Har ersättning för arbete avtalats att helt eller delvis utgå i form av betjäningsavgift eller frivilliga gåvor av allmänheten, anses genom dem erhållen inkomst såsom arbetsförtjänst som avses i denna paragraf. Från arbetsförtjänsten för vart och ett kalenderår avdras dock vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar det i 12 b § avsedda procenttal för arbetstagarnas pensionsavgift som fastställts för kalenderåret i fråga.


11 §

Anordnar en arbetsgivare med anlitande av pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse pensionsskydd som uppfyller i denna lag stadgade minimivillkor för sådana arbetstagare som till följd av arbetsförhållandets kortvarighet eller annars enligt 1 § eller 1 c § 1 mom. inte är underställda denna lag, eller pensionsskydd frivilligt enligt 1 c § 3 mom. eller eljest bättre pensionsskydd än vad som är stadgat i 4–9 §§ eller innefattar han i det pensionsskydd han anordnar betalning av begravningsbidrag eller annan sådan förmån som inte förutsätts i minimivillkoren, har han rätt att på de villkor social- och hälsovårdsministeriet föreskriver underställa ett sådant pensionssystem denna lag genom att registrera det i pensionsskyddscentralen, varefter stadgandena i denna lag i tillämpliga delar skall iakttas beträffande detta. Om arbetstagare som omfattas av ett i denna lag avsett, av arbetsgivaren anordnat pensionsskydd beviljas pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82), fogas den ökning av pensionens belopp eller annan förmån som härrör från pensionsarrangemanget till förtidspensionen, enligt villkoren.


15 §

Har en arbetsgivare försummat sm i 1 §, 1 c § 1 mom., 2 och 3 §§ stadgade skyldighet att anordna pensionsskydd för sina arbetstagare, skall pensionsskyddscentralen uppmana arbetsgivaren att avhjälpa försummelsen och av honom i gottgörelse uppbära högst dubbla beloppet av de pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren enligt pensionsskyddscentralens beräkning hade varit skyldig att erlägga för tiden för försummelsen. Avhjälper arbetsgivaren trots pensionsskyddscentralens uppmaning inte sin försummelse inom den tid som centralen föreskriver, skall pensionsskyddscentralen ta försäkringen på arbetsgivarens bekostnad. Pensionsskyddscentralen bekostar genom förmedling av en pensionsanstalt som centralen utser de förmåner som arbetstagare till följd av försummelsen inte erhållit.

Om en arbetstagare till följd av krig, väpnad konflikt, kämkatastrof eller annat jämförbart oöverstigligt hinder, som inte har kunnat beaktas vid anordnandet av pensionsskyddet, inte får ett sådant annat pensionsskydd som avses i 1 c § 2 mom., kan pensionsskydd beviljas enligt minimivillkoren i denna lag för den tid som hindret varar. Pensionsanstalterna svarar gemensamt för de kostnader som pensionsskyddet förorsakar, enligt vad som föreskrivs i de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas på en arbetstagare som har sänts utomlands efter att lagen trätt i kraft. En befrielse enligt 1 c § 2 mom. kan dock gälla en arbetstagare som sänts utomlands före ikraftträdandet. I så fall skall även tiden före ikraftträdandet beaktas när den i momentet stadgade tvåårstiden beräknas.

Utan hinder av denna lag och utan särskilt beslut fortsätter en pensionsförsäkring som anordnats på grundval av ett arbetsförhållande som börjat innan lagen trädde i kraft även efter ikraftträdandet.

RP 282/83
ShUB 45/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.