1456/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av 31 d § lagen om ändring av 31 c § och temporär ändring av 31 d § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 31 d § 2 och 3 mom. lagen den 30 december 1992 om ändring av 31 c § och temporär ändring av 31 d § lagen om yrkesläroanstalter (1686/92) som följer:

31 d §
Finansiering av yrkesutbildningen i vissa fall

De studerandes hemkommuner är skyldiga att för studerande inom i 1 mom. avsedd grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vidareutbildning till staten betala en betalningsandel som motsvarar den betalningsandel för hemkommunen som i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) stadgas om elever som får yrkesutbildning. Om betalningsandelen gäller dessutom vad som stadgas i 40 § 1–3 mom. i nämnda lag.

När betalningsandelen enligt 2 mom. bestäms, avses med studerandens hemkommun den kommun där en studerande som deltar i utbildning den 20 september eller den 20 januari (beräkningsdag ) har i befolkningsdatalagen (507/93) avsedd hemort den 1 augusti före beräkningsdagen. Om utbildningen på grund av att den är kortvarig inte ordnas på beräkningsdagen, bestäms betalningsskyldigheten enligt den beräkningsdag som följer efter det att utbildningen har avslutats. Om meddelande av elevantalen gäller vad som stadgas om detta med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas på 1993 inledd utbildning som en statlig undervisningsmyndighet köpt.

Utan hinder av vad som stadgas i 31 d § 3 mom. i denna lag tillämpas uppgifterna om elevantalen den 10 september 1993 när betalningsandelarna för de studerandes hemkommuner bestäms hösten 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 decermber 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.