1446/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 30 december 1992 om registrering av fordon (1703/92) 47 § 3 mom. samt

ändras 34 § 3 mom., 47 § 1 och 4 mom., 48 och 51 §§ samt 55 § 1 mom. som följer:

34 §
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

3. För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt eller om ett registreringstecken eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.


47 §
Provnummerskyltar

1. Ett affärsföretag, en anstalt eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet, eller en inrättning eller en sammanslutning som bedriver forskning som gäller fordon kan av den som sköter fordonsregistreringsärenden på ansökan få tillstånd att använda ett fordon i trafik med provnummerskyltar.


4. Provnummerintyget gäller till kalenderårets utgång. Provnummerintyget förnyas årligen utan särskild ansökan, om inte innehavaren av tillståndet under provnummerintygets giltighetstid har anmält alt intyget inte behövs eller om det inte återkallats eller den som sköter fordonsregistreringsärenden av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget.

En förutsättning för att intyget skall förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.


48 §
Återkallande av provnummerintyg

Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan återkalla ett provnummerintyg om ett fordon med provnummerskyltar har använts i strid med denna förordning eller i strid med de villkor som ställts i samband med beviljandet av intyget eller om den som fått intyget har löst ut det.

51 §
Återställande av provnummer- och förflyttningsskyltar

Provnummer- och förflyttningsskyltarna samt det intyg som berättigar till användning av skyltarna skall återkallas till den som överlåtit dem senast den andra vardagen eftel att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

55 §
Användningen av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil kopplad till en finländsk släpvagn

1. Ett utomlands eller i landskapet Åland registrerat fordon får användas för att dra en släpvagn som registrerats i Finland.Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.