1432/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsministeriets beslut om arbeten som är farliga för unga arbetstagare

Arbetsministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. lagen 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93) beslutat:

Arbeten som medför särskild risk för olycksfall eller men för hälsan

Detta beslut innehåller en exempelförteckning över sådana farliga arbeten som avses i 3 § 1 mom. förordningen om skydd för unga arbetstagare (508/86).

1 Mekaniska riskfaktorer

1.1 Maskiner, anordningar, arbetsredskap

– arbete med farliga maskiner, anordningar eller arbetsredskap, med vilka arbetstagaren kan av ovarsamhet åstadkomma ett allvarligt arbetsolycksfall. Sådana maskiner och anordningar är bl.a. laseranläggningar ingående i klasserna 3 A, 3 B och 4 likaså cirkelsågar, klingsågar, bandsågar, hyvelmaskiner, motorsågar, fräsmaskiner, maskindrivna saxar, pressar vid vilka det utnyttjas s.k. ofarligt hållande, krossmaskiner med öppna svalg, pelarborrmaskiner, vinkelslipmaskiner, metallsvarvar, gassvetsningsanordningar och gasskärningsanordningar, spikpistoler som drivs med tryckluft eller motsvarande eller med krutladdning.

1.2 Körbara arbetsmaskiner

–arbete med traktorer som inte har skyddshytt eller som är försedda med vinsch, lastkran, grävmaskin eller front- eller baklastare eller till vilka ansluts sådana arbetsmaskiner såsom fräsmaskin, drivande släpvagn eller annan arbetsmaskin där skild kraftöverföring behövs

–arbete med truckar med undantag av långsamma truckar som används för varutransport (s.k. låglyfttruckar)

–arbete med anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, skördetröskor, torvupptagningsmaskiner eller motsvarande körbara arbetsmaskiner.

1.3 Lyft- och transportanordningar

–arbete som förare, signalman eller skötare av maskindrivna lyft- och transportanordningar med undantag av manövrering av en stationärt installerad hiss med tryckknapp samt användning av lyftanordning, lyftblock eller motsvarande för lyftning av eget arbetsstycke

–personlyft med kran, truck eller annan anordning avsedd för lyftning av varor eller med personlyftanordning.

2 Kemiska riskfaktorer

–arbete med ämnen som orsakar risk för kancer

–arbete med material, ämnen och produkter som innehåller asbest

–arbete där mycket giftiga eller giftiga kemikalier hanteras

–arbete där bekämpningsmedel sprids, används eller hanteras

–arbete där andra farliga kemikalier hanteras, då oerfarenhet eller oförsiktighet till följd av ämnets farlighet, arbetsmetoden eller hanteringssätten kan orsaka förgiftning, skada för hälsan (t.ex. ett allergiframkallande ämne) eller annan särskild fara.

3 Fysikaliska riskfaktorer

3.1 Strålning

–arbete där man kan exponeras för farlig strålning.

3.2 Buller

–arbete där kraftigt buller kan medföra risk för hörselskada.

3.3 Vibration

–arbete med kraftigt vibrerande arbetsmaskiner.

4 Elektriska riskfaktorer

–spänningsarbeten

–arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar

–arbete i elstolpar och master

–arbete vid service och reparering av starkströmsapparater

–arbete vid service och reparering av hissar.

5 Biologiska riskfaktorer

–smittfarliga arbeten t.ex. i mikrobiologiska laboratorier, avloppsreningsverk, vid hantering av smittfarligt avfall eller smuts tvätt samt arbete på avfallsplatser.

6 Fysisk överansträngning

–ständigt lyftarbete där lastens vikt kontinuerligt överstiger 20 kg för men och 15 kg för kvinnor samt ensidigt belastande arbete, där ovana kan orsaka belastningsskador.

7 Vissa arbeten

–arbete i gruvor under jorden, skutsprängning eller med detta jämförbara arbeten

–tunneldrivning

–arbeten i direkt anslutning till lastning och lossning av fartyg

–förande av rälsfordon på järnväg och i spårbunden trafik samt växel- och ordningsarbeten på bangårdar

–service-, rengörings- och reparationsarbeten som orsakar risk

–arbete vid besiktning, service och reparation av tryckluftsanordningar som underställts myndigheternas tillsyn

–arbete i schakt där det finns risk för ras och kollaps

–rivning av byggnader

–tankarbete där det finns risk för kvävning och liknande fara

–arbete där det finns en uppenbar fallrisk

–arbete med farliga djur

–arbete vid skötsel av försöksdjur.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och genom det upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 7 augusti 1986 om arbeten som är farliga för unga arbetstagare (641/86).

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Yngre regeringssekreterare
Sirpa Kaittola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.