1420/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/44),

sådant det lyder i lag av den 31 december 1987 (1253/87), som följer:

1 §

För ersättande av kostnaderna för tillsynen över inhemska försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag som erhållit koncession att driva försäkringsrörelse i Finland, försäkringsföreningar, försäkringskassor och pensionsstiftelser skall dessa anstalter för varje kalenderår i januari betala en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd avgift. Avgifter som med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) hos anstalter som avses i denna paragraf uppbärs för beslut som har fattats med anledning av en ansökan samt registerutdrag och intyg skall, liksom den koncessionsavgift som avses i lagen om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/93), beaktas som avdrag när den avgift som avses i denna lag fastställs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Rp 184/93
EkUB 33/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.