1411/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av handelsregisterförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i handelsregisterförordningen den 23 februari 1979 (208/79) 17 §,

ändras 1 § 2 mom., 2 §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 12 § 2 och 3 mom., 13, 14, 16, 18, 23, 24, och 27–29 §§,

av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 29 april 1988 (392/88), 13 § delvis ändrad i förordning av den 3 december 1982 (899/82), 27 § i förordning av den 9 mars 1990 (234/90) och 28 och 29 §§ i förordning av den 4 december 1981 (835/81) samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

1 §

Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten, samt registerbyrån i häradet, nedan den lokala myndigheten, skall tillhandahålla allmänheten i 1 mom. avsedda blanketter.

2 §

Registermyndigheten för diarium över inkomna anmälningar och meddelanden. I diariet, som är offentligt, skall antecknas firma, diarienummer, ankomstdag, uppskovsbeslut eller andra interimistiska åtgärder samt dagen för registreringen.

Den lokala myndigheten antecknar de anmälningar som den med stöd av 19 a § handelsregisterlagen har behandlat i det diarie- och registersystem som registermyndigheten upprätthåller med hjälp av automatisk databehandling.

7 a §

Om en enskild näringsidkare är en fysisk person som avses i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/19), skall till grundanmälan fogas en utredning av det av handels- och industriministeriet beviljade tillståndet att idka näring.

8 §

Om handels- och industriministeriet har gett ett sådant tillstånd att idka näring som bolagsman i ett öppet bolag som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

9 §

Om handels- och industriministeriet har gett ett sådant tillstånd att idka näring som bolagsman i ett kommanditbolag som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

12 §

Om ett aktiebolags bolagsordning skall fastställas av den behöriga myndigheten, skall till grundanmälan också fogas beslutet om fastställande av bolagsordningen i original eller i en officiellt styrkt avskrift. Till ett försäkringsbolags grundanmälan skall också fogas en försäkran av bolagets styrelse och revisorernas intyg, vilka nämns i 2 kap. 11 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/79).

Om handels- och industriministeriet har gett sådant tillstånd som nämns i 2 kap. 1 § 2 mom. eller 8 kap. 4 § 1 mom. och 12 § 2 mom. aktiebolagslagen, skall till anmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

13 §

Till ett andelslags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, särskild avskrift av stadgarna, utredning över beviljad rätt att teckna firman samt vid behov utredning över val av styrelse samt ordförande i förvaltningsrådet och styrelsen. Har handels- och industriministeriet gett i 69 § 1 mom., 76 § 1 mom. eller 80 § 1 mom. lagen om andelslag ((247/54) nämnt tillstånd, skall till anmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

Ifall på andelslagets stadgar skall inhämtas vederbörande myndighets fastställande, skall till grundanmälan också fogas det beslut som gäller fastställande av stadgarna i original eller i en officiellt styrkt avskrift. Till grundanmälan om andelslag som bedriver lånerörelse skall fogas en utredning över att finansministeriet inte har något att anmärka mot stadgarna.

14 §

Till en sparbanks grundanmälan skall fogas stadgarna i original, en utredning över val av styrelse samt ordförande och viceordförande i styrelsen ävensom vid behov över beviljad rätt att teckna firman.

Till anmälan skall också fogas styrelsens försäkran som nämns i 9 § 2 mom. sparbankslagen (1270/90).

16 §

Till en försäkringsförenings grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, en separat avskrift av föreningsordningen, en styrkt avskrift av protokollet från konstituerande stämman och vid behov en utredning av valet av styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar och ordförande samt verkställande direktören liksom också om beviljandet av rätten att teckna firma.

Till anmälan skall också fogas beslutet om fastställande av bolagsordningen i original eller i en officiellt styrkt avskrift samt försäkran av föreningens styrelse och revisorernas intyg, vilka nämns i 2 kap. 10 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar (1250/87).

18 §

Till grundanmälan om en utländsk näringsidkares filialrörelse skall fogas en utredning över grundandet av filialrörelsen, en utredning över tillsättandet av den företrädare som nämns i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring, av de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt av beviljad rätt att teckna firma. Dessutom skall till anmälan fogas ett utdrag ur det register i vilket den utländska näringsidkaren har antecknats i sitt hemland eller någon annan utredning över att näringsidkaren existerar samt en avskrift av näringsidkarens bolagsordning, stadgar eller andra motsvarande handlingar.

Om den utländska näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att denna har fått tillstånd av handels- och industriministeriet att idka näring.

23 §

I anmälan om trädande i likvidation skall nämnas personuppgifterna på de personer som har valts eller förordnats att verkställa likvidationen. Likaså skall nämnas vem eller vilka som tecknar firman under likvidationen.

24 §

I anmälan om prokura skall nämnas prokuristens personuppgifter samt huruvida prokuristen tecknar firman ensam eller tillsammans med någon annan. Till anmälan skall fogas en utredning över att prokura har meddelats. Har handels- och industriministeriet medgett sådant undantag som nämns i 4 § prokuralagen (130/79), skall till anmälan fogas en utredning över det medgivna undantaget.

I anmälan om den företrädare som nämns i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring skall nämnas företrädarens personuppgifter. Till anmälan skall fogas en utredning över valet av företrädare.

Till anmälan som gäller tillstånd som beviljats för näringsverksamhet om vilken stadgats att den är beroende av tillstånd skall fogas en utredning över att tillstånd givits.

27 §

Den lokala myndigheten skall utan dröjsmål till registermyndigheten sända in den anmälan jämte dupletter samt tillhörande bilagor som lämnats in till myndigheten, om inte anmälan enligt 19 a § handelsregisterlagen skall behandlas av registerbyrån i häradet.

Efter att registerbyrån i häradet med stöd av 19 a § handelsregisterlagen har beslutat om att föra in en anmälan som gäller ett bostadsaktiebolag i registret, skall den utan dröjsmål sända beslutet och dupletten av anmälan samt bilagorna till registermyndigheten.

28 § Registermyndigheten skall mot stadgad avgift till varje lokal myndighet sända microfilmkopior av handelsregistret och däri senare gjorda anteckningar samt av det index som nämns i 6 § 1 mom. Då anmälan antecknats i registret skall registermyndigheten sända duplettexemplaret av anmälan jämte bilagor till den lokala myndighet inom vars verksamhetsområde den kommun är belägen från vilken en enskild näringsidkares, ett öppet bolags eller ett kommanditbolags verksamhet leds eller den kommun är belägen som utgör en annan näringsidkares hemkommun. Lokal myndighet för en utländsk näringsidkares filialrörelse är den registerbyrå i häradet inom vars verksamhetsområde den kommun är belägen där filialrörelsen har postadress. Av duplettexemplaren av anmälningarna jämte bilagor sammanställs en akt som förvaras hos den lokala myndigheten.

29 §

Registermyndigheten och de lokala myndigheterna utfärdar mot stadgad avgift intyg och utdrag ur handelsregistret samt avskrifter av de till registret anslutna handlingar som är i deras besittning.

Registermyndigheten kan överlåta uppgifter om de anteckningar som gjorts i handelsregistret och till registret anslutna handlingar som är i dess besittning också i skriftlig form, med hjälp av teknisk användarkontakt eller i någon annan maskinellt hanterbar form.

En handling som skall ges över handelsregistret och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnäm nande i handlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, dock så att 2 § 2 mom. och 27 § träder i kraft den 1 juli 1994.

Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/666/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.