1410/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut innefattande säkerhetsföreskrifter för maskiner

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93) beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Genom detta beslut verkställs rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (89/392/EEG), vilket ingår i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), sådant detta direktiv lyder ändrat genom direktiv 91/368/EEG.

2 §

I detta beslut avses med maskin en grupp inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, samt tillhörande drivorgan och styr- och driftkretsar. Maskinen är ihopsatt för ett särskilt ändamål såsom bearbetning, behandling, förflyttning eller förpackning av material.

Med maskin avses också:

1) sammansatta installationer som är konstruerade och styrda för att arbeta tillsammans; och

2) sådan utbytbar utrustning som ändrar en maskins funktion och som släpps ut på marknaden i syfte att av operatören själv kopplas eller sammansättas med en maskin eller en serie av olika maskiner eller med en traktor, såvida denna utrustning inte är en reservdel eller ett verktyg.

3 §

Detta beslut skall med de undantag som anges nedan tillämpas på maskiner som släpps ut på marknaden eller tas i bruk för första gången efter att detta beslut har trätt i kraft.

Beslutet tillämpas dock inte på

1) lyftanordningar som är konstruerade och tillverkade för att lyfta eller flytta personer med eller utan last, utom vad gäller truckar med upplyftbart operatörsläge,

2) maskiner vars enda kraftkälla är direkt manuellt arbete, såvida det inte är en maskin som används för att lyfta eller sänka laster,

3) maskiner för medicinskt bruk som används i direkt kontakt med patienter,

4) specialutrustning för användning i nöjesparker,

5) ångpannor, andra tryckkärl och tankar,

6) maskiner som speciellt konstruerats eller tagits i drift för kärntekniska tillämpningar och som vid fel kan ge upphov till radioaktivt utsläpp,

7) radioaktiva källor som utgör en del av en maskin,

8) skjutvapen,

9) lagringstankar och rörledningar för bensin, dieselolja och andra brännbara vätskor och farliga ämnen,

10) transportmedel, dsv. fordon och släpvagnar till dessa, avsedda enbart för transport av passagerare på väg, järnväg, i luftfart eller till sjöss, liksom sådana transportmedel som är konstruerade för transport av gods på väg, järnväg, i luftfart eller till sjöss; fordon som används i gruvverksamhet omfattas av detta beslut,

11) sjögående fartyg och mobila offshore-enheter samt utrustning på sådana fartyg eller enheter,

12) linbanor avsedda för allmän eller privat transport av personer,

13) traktorer enligt definition i artikel 1.1 i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (74/150/EEG), vilket direktiv ingår i EES-avtalet,

14) maskiner särskilt konstruerade och byggda för militära eller polisiära ändamål.

Beslutet tillämpas inte på maskiner vilkas risker väsentligen är av elektriskt ursprung.

Allmänt
4 §

I detta beslut avses med harmoniserad standard en sådan standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas (EG) officiella tidning.

I avsaknad av harmoniserade standarder skall den i 14 § avsedda tillsynsmyndigheten vidta alla åtgärder som den bedömer som nödvändiga för att uppmärksamma de berörda parterna på de gällande nationella tekniska standarder och specifikationer som anses viktiga eller relevanta för att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 skall kunna uppfyllas på ett fullgott sätt.

Med anmält organ avses organisationer som har konstaterats vara kompetenta och som har anmälts för sin uppgift så som därom särskilt stadgas.

5 §

En tillverkare eller en av honom befullmäktigad representant, som är verksam inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall fullgöra de skyldigheter som har ålagts i detta beslut.

I de fall då varken tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant, som är verksam inom EES, fullgör ovan nämnda skyldigheter skall dessa skyldigheter uppfyllas av varje person som släpper ut maskinen på EES-marknaden.

I 1 och 2 mom. nämnda skyldigheter skall också gälla för var och en som sätter ihop maskiner eller delar av maskiner av stycken av olika ursprung eller av delar av maskiner eller tillverkar maskiner för eget bruk.

Skyldigheterna enligt 1 och 2 mom. gäller dock inte personer som kopplar eller sätter ihop en maskin eller en traktor med sådan utrustning som avses i 2 § 2 mom., förutsatt att delarna passar ihop med tanke på säkerheten.

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
6 §

En maskin som hör till tillämpningsområdet för detta beslut skall uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som nämns i bilaga 1 till beslutet.

7 §

En maskin anses uppfylla de krav som nämns i bilaga 1 till detta beslut när den har konstruerats, byggts och utrustats enligt de i 4 § 1 mom. avsedda harmoniserade standarder som gäller för den.

Motsvarande säkerhetsnivå kan uppnås även med andra lösningar än sådana som överensstämmer med de harmoniserade standarder som avses i 1 mom. Tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant, som är verksam inom EES, skall då den i 14 § avsedda myndigheten så fordrar visa att den säkerhetsnivå som krävs uppfylls.

8 §

Maskinanvisningarna skall vara avfattade på det språk som avses i punkt 1.7.4. i bilaga 1 till detta beslut. Monterings-, bruks- och serviceanvisningar för en maskin som tas i bruk i Finland skall dock finnas på finska och svenska, utom i det fall då maskinen tas i bruk i ett område som är enbart enspråkigt, varvid anvisningarna kan vara enspråkiga i enlighet med det officiella språket i kommunerna inom området.

Med avvikelse från vad som bestämts i 1 mom. kan de underhållsanvisningar som är avsedda för särskilda experter som tillverkaren eller hans representant ofta anlitar, vara avfattade endast på ett av de officiella språken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bestämmelser som skall iakttas när maskiner släpps ut på marknaden och tas ibruk
9 §

För att visa att en maskin uppfyller bestämmelserna i detta beslut skall tillverkaren eller hans representant som är verksam inom EES, för varje tillverkad maskin göra upp en försäk- ran om överensstämmelser enligt modell A i bilaga 2 och förse maskinen med ett EG-märke enligt bilaga 3.

Om sådan maskin som inte kan fungera ensam och som är avsedd som en strukturell del i en annan maskin eller att anslutas till en annan maskin så att de tillsammans bildar en maskin som faller inom tillämpningsområdet för detta beslut, skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom EES avfatta en försäkran enligt modell B i bilaga2.

Försäkran om överensstämmelse skall avfattas på samma språk som maskinens monterings-, bruks- och serviceanvisningar.

10 §

Om en maskin inte nämns i bilaga 4 till detta beslut skall tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant, som är verksam inom EES, göra upp en dokumentation enligt bilaga 5 innan maskinen släpps ut på marknaden. Härvid visar den försäkran om överensstämmelse som avses i 9 § att maskinen uppfyller hälso- och säkerhetskraven enligt bilaga 1 i detta beslut.

11 §

Om en maskin nämns i bilaga 4 till detta beslut och standarder som avses i 4 § 1 mom. inte iakttas, eller iakttas endast delvis, eller om sådana standarder inte finns, skall tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant, som är verksam inom EES, lämna ett exemplar av maskinmodellen för typkontroll som avses i bilaga 6, innan maskinen släpps ut på marknaden. Härvid visar den försäkran om överensstämmelse som avses i 9 § att maskinen överensstämmer med det modellexemplar som genomgick typkontroll.

Typkontrollen skall genomföras enligt bilaga 6.

12 §

Om en maskin nämns i bilaga 4 till detta beslut och den har tillverkats enligt standarder som avses i 4 § 1 mom., skall tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant, som är verksam inom EES, innan maskinen släpps ut på marknaden

1) utarbeta den dokumentation som avses i bilaga 6 och skicka den till ett anmält organ, som utfärdar ett intyg över mottagandet av dokumentationen och för in den på data, eller

2) skicka den dokumentation som avses i bilaga 6 till ett anmält organ, som kontrollerar att de standarder som avses i 4 § 1 mom. har tillämpats på korrekt sått och utfärdar ett intyg om dokumentationens korrekthet, eller

3) leverera ett exemplar av maskinen för typkontroll som avses i bilaga 6.

Vid tillämpning av punkt 1 och 2 i 1 mom. visar den försäkran om överensstämmelse som avses i 9 § att maskinen uppfyller hälso- och säkerhetskraven enligt bilaga 1 i detta beslut. Vid tillämpning av punkt 3 visar den försäkran om överenstämmelse som avses i 9 § att maskinen överenstämmer med det modellexemplar som genomgick typkontroll.

13 §

En maskin som hör till tillämpningsområdet för detta beslut kan släppas ut på marknaden eller tas i bruk när den enligt 9 § har försetts med EG-märke och åtföljs av en försäkran om överensstämmelse. En i 9 § 2 mom. avsedd maskin kan dock släppas ut på marknaden när den åtföljs av en i nämnda moment avsedd försäkran.

Om en med EG-märke försedd maskin som har använts i avsett syfte kan utsätta personer och i vissa fall husdjur eller egendom för säkerhetsrisker eller om den inte uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt bilaga 1 eller i övrigt motsvarar bestämmelserna i detta beslut, skall den avlägsnas från marknaden, förbud mot att ta den i bruk eller använda den utfärdas eller dess fria rörlighet förhindras så som särskilt stadgas.

En maskin som inte uppfyller kraven i detta beslut får ställas ut på mässor, utställningar, demonstrationer och andra liknande tillställningar, om det på en tydlig skylt tydligt anges att maskinen inte uppfyller kraven och inte kan fås innan tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES har sett till att maskinen uppfyller kraven.

Vid demonstration av maskinen skall vidtas tillräckliga åtgärder så att säkerheten för personer tryggas.

Tillsynsmyndigheterna
14 §

Iakttagandet av detta beslut övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna med de undantag som anges nedan i denna paragraf.

I fråga om maskiner som används som brand- och räddningsredskap övervakas iakttagandet av detta beslut av de myndigheter som avses i lagen om brand- och räddningsväsendet (559/75).

I fråga om maskiner som används i gruvor övervakas iakttagandet av detta beslut av de myndigheter som avses i gruvlagen (503/65).

Då ellagen (319/79) eller med stöd därav meddelade föreskrifter tillämpas på en maskin, övervakas iakttagandet av detta beslut av de myndigheter som avses i ellagen.

I fråga om maskiner som används som komsumtionsvaror övervakas iakttagandet av detta beslut av de myndigheter som avses i produktsäkerhetslagen (914/86).

Angående säkerheten hos husdjur övervakas iakttagandet av detta beslut av de myndigheter som avses i djurskyddslagen (91/71).

Närmare föreskrifter
15 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av arbetsministeriet. Inrikesministeriet meddelar emellertid närmare föreskrifter om de ärenden som avses i 14 § 2 mom., handels- och industriministeriet om de ärenden som avses i 14 § 3–5 mom. samt jord- och skogsbruksmimsteriet om de ärenden som avses i 14 § 6 mom.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
16 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs

1) statsrådets beslut av den 23 november 1989 om kranar och besiktning av dem (1037/89),

2) statsrådets beslut av den 5 november 1987 om transportörer (823/87),

3) statsrådets beslut av den 21 maj 1987 om tillämpning av lagen om skydd i arbete på svarvar och granskning av dem (523/87),

4) statsrådets beslut av den 2 augusti 1984 om truckar och besiktning av dem (591/84),

5) statsrådets beslut av den 30 mars 1983 om lastkranar och besiktning av dem (354/83),

6) statsrådets beslut av den 10 semptember 1981 om mobilkranar och besiktning av dem (616/81),

7) statsrådets beslut av den 14 juni 1979 om grävmaskiner och gravare (573/79),

8) statsrådets beslut av den 16 augusti 1973 om pressar och besiktning av dem (694/73),

9) statsrådets beslut av den 7 juni 1973 om skogstraktorer och besiktning av dem (517/73),

10) statsrådets beslut av den 31 augusti 1972 innefattande bestämmelser om tillämpning av lagen om skydd i arbete på tornkranar samt på inspektion av tornkranar (648/72),

11) statsrådets beslut av den 11 augusti 1971 angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på handmotorsågar och besiktning av dem (636/71).

17 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i detta beslut kan en tillverkare, importör, försäljare eller någon annan i 40 § lagen om skydd i arbete avsedd person ända till den 31 december 1994 släppa en maskin ut på marknaden samt låta en maskin som avses i 16 § detta beslut besiktningas och godkännas enligt de stadganden och föreskrifter som var i kraft i Finland den 31 december 1993.

18 § En tillverkare, importör, försäljare eller någon annan i 40 § lagen om skydd i arbete avsedd person kan ända till den 31 december 1994 släppa ut på marknaden samt låta besiktiga snöslunga som avses i arbetarskyddsstyrelsens beslut 277/71/74, rotorgräsklippare som avses i beslut 2554/021/75, hydraulisk eller pneumatisk press som avses i beslut 2629/021/75, pappersmaskin och -skärmaskin som avses i beslut 405/01/75, skördetröska som avses i beslut 3 188/164/82, bygghiss som avses i beslut 1375/0131/81, kraftöverföringsaxel som avses i beslut 870/164/84, personlyftanordning som avses i beslut 664/691/89, billyft som avses i beslut 1665/1684/80 samt radiostyrd kran som avses i beslut 175/1684/91 enligt de stadganden och föreskrifter som var i kraft i Finland den 31 december 1993.

19 §

Stållinor, kättingar och krokar som avses i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifixering och märkning av stållinor, kättingar och krokar (73/361/EEG), sådant det lyder senast ändrat genom kommissionens direktiv 76/434/EEG, kan ända till den 31 december 1994 släppas ut på marknaden och tas i bruk antinten enligt bestämmelserna i de nämnda direktiven eller enligt de stadganden och föreskrifter som var i kraft i Finland den 31 december 1993.

Skyddshytter som avses i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om överrullningsskydd (ROPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner (86/295/EEG) och i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner (86/296/EEG) liksom också industritruckar som avses i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motordrivna industritruckar (86/663/EEG), sådant det lyder senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/240/EEG, kan släppas ut på marknaden och tas i bruk

1) ända till den 31 december 1995 enligt bestämmelserna i de nämnda direktiven eller enligt stadganden och föreskrifter som var i kraft i Finland den 31 december 1993;

2) från den 1 juli 1995 enligt bestämmelserna i detta beslut.

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Leo Suomaa

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 89/392/EEG

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 91/368/EEG Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 73/361/EEG Bilaga II till EES-avtalet: kommissionens direktiv 76/434/EEG

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 86/295/EEG Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 86/296/EEG Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 86/663/EEG Bilaga II till EES-avtalet: kommissionens direktiv 89/240/EEG

Bilaga 1

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner

Anmärkningar

1. De åligganden som slås fast i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven skall endast gälla när den ifrågavarande risken föreligger då maskinen används under sådana betingelser som tillverkaren förutser. Kraven 1.1.2, 1.7.3 och 1.7.4 skall gälla för alla maskiner som omfattas av detta beslut.

2. De grundläggande hälso- och säkerhetskrav som uppställs i detta beslut är tvingande. Det kan dock, på grund av den tekniska utvecklingsnivå som råder vid det aktuella tillfället, vara omöjligt att uppfylla de mål som anges i kraven. Under sådana omständigheter skall maskinen så långt möjligt konstrueras och tillverkas för att uppnå dessa mål.

1 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

1.1 Allmänt

1.1.1 Definitioner

I detta beslut avses med

1. riskområde varje område inom och/eller omkring en maskin som medför risk för en utsatt persons hälsa eller säkerhet,

2. utsatt person varje person som helt eller delvis befinner sig inom ett riskområde, och

3. operatör en eller flera personer som har till uppgift att installera, använda, ställa in, underhålla, rengöra, reparera eller transportera maskiner.

1.2.2 Principer för integration av säkerheten

a) Maskiner skall vara tillverkade så att de kan fungera på avsett vis, samt så att de kan ställas in och underhållas utan att medföra fara för personer som utför dessa uppgifter, när de utförs under sådana omständigheter som kan förutses av tillverkaren.

Syftet med åtgärder som vidtagits skall vara att undanröja alla olycksrisker under maskinens förväntade livslägd, i vilken ingår sammansättnings- och nedmonteringsfaserna, även om olycksriskerna uppstår till följd av onormala situationer som kan förutses.

b) Vid valet av lämpligaste metoder skall tillverkaren tillämpa följande principer, i nedan angiven ordning:

–risker skall så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten integreras redan på konstruktions- och tillverkningsstadierna),

–nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas,

–tillverkaren skall informera om kvarstående risker som beror på brister i de skyddsåtgärder som vidtagits, ange om särskild utbildning krävs samt om personlig skyddsutrustning behöver tillhandahållas och, i så fall, specificera denna.

e) Vid konstruktion och tillverkning av maskiner, samt utarbetande av bruksanvisningar för dessa, skall tillverkaren inte bara ta hänsyn till normal användning av maskinerna, utan även sådan annan användning som skäligen kan befaras.

Maskinen skall vara konstruerad så att onormal användning förhindras om sådan användning ger upphov till risker. I förekommande fall skall anvisningarna uppmärksamma användaren på hur maskinen inte får användas, eftersom sådana användningssätt erfarenhetsmässigt kan tänkas uppkomma.

d) Obehag, trötthet och psykisk stress som användaren utsatt för under avsedda användningsförhållanden skall reduceras till ett minimum, med hänsyn tagen till ergonomiska principer.

e) Vid konstruktion och tillverkning av maskiner skall tillverkaren ta hänsyn till de begränsningar som operatören utsätts för på grund av nödvändigt eller förutsebart bruk av personlig skyddsutrustning (t.ex. skor och handskar).

f) Tillsammans med maskiner skall levereras all sådan specialutrustning och specialtillbehör som krävs för att möjliggöra inställning, underhåll och användning utan risk.

1.1.3 Material och produkter

De material som används för att tillverka maskiner liksom produkter eller ämnen som används eller framställs vid användningen av maskiner får inte medföra fara för utsatta personers säkerhet eller hälsa.

I synnerhet när vätskor eller gaser (fluider) används skall maskinen vara konstruerad och tillverkas så att den kan användas utan risk i samband med påfyllning, användning, uppsamling eller tömning.

1.1.4 Belysning

Tillverkaren skall förse maskinen med inbyggd beslysning som är lämplig för det avsedda arbetet, om avsaknaden av sådan sannolikt kan innebära en risk trots att den omgivande belysningen är av normal styrka.

Tillverkaren skall se till att den belysning som tillverkaren tillhandahåller inte ger upphov till områden med skuggor som kan orsaka obehag, inte ger irriterande bländningsseffekter och inte orsakar farliga stroboskopiska effekter.

Invändiga delar som kräver regebundna kontroller, samt områden där justering och underhåll utförs, skall förses med lämplig belysning.

1.1.5 Konstruktion av maskiner i syfte att underlätta hanteringen

Maskiner eller i dessa ingående delar skall

–kunna hanteras på ett säkert sätt,

–förpackas eller konstrueras så att de kan förvaras säkert och utan att ta skada (t.ex. med avseende på stabilitet, speciella stöd osv.).

När maskinens eller dess ingående delars vikt, storlek eller utformning gör det omöjligt att förflytta den eller dem för hand skall maskinen eller dess ingående delar

–förses med fästanordningar för lyftutrustning,

–konstrueras så att de kan förses med sådana anordningar (t.ex. gängade hål), eller

–utformas så att lyftutrustning av standardtyp lätt kan fästas vid den.

När maskinen eller någon av dess ingående delar skall flyttas för hand skall den

–kunna flyttas lätt, eller

–vara försedd med anordningar för att kunna lyftas (t.ex. handtag el.dyl.) och flyttas helt säkert.

Speciella åtgärder skall vidtas för hantering även av lätta verktyg och/eller maskindelar som kan vara farliga på grund av sin form, ingående material eller någon annan orsak.

1.2 Manöverdon

1.2.1 Styrsystems säkerhet och tillförlitlighet

Styrsystem skall vara konstruerade och tillverkade på så sätt att de är säkra och tillförlitliga, så att farliga situationer inte uppstår. Framför allt skall de vara konstruerade och tillverkade så att

–de tål de påfrestningar som härrör från normal användning och yttre faktorer, och

–fel i logik inte leder till farliga situationer.

1.2.2 Manöverdon

Manöverdon skall vara

–klart synliga och identifierbara samt, vid behov, markerade på lämpligt sätt,

–placerade så att de kan användas säkert, utan tveksamhet, tidspillan eller risk för missförstånd,

–konstruerade så att manöverdonets rörelse överensstämmer med dess verkan,

–placerade utanför riskområden, med undantag för vissa manöverdon, där så krävs, t.ex. nödstoppdon eller programmeringskonsoler för robotar,

–placerade så att användningen av dem inte ger upphov till ytterligare risker,

–konstruerade eller skyddade så att avsedd verkan, om denna kan innebära risk, inte kan uppträda utan avsiktlig påverkan,

–utförda så att de tål förutsebara påfrestningar, varvid nödstoppsanordningar som sannolikt kan utsättas för avsevärda påfrestningar skall beaktas särskilt.

När ett manöverdon är konstruerat och tillverkat för att utföra flera olika funktioner, dsv. när dess funktion inte är entydig (t.ex. vid användning av tangentbord) skall den begärda funktionen visas tydligt och, om så är nödvändigt, kräva bekräftelse.

Manöverdon skall vara utformade med beaktande av ergonomiska principer och på sådant sätt att deras placering, rörelse och manövermotstånd är förenliga med det arbete som skall utföras. Hänsyn skall tas till begränsningar, som orsakas av nödvändig eller förutsebar användning av personlig skyddsutrustning, t.ex. skor, handskar m.m.

Maskiner skall vara försedda med sådana indikerinsanordningar (visarinstrument, signaler el.dyl.) som krävs för säker användning. Operatören skall kunna läsa av anordningarna från manöver platsen.

Det skall vara möjligt för operatören att från den huvudsakliga manöverplatsen kunna se till att inga utsatta personer befinner sig inom riskområdena.

När detta inte är möjligt skall styrsystemet vara konstruerat och utformat så att en ljudsignal och/eller optisk varningssignal ges strax innan maskinen startar. Utsatta personer måste då ha tid och möjlighet att snabbt vidta åtgärder för att förhindra att maskinen sätter igång.

1.2.3 Start

Maskiner skall kunna startas endast genom avsiktlig påverkan på ett för detta ändamål särskilt avsett manöververdon.

Samma krav gäller

–vid återstart av maskiner efter stopp, oavsett orsaken därtill, och

–vid avsevärd förändring av driftsförhållandena (t.ex. hastighet, tryck osv.),

såvida inte sådan återstart eller ändring av driftförhållandena kan ske utan risk för utsatta personer.

Detta grundläggande krav gäller inte vid återstart av maskiner eller ändring av driftsförhållanden till följd av den normala sekvensen under en automatisk cykel.

När en maskin har flera startanordningar och operatörerna sålunda kan utsätta varandra för fara skall sådana risker undanröjas genom att maskinen förses med ytterligare anordningar (t.ex. acceptdon eller väljare som gör det omöjligt att aktivera mer än en del av statsmekanismen samtidigt).

En automatiserad anläggning i automatisk drift skall lätt kunna återstartas efter ett stopp när säkerhetsvillkoren är uppfyllda.

1.2.4 Stoppanordningar

Normalt stopp

Alla maskiner skall vara försedda med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett säkert sätt stoppa maskinen fullständigt.

Varje arbetsstation skall vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att, beroende på typen av risk, stoppa några eller samtliga rörliga delar i maskinen som medför risk så att maskinen blir säker. Maskinens stoppdon skall vara överordnat dess startdon.

När maskinen eller dess farliga delar har stoppat skall kraftförsörjningen till de berörda drivorganen vara bruten.

Nödstopp

Alla maskiner skall vara försedda med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått. Detta krav gäller dock ej för

–maskiner i vilka en nödstoppsanordning inte skulle minska risken, antingen beroende på att den inte skulle förkorta stopptiden eller beroende på att anordningen skulle inte göra det möjligt att vidta de särskilda åtgärder som den aktuella risken kräver, samt

–handhållna bärbara maskiner och handstyrda maskiner.

Nödstoppsanordningen skall

–ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon,

–stoppa det farliga förloppet så snabbt som möjligt, utan att därmed ge upphov till ytterligare risk, och

–vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skyddskaraktär.

När nödstoppsanordningen har använts skall den kunna återställas endast genom en för ändamålet lämplig åtgärd. Återställande av manöverdonet får inte sätta igång maskinen utan skall endast möjliggöra återstart. Manöverdonet för nödstopp skall utlösa stoppfunktionen när det är i påverkat läge.

Sammansatta installationer

Tillverkaren skall se till att maskiner eller maskindelar som är konstruerade för att arbeta tillsammans är konstruerade och byggda så att stoppdon, inklusive nödstop, inte bara kan stoppa själva maskinen, utan även all utrustning före och/eller efter denna, om fortsatt drift av sådan utrustning kan vara farlig.

1.2.5 Val av styrsätt

Det styrsätt som valts skall vara överordnat alla andra styrsystem, förutom nödstoppet.

Om en maskin har kontruerats och byggts för att kunna användas enligt flera styr- eller driftsätt med olika säkerhetnivåer (för att möjliggöra t.ex. inställning, underhåll, kontroll e.d.) skall den vara försedd med en väljare för styrsätt som kan låsas i de olika lägena. Varje läge på väljaren får endast motsvara ett drift- eller styrsätt.

Väljaren kan ersättas av annan valmetod som gör det möjligt att begränsa användningen av vissa maskinfunktiover till särskilda operatörskategorier (t.ex. tillträdeskoder för vissa numeriskt styrda funktioner e.d.).

Om maskinen för vissa arbeten måste kunna användas med skyddsanordningarna satta ur funktion skall väljaren för styrsätt samtidigt

–omöjliggöra automatiskt styrsätt,

–tillåta rörelser endast genom hålldonsmanövrering,

–tillåta drift av farliga rörliga delar endast under skärpta säkerhetsförhållanden (t.ex. sänkt hastighet, reducerad kraft, steg för steg eller annan lämplig säkerhetsåtgärd) och utan sådana risker som uppstår till följd av sekvensiella förlopp, och

–förhindra rörelse som medför fara genom avsiktlig eller oavsiktlig påverkan på givare i maskinens inre.

Vidare skall operatören från det ställe där han utför arbete kunna styra driften av de delar han arbetar med.

1.2.6. Fel i kraftförsörjningen

Avbrott, återställning efter avbrott eller variationer i kraftförsörjningen till maskinen får inte leda till farliga situationer.

Särskilt skall följande beaktas:

–maskinen får inte starta oväntat,

–maskinen får inte vara förhindrad att stoppa om stoppkommando har givits,

–ingen rörlig del i maskinen eller del som hålls av maskinen får falla eller kastas ut,

–automatiskt eller manuellt stop av någon av de rörliga delarna får ej förhindras,

–skyddsanordningarna måste förbli fullständigt effektiva.

1.2.7. Fel i styrkretsen

Ett fel i styrkretsens logik, liksom fel eller skador på styrkretsen, får inte leda till farliga situationer.

Särskilt skall följande beaktas:

–maskinen får inte starta oväntat,

–maskinen får inte vara förhindrad att stoppa om stoppkommando har givits,

–ingen rörlig del i maskinen eller del som hålls av maskinen får falla eller kastas ut,

–automatiskt eller manuellt stopp av någon av de rörliga delarna får inte förhindras,

–skyddsanordningarna måste förbli fullständigt effektiva.

1.2.8 Programvara

Den interaktiva programvaran för kommunikation mellan operatören och maskinens manöver- eller styrsystem skall vara användarvänlig.

1.3 Skydd mot mekaniska risker

1.3.1 Stabilitet

Maskiner, komponenter och tillbehör till dessa skall vara konstruerade och tillverkade så att de är tillräckligt stabila för användning under förutsebara driftförhållanden (vid behov skall hänsyn tas till klimatförhållanden), utan risk för att de skall tippa eller falla eller komma i oväntad rörelse.

Om formen på själva maskinen eller den avsedda installationen inte erbjuder tillräcklig stabilitet skall lämpliga förankringsanordningar finnas och beskrivas i bruksanvisningen.

1.3.2 Risk för brott under drift

De olika delarna i en maskin och dess förbindningar skall tåla den påfrestning de utsätts för när de används på det vis som tillverkaren förutsett.

De ingående materialens hållbarhet skall vara tillräcklig med hänsyn till förhållandena på den arbetsplats som förutses av tillverkaren, i synnerhet vad avser utmattning, åldring, korrosion och nötning.

Tillverkaren skall i bruksanvisningen ange vilken typ av kontroll och underhåll som krävs av säkerhetsskäl samt hur ofta detta skall utföras. Tillverkaren skall, i förekommande fall, ange vilka delar som är utsatta för slitage samt ange kriterier för utbyte.

När risk för brott eller sönderfall kvarstår, trots de åtgärder som vidtagits (t.ex. med slipskivor) skall rörliga delar vara monterade och belägna så att brottstycken inte sprids vid brott.

Såväl styva som böjliga rör som innehåller vätskor eller gaser (fluider), i synnerhet under högt tryck, skall tåla förutsedda inre och yttre påfrestningar och vara ordentligt fastade och/eller skyddade mot alla slag av yttre påfrestning och påkänning. Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att eventuellt brott inte ger upphov till risker (plötslig rörelse, högtryckstråle m.m.).

När det material som skall bearbetas matas fram till verktyget automatiskt skall följande villkor vara uppfyllda för att undvika risker för utsatta personer (t.ex. brott på verktyg):

–när arbetsstycket kommer i kontakt med verktyget skall detta ha uppnått normala driftsförhållanden,

–när verktyget startar eller stannar (avsiktligt eller oavsikligt) skall matningsrörelsen fungera på motsvarande sätt.

1.3.3 Risker orsakade avfallande eller utkastade föremål

Åtgärder skall vidtas för att förhindra att fallande eller utkastade föremål (t.ex. arbetsstycken, verktyg, spån, brottstycken, avfall mm), ger upphov till risker.

1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar

Så långt möjligt, med hänsyn till funktionen, skall maskinens tillgängliga delar vara fria från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som sannolikt kan orsaka skada.

1.3.5 Risker i samband med kombinerade maskiner

När maskinen är avsedd för att utföra olika operationer och arbetsstycket avlägsnas manuellt mellan de olika operationerna (kombinerad maskin) skall den vara konstruerad och tillverkad så att de ingående delmaskinerna kan användas var för sig, utan att övriga delmaskiner utgör en fara eller risk för utsatta personer.

Det skall därför vara möjligt att starta och stoppa eventuella oskyddade delmaskiner var för sig.

1.3.6 Risker i samband med variationer av verktygets rotationshastighet

När maskinen är konstruerad för att utföra arbeten under olika förhållanden (t.ex. olika hastigheter eller slag av kraftförsörjning) skall den vara konstruerad och utformad så att förhållandena kan väljas och ställas in på ett säkert och tillförlitligt sätt.

1.3.7 Förhindrande av risker i samband med rörliga delar

Maskiners rörliga delar skall vara konstruerade, utförda och placerade så att risker undviks eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar så att all risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras.

Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förhindra oavsiktlig låsning (blockering) av rörliga delar som är involverade i arbetet. I fall då det finns risk för låsning (blockering) trots att åtgärder vidtagits för att förebygga detta, bör tillverkaren tillhandahålla särskilda skyddsanordningar eller verktyg, instruktionsbok och om möjligt en skylt på maskinen för att möjliggöra att låsningen (blockeringen) kan hävas på ett säkert sätt.

1.3.8 Val av skydd mot risker i samband med rörliga delar

Skydd eller skyddsanordningar som används för att skydda mot risker som kan uppträda i samband med rörliga delar skall väljas utifrån riskens karaktär. Följande riktlinjer skall tillämpas som hjälp vid valet:

A. Rörliga transmissionsdelar

Skydd som är avsedda att skydda utsatta personer mot risker med rörliga transmissionsdelar (t.ex. remskivor, remmar, kugghjul, drev med kuggstänger, axlar osv.) skall

–vara fasta och uppfylla kraven i 1.4.1. och 1.4.2.1, eller

–vara öppningsbara och uppfylla kraven i 1.4.1. och 1.4.2.2.A.

Öppningsbara skydd bör användas när det kan förutses att tillträde till delarna kommer att behövas ofta.

B. Rörliga delar som direkt ingår i processen

Skydd eller skyddsanordningar som är avsedda att skydda utsatta personer mot risker i samband med sådana rörliga delar som ingår i själva arbetsprocessen (t.ex. skärverktyg, rörliga delar i pressar, cylindrar, delar under bearbetning) skall vara av följande slag:

–där så är möjligt: fasta skydd som skall uppfylla kraven i 1.4.1. och 1.4.2.1,

–där fasta skydd inte är möjliga, öppningsbara skydd, som skall uppfylla kraven i 1.4.1. och 1.4.2.2B, eller skyddsanordningar av typen avkänningsanordningar (t.ex. beröringsfria hinder, kontaktmattor), avståndshållande skyddsanordningar (t.ex. tvåhandsmanöverdon), eller skyddsanordningar som automatiskt skall förhindra att hela eller en del av operatörens kropp kommer in i riskområdet, i enlighet med kraven i 1.4.1 och 1.4.3.

Om vissa rörliga delar som är direkt engagerade i processen dock inte kan göras helt eller delvis oåtkomliga under drift, på grund av att vissa operationer kräver ingrepp strax intill från operatörens sida, skall dessa delar, där så är tekniskt möjligt, förses med

–fasta skydd, i enlighet med kraven i 1.4. 1. och 1.4.2.1, som förhindrar tillträde till de delar som inte ingår i arbetsprocessen, och

–inställbara skydd, i enlighet med kraven i 1.4.1 och 1.4.2.3, som tillåter tillträde endast till de områden av de rörliga delarna som är absolut nödvändiga för att utföra arbetet.

1.4 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar

1.4.1 Allmänna krav

Skydd och skyddsanordningar skall

–ha kraftig och stadig konstuktion,

–inte ge upphov till ytterligare risker,

–inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion,

–placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet,

–i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen, och

–möjliggöra att nödvändiga arbeten kan utföras för installation och/eller utbyte av verktyg samt för underhåll, samtidigt som de förhindrar tillträde till andra områden än de där arbetet skall utföras, om möjligt utan att skyddet eller skyddsanordningen behöver demonteras.

1.4.2 Speciella krav för skydd

1.4.2.1 Fasta skydd

Fasta skydd skall vara ordentligt fastade.

De skall vara fästade så att de inte kan öppnas utan verktyg.

Där så möjligt skall skydden inte kunna förbli på plats utan att vara fastade.

1.4.2.2 öppningsbara skydd

A. öppningsbara skydd av typ A skall

–så långt möjligt förbli fastade vid maskinen när de är öppna, och

–vara försedda med en förregling som förhindrar att rörliga delar startar så länge de är åtkomliga och som ger stoppsignal när skydden inte är stängda.

B. Öppningsbara skydd av typ B skall vara konstruerade och inkopplade i styrsystemet så att

–rörliga delar inte kan starta när de nås av operatören,

–rörliga delar inte kan nås när de har startat,

–de kan ställas in endast genom avsiktlig påverkan, t.ex. med ett verktyg, en nyckel e.d.,

–avsaknad av eller fel på någon av komponenterna stoppar rörliga delar eller förhindrar att de startar, och

–skydd mot risk för utkast är säkerställt med hjälp av lämpligt hinder.

1.4.2.3 Inställbara skydd som begränsar åtkomligheten

Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet till andra rörliga delar än vad som är absolut nödvändigt för arbetet skall

–kunna ställas in manuellt eller automatiskt, beroende på typen av arbete,

–lätt kunna ställas in utan verktyg, och

–så långt möjligt minska risken för utkast.

1.4.3 Speciella krav för skyddsanordningar

Skyddsanordningar skall vara konstruerade och integrerade i styrsystemet så att

–rörliga delar inte kan starta när de kan nås av operatören,

–rörliga delar inte kan nås när de har startat,

–de kan ställas in endast genom avsikligt påverkan, t.ex. med ett verktyg, en nyckel e.d., och

–avsaknad av eller fel på någon av komponenterna stoppar rörliga delar eller förhindrar att de startar.

1.5 Skydd mot andra risker

1.5.1 Elektrisk matning

Maskiner som är elektriskt matade skall vara konstruerade, tillverkade och utrustade så att alla risker av elektrisk natur förebyggs eller kan förebyggas.

Särskilda föreskrifter rörande elektrisk utrustning skall iakttas i enlighet med de spänningsgränser som anges i föreskrifterna.

1.5.2 Statisk elektricitet

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att uppkomst av pontentiellt farliga elektrostatiska laddningar förhindras eller begränsas, och/eller vara försedda med ett urladdningssystem.

1.5.3 Kraftförsörjning med annat än elektricitet

När maskiner drivs med annan kraft än elektricitet (t.ex. hydraulisk, pneumatisk eller termisk energi) skall maskinen vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att alla potentiella risker i samband med dessa energislag undviks.

1.5.4 Monteringsfel

Risk för fel som kan begås vid montering eller återmontering av vissa delar och som kan ge upphov till risk skall helt undanröjas genom delarnas konstruktion eller, om detta inte är möjligt, genom att information om faran anbringas på själva delarna eller deras höljen. Samma information skall ges på rörliga delar eller deras höljen när rörelsens riktning måste vara känd för att en risk skall kunna undvikas. Annan eventuellt nödvändig information skall lämnas i instruktionsboken.

Om felaktiga anslutningar av vätska, gas eller elektricitet kan ge upphov till risk, skall oriktiga ledningsanslutningar, inklusive elektriska ledare, undanröjas genom konstruktionen eller, om detta inte är möjligt, genom att information anbringas på rör, kablar osv. eller anslutningar eller på var och en av dem.

1.5.5 Extrema temperaturer

Åtgärder skall vidtas för att undanröja risk för skador till följd av kontakt med eller närhet till maskindelar eller material vid hög eller mycket låg temperatur.

Risken för att hett eller mycket kallt material kastas ut skall bedömas. Om sådan risk finns skall åtgärder vidtas för att förhindra den eller, om det inte är tekniskt möjligt, göra den ofarlig.

1.5.6 Brand

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade för att undvika risk för brand eller överhettning som orsakas av maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm, ånga eller andra ämnen som maskinen framställer eller använder.

1.5.7 Explosion

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade för att undvika explosionsrisk som orsakas av maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm, ånga eller andra ämnen som maskinen framställer eller använder.

För detta ändamål skall tillverkaren vidta åtgärder för att

–undvika farliga koncentrationer av ämnen,

–förhindra antändning av potentiellt explosiv atmosfär, och

–minimera explosioner som kan uppkomma, så att dessa inte utsätter omgivningen för fara.

Samma förebyggande åtgärder skall vidtas om tillverkaren förutser användning av maskinen i en potentiellt explosiv atmosfär.

Elektrisk utrustning som ingår i en maskin skall med avseende på risker orsakade av explosion uppfylla kraven i gällande särskilda föreskrifter.

1.5.8 Buller

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att risker till följd av utsläpp av luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera buller, framförallt vid källan.

1.5.9 Vibrationer

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att risker till följd av vibrationer som orsakas av maskinen minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera vibrationer, framförallt vid källan.

1.5.10 Strålning

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att eventuellt utsläpp av strålning begränsas så långt möjligt med hänsyn till upprätthållande av driften, samt så att effekter på utsatta personer elimineras eller minskas till ofarliga nivåer.

1.5.11 Yttre strålning

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att yttre strålning inte stör driften.

1.5.12 Laserutrustning

När laserutrustning används bör följande föreskrifter beaktas:

–laserutrustning i maskiner skall vara konstruerad och tillverkad så att oavsiktlig strålning förhindras,

–laserutrustning i maskiner skall vara skyddad så att direktstrålning, strålning framkallad av reflektion eller spridning och sekundär strålning inte skadar hälsan,

–optisk utrustning för observation eller inställning av laserutrustning i maskiner skall vara av sådant slag att laserstrålarna inte ger upphov till hälsorisker.

1.5.13 Utsläpp av damm, gaser m.m.

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade samt utrustade på sådant sätt att risker orsakade av gaser, vätskor, damm, ånga och andra avfallsmaterial som maskinen framställer kan undvikas.

Om risk finns skall maskinen vara utrustad så att dessa ämnen kan inneslutas eller bortföras.

Om maskinen inte är inbyggd vid normal drift skall anordningar för inneslutning eller bortförande vara placerade så nära källan för utsläppet som möjligt.

1.6 Underhåll

1.6.1 Underhållav maskiner

Inställnings-, smörjnings- och underhållsställen skall vara placerade utanför riskområden. Det skall vara möjligt att utföra inställning, underhåll, reparationer, rengöring och service när maskinen står stilla.

Om ett eller flera av ovanstående villkor inte kan uppfyllas av tekniska skäl skall dessa arbeten kunna utföras utan risk (se 1.2.5).

Tillverkaren skall förse automatiserade maskiner och andra maskiner, där så är nödvändigt, med anslutningspunkter för diagnostisk felsökningsutrustning.

Automatiserade maskindelar som måste bytas ofta, t.ex. på grund av ändring av tillverkningen, benägenhet för slitage eller sannolik risk för försämring till följd av missöde, skall lätt och säkert kunna avlägsnas och bytas ut. Tillträdesmöjligheten till delarna skall vara sådan att dessa uppgifter kan utföras med de nödvändiga tekniska hjälpmedlen (verktyg, mätinstrument osv.) i enlighet med arbetsmetod som anges av tillverkaren.

1.6.2 Tillträde till manöverplats och serviceställen

Tillverkaren skall förse maskinen med tillträdesvägar (trappor, stegar, bryggor osv.) för att tillåta tillträde till alla områden som används för produktion, inställning och underhållsarbeten.

Delar av maskinen där personer kan förväntas röra sig eller vistas skall vara konstruerade och tillverkade för att undvika fall.

1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor

Alla maskiner skall vara försedda med anordningar för frånkoppling av alla kraftkällor. Dessa anordningar skall vara klart identifierade. De skall kunna låsas om återinkoppling kan medföra fara för utsatta personer. För maskiner som matas med elektricitet via en stickpropp som kan anslutas till ett elnät räcker det att man kan dra ur stickproppen.

Frånkopplingsdonet skall kunna låsas även då operatören inte har möjlighet att kontrollera att krafttillförseln fortfarande är bruten från någon av de platser till vilka han har tillträde.

När krafttillförseln brutits skall det vara möjligt att utan risk för utsatta personer på normalt vis avlasta all energi som kvarstår eller som ackumulerats i maskinens kretsar.

Undantagna från ovanstående krav är vissa kretsar som kan förbli anslutna till sina kraftkällor, t.ex. för att hålla delar på plats, skydda information, lysa upp interiörer osv. I dessa fall skall särskilda åtgärder vidtas för att garantera operatörens säkerhet.

1.6.4 Ingrepp från operatörens sida

Maskiner skall vara konstruerade, tillverkade och utrustade så att behovet av ingrepp från operatörens sida är så begränsat som möjligt.

Om sådana ingrepp inte kan undvikas skall de kunna utföras lätt och säkert.

1.6.5 Rengöring av inre delar

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade på sådant sätt att det är möjligt att rengöra inre delar som har innehållit farliga ämnen eller preparat utan att behöva gå in i dem; om det är nödvändigt skall varje låsning (blockering) kunna avhjälpas från utsidan. Om det är absolut omöjligt att undvika att gå in i maskinen, skall tillverkaren vidta åtgärder vid dess konstruktion för att rengöring skall kunna ske med minsta möjliga risk.

1.7 Information och varning

1.7.0 Informationsanordningar

Den information som krävs för att styra maskinen skall vara entydig och lättbegriplig.

Den får dock inte vara så omfattande att den överbelastar operatören.

När utsatta personers hälsa och säkerhet kan äventyras genom fel i funktionen hos en maskin som arbetar utan tillsyn, skall maskinen vara utrustad så att den avger lämplig ljud- eller ljussignal som varning.

1.7.1 Varningsanordningar

Om maskiner är utrustade med varningsordningar (t.ex. signaler el. dyl.) skall dessa vara entydiga och lätta att uppfatta.

Operatören skall alltid ha möjlighet att kontrollera att varningssignalerna fungerar.

Kraven i de särskilda bestämmelser som avser färger och säkerhetssignaler skall uppfyllas.

1.7.2 Varning för resterande risker

Om risker kvarstår, trots alla vidtagna åtgärder, eller i händelse av tänkbara risker som inte är uppenbara (t.ex. elskåp, radioaktiva källor, läckage från hydraulkretsar, risk i område som inte kan överblickas osv.) skall tillverkaren varna för detta.

Sådana varningar skall helst vara i form av lättbegripliga symboler eller ges på något av språken i det land där maskinen skall användas samt, på begäran, även de språk som förstås av operatörerna.

1.7.3 Märkning

Alla maskiner skall vara försedda med fullt läsbar och varaktig märkning som innehåller minst följande uppgifter:

–tillverkarens namn och adress,

–EG-märke med angivande av tillverkningsår (se bilaga 3),

–serie- eller typbeteckning,

–eventuellt serienummer.

Om maskinen är tillverkad för användning i potentiellt explosiva atmosfärer skall detta också anges på maskinen.

Maskinen skall dessutom förses med all information som är relevant för maskintypen i fråga och som behövs för att den skall kunna användas på ett säkert sätt (t.ex. maximal hastighet för vissa roterande delar, maximal diameter på verktyg som skall monteras, vikt osv.).

När en maskindel vid anvädningen måste hanteras med lyftanordning, skall dess vikt anges på ett lättläsligt, varaktigt och entydigt sätt. Utbytbar utrustning som avses i 2 § 2 mom. i detta beslut skall vara försedd med samma information.

1.7.4 Anvisningar

a) Alla maskiner skall åtföljas av anvisningar som innehåller minst följande information:

–en upprepning av de uppgifter som maskinen är märkt med (se 1.7.3), samt eventuell annan relevant information för att underlätta underhåll (t.ex. adress till importören, reparatörer osv.),

–förutsedd användning av maskinen, enligt definition i 1.1.2.C,

–arbetsstation(er) som sannolikt bemannas av operatörer,

–säkerhetsanvisningar för

–idrifttagande,

–användning,

–hantering, med angivande av maskinens och de ingående delarnas massa om dessa regelbundet kommer att transporteras separat,

–installation,

–montering, demontering,

–inställning,

–underhåll (service och reparationer),

–vid behov, utbildningsinstruktioner,

–om det behövs, de grundläggande egenskaperna hos vertyg som får monteras på maskinen.

Bruksanvisningen skall, om så är nödvändigt, ange på vilka sätt maskinen inte bör användas.

b) Bruksanvisningen skall avfattas av tillverkaren eller av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES på något av språken i det land där maskinen skall användas, samt även på något annat språk inom EES, t.ex. språket i den stat där tillverkaren eller den som representerar honom är etablerad. Ett undantag från detta krav är att underhållsinstruktioner, avsedda att användas av specialiserad personal som ofta anlitas av tillverkaren eller den som representerar honom kan avfattas på endast ett av de officiella språken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

c) Bruksanvisningen skall innehålla sådana ritningar och diagram som är nödvändiga för idrifttagande, underhåll, kontroll, funktionskontroll och, i förekommande fall, reparation av maskinen, samt alla övriga värdefulla upplysningar, i synnerhet med avseende på säkerhet.

d) Litteratur om maskinen som finns till försäljning får inte motsäga bruksanvisningen vad gäller säkerhetsaspekterna. Sådan litteratur skall ge information om utsläpp av luftburet buller enligt f) samt, för handhållna eller handstyrda maskiner, information om vibrationer enligt 2.2.

e) Bruksanvisningen skall, vid behov, ange de krav som gäller vid installation och montering för att minska buller eller vibrationer (t.ex. användning av dämpare, fundamentets typ och massa osv.).

f) Bruksanvisningen skall ge följande information om utsläpp av luftburet buller från maskinen, antingen det faktiska värdet eller ett värde som baseras på mätningar utförda på identiska maskiner:

–ekvivalent kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå vid arbetsstatitionerna, om detta överstiger 70 dB(A); om nivån inte överstiger 70 dB(A) skall detta anges,

–maximalt momentant C-vägt ljudtrycksvärde vid arbetsstationerna, om detta överstiger 63 Pa (130 dB relaterat till 20 µPa)

–ljudeffektnivå från maskinen, om ekvivalent kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna överstiger 85 dB(A).

För mycket stora maskiner kan ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå på bestämda ställen omkring maskinen anges i stället för ljudeffektnivå.

När de harmoniserade standarderna inte tillämpas skall ljudnivåerna mätas med den för maskinen lämpligaste metoden.

Tillverkaren skall ange maskinens driftsförhållanden under mätning, samt vilka mätmetoder som använts.

Om arbetsstationer inte har angetts eller inte går att ange skall ljudtrycksnivåer mätas på ett avstånd av 1 meter från maskinens yta och 1,6 meter från golvet eller tillträdesplattformen. Läge och värde för maximalt ljudtryck skall anges.

g) Om tillverkaren förutser att maskinen kommer att användas i potentiellt explosiva atmosfärer skall all nödvändig information lämnas i bruksanvisningen.

h) Vid formulering och utformning av bruksanvisningar för maskiner som även kan komma att användas av operatörer som inte yrkesmässigt arbetar med maskinerna skall hänsyn tas till den allmänna utbildningsnivån och till den insikt som sådana operatörer rimligtvis kan förväntas ha, dock utan att avkall görs på övriga ovannämnda grundläggande krav.

2 Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för vissa maskinkategorier

2.1 maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel

Förutom de grundläggande säkerhetskrav som anges i kapitel 1 skall maskiner avsedda för beredning och bearbetning av livsmedel (t.ex. tillagning, kylning, upptining, tvättning, hantering, förpackning, lagring, transport eller distribution) vara konstruerade och tillverkade så att risk för infektioner, sjukdom eller smitta undviks. Följande hygienbestämmelser skall iakttas:

a) Material som är eller avses komma i kontakt med livsmedlen skall uppfylla de villkor som anges i tillämpliga föreskrifter. Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad så att dessa material kan rengöras före varje användningstillfälle.

b) Alla ytor och fogar skall vara släta och får inte ha några upphöjningar eller sprickor där organiskt material kan fastna.

c) Hopfogningar skall vara utförda så att utstående delar, kanter och försänkningar görs så små som möjligt. De bör företrädesvis utföras med svetsning eller kontinuerlig sammanfogning. Skruvar, skruvhuvuden och nitar får inte användas, förutom då det inte kan undvikas av tekniska skäl.

d) Alla ytor som är i kontakt med livsmedel skall lätt kunna rengöras och desinficeras, där så är möjligt efter avlägsnande av lätt demonterbara delar. Inre ytor skall ha tillräcklig rundningsradie för att tillåta noggrann rengöring.

e) Vätskor från livsmedel liksom för rengöring, desinfektion och sköljning bör utan hinder kunna tömmas ur maskinen (eventuellt i så kallat "rengöringsläge").

f) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att vätskor eller levande varelser, i synnerhet insekter, förhindras tränga in i maskinen, eller organiskt material ansamlas på ställen som inte kan rengöras (t.ex. för maskiner som inte är monterade på fötter eller hjul, genom tätning mellan maskinen och dess sockel eller genom användning av slutna enheter osv.).

g) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att inga bisubstanser (t.ex. smörjmedel) kommer i kontakt med livsmedlen. Där så krävs skall maskiner vara konstruerade och tillverkade så att det fortlöpande kan kontrolleras att detta krav efterlevs.

Anvisningar

Förutom den information som krävs enligt kapitel 1 skall anvisningarna rekommendera produkter och metoder för rengöring, desinfektion och sköljning (inte enbart av lättåtkomliga områden, utan även för områden till vilka tillträde är omöjligt eller olämpligt, t.ex. rör som måste rengöras på platsen).

2.2 Bärbara handhållna och handstyrda maskiner

Förutom de grundläggande säkerhetskrav som anges i kapitel 1 skall bärbara handhållna och handstyrda maskiner uppfylla följande grundläggande hälso- och säkerhetskrav:

–Allt efter slag av maskin skall den ha en stödyta av tillräcklig storlek samt tillräckligt antal handtag och stöd av lämplig storlek som är placerade så att maskinens stabilitet säkerställs under de driftsförhållanden som förutses av tillverkaren.

–Förutom när det är teknisk omöjligt eller där det finns separat manöverdon skall maskinen, om den har handtag som inte kan släppas utan risk, vara försedd med start- och stopp-don som är placerade så att operatören kan manövrera dem utan att släppa handtagen.

–Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad eller utrustad så att risk för oavsiktlig ingångsättning och fortsatta drift efter det att operatören har släppt handtagen undanröjs. Om detta krav inte kan uppfyllas av tekniska skäl skall andra åtgärder vidtas för tryggande av motsvarande säkerhet.

–Bärbara handhållna maskiner skall vara konstruerade och tillverkade för att vid behov tillåta visuell kontroll av verktygets kontakt med det material som bearbetas.

Anvisningar

Anvisningarna skall ge följande information om vibrationer som överförs av handhållna och handstyrda maskiner:

–det vägda effektivvärdet för acceleration som armarna utsätts för, om detta överstiger 2,5 m/s2 bestämt med lämplig provningsmetod. Om accelerationen inte överstiger 2,5 m/s2 skall detta anges.

Om lämplig vedertagen provningsmetod saknas skall tillverkaren ange de mätmetoder som använts och under vilka förhållanden mätningen utförts.

2.3 Maskiner för bearbetning av trä och liknande material

Förutom de grundläggande säkerhetskrav som anges i kapitel 1 skall maskiner för bearbetning av trä och maskiner för bearbetning av material med fysiska och tekniska egenskaper liknande de hos trä, t.ex. kork, ben, hårdgummi, hårdplast och andra liknande hårda material, uppfylla följande krav:

a) maskiner skall vara konstruerade, tillverkade eller utrustade så att det arbetsstycke som bearbetas kan placeras och styras på ett säkert sätt. Om stycket hålls för hand på en arbetsbänk skall denna vara tillräckligt stabil under arbetets utförande och får inte hindra arbetsstyckets rörelse,

b) maskiner som sannolikt kommer att användas under förhållanden där risk finns för utkast av trästycken skall vara konstruerade, tillverkade och utrustade för att hindra sådant utkast, alternativt så att utkast inte medför risk för operatören eller andra personer,

c) maskinen skall vara försedd med automatisk broms som stoppar verktyget på tillräckligt kort tid om det finns risk för kontakt med verktyget medan det löper ut,

d) om verktyget är inbyggt i en inte helt automatiserad maskin skall denna vara konstruerad och tillverkad så att risk för allvarlig olycksfallsskada undanröjs eller minskas, t.ex. genom användning av cylindriska kuttrar, begränsning av skärdjupet osv.

3 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att förhindra de särskilda risker som uppstår på grund av maskiners mobilitet

Utöver de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt avsnitten 1 och 2 skall maskiner som medför risker på grund av sin mobilitet konstrueras och tillverkas för att uppfylla nedanstående krav.

Risker på grund av maskiners mobilitet förekommer alltid när maskiner som är självgående bogseras, skjuts eller bärs av andra maskiner eller när traktorer används i arbetsområden och deras användning kräver antingen mobilitet kontinuerligt under arbetet eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer.

Risker på grund av mobilitet kan också förekomma hos maskiner som inte flyttas under användningen, men som är utrustade på sådant sätt att de lättare skall kunna flyttas från en plats till en annan (maskiner försedda med hjul, rullar, medar etc. eller placerade på traverser, trallor etc.).

För att styrka att jordfräsar (rotorkultivatorer) och motordrivna harvar (rotorharvar) inte medför oacceptabla risker för utsatta personer skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för varje typ av beröd maskin genomföra lämpliga provningar eller låta genomföra sådana provningar.

3.1 Allmänt

3.1.1 Definition

Med förare avses en operatör som ansvarar för maskinens förflyttning. Föraren kan sitta på maskinen eller gå till fots vid maskinen eller styra maskinen via fjärrkontroll (kablar, radio etc.).

3.1.2 Belysning

En självgående maskin som enligt tillverkarens intentioner skall användas på mörka platser, skall vara utrustad med belysningsanordningar som är lämpade för det avsedda arbetet. Detta krav skall inte hindra tillämpningen av andra tillämpliga föreskrifter (vägtrafikbestämmelser, navigationsregler etc.).

3.1.3 Konstruktion av maskiner i syfte att underlätta deras hantering

Vid hanteringen av maskinen eller dess delar får det inte finnas någon möjlighet till plötsliga rörelser eller risker som beror på instabilitet så länge som maskinen eller delar av den hanteras enligt tillverkarens anvisningar.

3.2 Arbetsplatser

3.2.1 Förarplats

Förarplatsen skall vara konstruerad med hänsyn till ergonomiska principer. Det kan finnas flera än en förarplats, och i sådana fall skall varje förarplats vara utrustad med alla nödvändiga manöverdon. Finns det mer än en förarplats, skall maskinen vara konstruerad så att användning av en förarplats utersluter användning av de övriga, utom när det gäller nödstopp. Sikten från förarplatsen skall vara sådan att föraren i fullständig säkerhet för sig själv och utsatta personer kan manövrera maskinen och dess verktyg under avsedda användningsförhållanden. Vid behov skall det finnas lämpliga anordningar för att avhjälpa risker som uppstår på grund av att den direkta sikten är otillräcklig.

Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att föraren och operatörerna på maskinen oavsiktligt kan komma i kontakt med hjul eller band.

Förarplatsen skall vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att hälsorisker orsakade av avgaser eller styrebrist undviks.

Förarplatsen för åkande förare skall vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att en förarhytt kan monteras i mån av utrymme. I sådana fall skall det i hytten finnas plats för de anvisningar som föraren eller operatören behöver. Om det föreligger risker på grund av farlig omgivning skall förarplatsen vara utrustad med en lämplig hytt.

När en maskin är utrustad med hytt, skall denna vara konstruerad, tillverkad eller utrustad så att den säkerställer att föraren har goda arbetsförhållanden och skyddas mot alla risker som kan förekomma (t.ex.: otillräcklig värme och ventilation, otillfredsställande sikt, för mycket buller och för stora vibrationer, nedfallande föremål, inträngande föremål, omkullvältning etc.) Utgången skall medge snabb evakuering. Dessutom skall det finnas en nödutgång i en annan riktning än den ordinarie utgången.

Det material som används i hytten och dess infästningar skall vara motståndigt mot brand.

3.2.2 Säte

Förarsätet på varje maskin skall möjliggöra att föraren kan sitta stadigt. Det skall vara konstruerat med vederbörlig hänsyn tagen till ergonomiska principer.

Sätet skall vara konstruerat så att det dämpar de vibrationer som överförs till föraren till den lägsta nivå som rimligen kan uppnås. Fästena för sätet skall kunna stå emot alla de påfrestningar som de kan utsättas för, i synnerhet om maskinen skulle välta. Om det saknas golv under förarens fötter, skall det för föraren finnas fotstöd försedda med halkskydd.

Om maskinen enligt bestämmelserna skall vara utrustad med skydd mot vältning (överrullningsskydd, ROPS),skall sätet vara försett med säkerhetsbälte eller likvärdig anordning som håller kvar föraren på sätet utan att hindra honom från att göra rörelser som är nödvändiga för körning eller rörelser som orsakas av fjädringen.

3.2.3 Övriga platser

Om användningsförhållandena innebär att andra operatörer än föraren tillfälligt eller regelbundet transporteras av maskinen, eller arbetar på den, skall det finns lämpliga platser där de kan transporteras eller arbeta utan risk, särskilt utan risk för att falla.

Om arbetsförhållandena medger det, skall dessa arbetsplatser vara försedda med säten.

Om förarplatsen måste förses med hytt, skall de andra platserna också vara skyddade mot de risker som motiverat skyddet på förarplatsen.

3.3 Reglage

3.3.1 Manöverdon

Föraren skall kunna påverka alla manöverdon som behövs för att manövrera maskinen från förarplatsen, med undantag för funktioner som bara kan aktiveras säkert genom användning av manöverdon som är placerade på annan plats än förarplatsen. Detta gäller särskilt för andra arbetsplatser än förarplatsen, som andra operatörer än föraren ansvarar för eller för vilka föraren måste lämna förarplatsen för att kunna utföra manövern på ett betryggande sätt.

Om det finns pedaler, skall de vara konstruerade, tillverkade och monterade på så sätt att föraren kan arbeta på ett betryggande sätt och så att minsta möjliga risk för förväxling finns; de skall vara försedda med halkskydd och vara lätta att rengöra.

När manövrering av maskinens reglage kan innebära risker, i synnerhet farliga rörelser, skall de, med undantag för sådana som har förinställda lägen, återgå till neutralläge så snart som operatören släpper dem.

På hjulförsedda maskiner skall styrsystemet vara konstruerat och tillverkat så att kraften i plötsliga ratt- eller styrstångsrörelser som uppstår genom stötar i de styrande hjulen reduceras.

Alla reglage som låser differentialen skall vara så konstruerade och arrangerade att de tillåter att differentialen frigörs när maskinen är i rörelse.

Den sista meningen i avsnitt 1.2.2 gäller inte mobilitetsfunktionen.

3.3.2 Start och förflyttning

Självgående maskiner med åkande förare skall vara utrustade så att obehöriga personer inte kan starta motorn.

Förflyttning av självgående maskiner med åkande förare skall bara kunnan äga rum när föraren finns vid reglagen.

När maskinen för arbetets utförande måste förses med utrustning som överskrider maskinens normala arbetsområde (t.ex. stabilisatorer, lyftarm), skall föraren ha möjlighet att innan maskinen sätts i rörelse på ett enkelt sätt kontrollera att sådan utrustning befinner sig i ett visst läge som möjliggör förflyttning på ett betryggande sätt.

Detta gäller även alla andra delar som måste befinna sig i vissa lägen, vid behov låsta, för att förflyttningen skall kunna äga rum på ett betryggande sätt.

Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart skall förflyttningen av maskinen bara kunna ske om ovan nämnda delar befinner sig i säkert läge.

Maskinen får inte kunna sättas i rörelse samtidigt som motorn startas.

3.3.3 Förflyttningsfunktion

Utan att det hindrar tillämpningen av gällande vägtrafikregler gäller att självgående maskiner och därtill hörande släp skall uppfylla kraven beträffande fartminskning, stopp, bromsning och uppställning för att säkerställa säkerheten under alla arbets-, lastnings-, hastighets-, mark- och lutningsförhållanden som tillverkaren anger och som motsvarar förhållandena vid normal användning.

Föraren måste kunna sakta ner och stanna självgående maskiner med hjälp av ett huvudreglage (färdbroms). Om säkerheten så kräver för den händelse att huvudreglaget (färdbromsen) inte fungerar, eller om det saknas energi för att aktivera huvudreglaget, skall en nödstoppsanordning med helt oberoende och lätt tillgängliga reglage finnas för att maskinen skall kunna stannas upp och stoppas.

Om så erfordras av säkerhetsskäl, skall det finnas en parkeringsanordning (broms) som hindrar stationära maskiner från att komma i rörelse. Denna anordning (broms) kan vara kombinerad med en av de anordningar som avses i andra stycket, förutsatt att den är helt mekanisk.

Maskiner med fjärrkontroll skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de stannar automatisk om föraren mister kontrollen.

Avsnitt 1.2.4. gäller inte för förflyttningsfunktionen.

3.3.4 Förflyttning av självgående maskin för gående förare

Förflyttning av självgående maskiner för gående förare får bara kunna ske genom att försåren hela tiden påverkar aktuellt reglage. Framför allt får maskinen inte kunna sättas i rörelse medan motorn startas.

Manöversystem för maskiner som manövreras av gående förare skall vara konstruerade på så sätt att de risker som uppstår om maskinen oavsiktligt skulle komma i rörelse mot föraren minimeras. Här avses särskilt risk för

a) krossning,

b) skador av roterande verktyg.

Maskinens hastighet vid normal förflyttning skall också stämma överens med förarens gånghastighet.

På maskiner som kan förses med roterande verktyg får det inte vara möjligt att aktivera verktyget när backfunktionen är inkopplad, utom i sådant fall då maskinens rörelse framkallas av verktygets rörelse. I det senare fallet skall backningshastigheten vara sådan att den inte medför fara för föraren.

3.3.5 Fel istyrkretsen

Fel i kraftförsörjningen till servostyrningen, där sådan förekommer, får inte medföra att maskinen inte kan styras under den tid som krävs för att stoppa den.

3.4 Skydd mot mekaniska risker

3.4.1 Oavsiktliga rörelser

När en del av en maskin har stoppats, skall varje förändring från stoppläget av något annat skäl än påverkan på reglagen vara av sådant slag att det inte medför risk för utsatta personer.

En maskin skall vara konstruerad, tillverkad och i förekommande fall placerad på sitt mobila underrede på så sätt att det säkerställs att oavsiktliga svängningar av dess tyngdpunkt under förflyttning inte påverkar dess stabilitet eller utsätter dess bärande delar för alltför stora påkänningar.

3.4.2 Risk för sönderbrytning under drift

Maskindelar som roterar med hög hastighet och som trots vidtagna åtgärder kan brytas sönder eller splittras skall vara monterade och skyddade på sådant sätt att, om de går sönder, brottstycken av dem stannar kvar eller, om detta inte är möjligt, hindras från att kastas mot förar- och/eller manöverplatserna.

3.4.3 Vältning

Om en självgående maskin med åkande förare och eventuella åkande operatörer riskerar att välta, skall maskinen vara konstruerad för och utrustad med fästpunkter som gör det möjligt att förse den med överrullningsskydd (ROPS).

Detta överrullningsskydd skall vara av sådan beskaffenhet att föraren och i förekommande fall operatörerna som befinner sig på maskinen vid vältning har tillfredsställande skyddsutrymme (DLV).

För att styrka att överrullningsskyddet uppfyller kravet enligt andra stycket skall tillverkaren eller dennes representant inom EES för varje typ av ifrågavarande skydd genomföra lämpliga provningar eller låta genomföra sådana provningar.

Dessutom skall medan uppräknade jordförflyttningsmaskiner med en effekt som överstiger 15 kW vara utrustade med överrullningsskydd (ROPS):

–bandlastare eller hjullastare,

–grävlastare,

–bandtraktorer eller hjultraktorer,

–självlastande eller icke-självlastande schaktare,

–väghyvlar,

–midjestyrda jordförflyttningstraktorer eller dumpers.

3.4.4 Fallande föremål

Om det finns risk för att föremål eller material faller ned över en åkande förare och i förekommande fall åkande operatörer, skall maskinerna, om deras storlek så medger, vara konstruerade för och försedda med fästpunkter som gör det möjligt att utrusta dem med skyddsanordning mot nedfallande föremål (FOPS).

Denna konstruktion skall vara av sådan beskaffenhet att den, om föremål eller material faller ned, säkerställer tillfredsställande skyddsutrymme (DLV) för en åkande operatörer.

För att styrka att anordningen uppfyller kraven enligt andra stycket skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom EES för varje typ av ifrågavarande anordning genomföra lämpliga provningar eller låta genomföra sådana provningar.

3.4.5 Tillsrädesvägar

Handtag och fotsteg skall vara konstruerade, tillverkade och placerade på ett sådant sätt att operatörerna använder dem instinktivt och inte använder reglagen för detta ändamål.

3.4.6 Bogseringsanordningar

Alla maskiner som används för att bogsera eller bli bogserade skall vara utrustade med bogserings- eller kopplingsanordningar som är konstruerade, tillverkade och placerade på sådant sätt att de säkerställer en enkel och säker till- och frånkoppling och förhindrar att de oavsiktligt kopplas ifrån under användning.

Om belastningen i dragstängen så kräver, skall en sådan maskin vara utrustad med ett stöd med en bäryta som är anpassad till lasten och underlaget.

3.4.7 Kraftöverföring mellan en självgående maskin eller traktor och en driven maskin

Kraftöverföringsaxlar med kardanknutar som sammanlänkar en självgående maskin (eller traktor) med en driven maskins närmaste fasta lagring skall vara försedda med skydd från den självgående maskinen till den drivna maskinen över axelns hela längd och anslutna kardanknutar.

På den självgående maskinen eller traktorn skall det kraftuttag som kraftöverföringsaxeln kopplats till vara försett med ett skydd, antingen i form av en skarn som är monterad på den självgående maskinen (eller traktorn) eller någon annan anordning som ger ett likvärdigt skydd.

På den bogserade maskinen skall den ingående axeln vara omsluten av ett skydd som är monterat på maskinen.

Momentbegränsare eller frihjul får anslutas till kraftöverföring med kardanknut endast i den änden som är vänd mot den drivna maskinen. Kraftöverföringsaxein skall vara märkt i enlighet härmed.

Alla bogserade maskiner som för sin funktion kräver anslutning med en kraftöverföringsaxeln till en självgående maskinen eller traktor skall ha en anordning för koppling av kraftöverföringsaxeln så att kraftöverföringsaxeln och dess skydd, när maskinen kopplas ifrån, inte tar skada genom beröring med marken eller någon maskindel.

Skyddets yttre delar skall vara konstruerade, tillverkade och placerade på sådant sätt att de inte kan rotera med kraftöverföringsaxeln. Skyddet skall täcka kraftöverföringsaxeln till ändarna på de inre gafflarna när det gäller enkla kardanknutar och minst till mitten av den/de yttre knuten/knutarna när det gäller "vidvinkel" -kardanknutar.

Tillverkare som förser maskiner med tillträdesvägar som är nära en kraftöverföringsaxel med kardanknutar skall se till att de rörskydd som beskrivs i sjätte stycket inte kan användas som fotsteg, såvida de inte är konstruerade och byggda för detta ändamål.

3.4.8 Rörliga kraftöverföringsdelar

Trots vad som sägs i avsnitt 1.3.8.A behöver löstagbara skydd för förbränningsmotorer som hindrar tillträde till de rörliga delarna i motorrummet inte vara försedda med låsningsanordningar om de måste öppnas med hjälp av antingen ett verktyg eller en nyckel eller med ett manöverorgan som är placerat vid förarplatsen, om denna är i en sluten hytt med lås för att förhindra tillträde för obehöriga.

3.5 Skydd mot övriga risker

3.5.1 Batterier

Batterilådan skall vara konstruerad och placerad och batteriet installerat så att risken att elektrolyt skall stänka på operatören i görligaste mån undviks om maskinen skulle välta eller att ångor samlas på de ställen där operatörer befinner sig.

Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att batteriet kan kopplas ifrån med hjälp av en lättillgänglig anordning som är avsedd för detta ändamål.

3.5.2 Brand

Beroende på av tillverkaren förutsedda risker när maskinen är i drift skall maskinen, om dess storlek så medger

–antingen medge montering av lättåtkomliga brandsläckare,

–eller utrustas med inbyggda brandsläckningssystem.

3.5.3 Utsläpp av damm, gaser m.m.

När sådana risker föreligger kan den inneslutningsutrustning som avses i avsnitt 1.5.13 ersättas med andra medel, exempelvis bindas genom besprutning med vatten.

Andra och tredje stycket i avsnitt 1.5.13 skall inte tillämpas när maskinens huvudsakliga funktion är att spruta produkter.

3.6 Information och varning

3.6.1 Informations- och varningsanordningar

Maskiner skall vara försedda med anordningar eller skyltar som informerar om användning, justering och underhåll för att säkerställa utsatta personers hälsa och säkerhet. De skall väljas, konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de är väl synliga och varaktiga.

Utöver de krav som gäller förflyttning på allmän väg skall maskiner med åkande förare vara försedda med följande utrustning:

–en akustisk signalanordning för att varna utsatta personer,

–ett system av ljussignaler som är lämpliga för avsedda användningsförhållanden, såsom stoppljus, backljus och roterande varningsljus. Det sistnämnda kravet gäller inte för maskiner som endast är avsedda för arbete under jord och inte är försedda med elkraft.

Fjärrmanövrerade maskiner som under normala användningsförhållanden kan medföra risk för att personer utsätts för stöt- eller krossningsrisker skall vara utrustade med lämpliga anordningar som varnar för maskinernas rörelser eller med utrustning som skyddar utsatta personer mot sådana risker. Detsamma gäller för maskiner som under användning kontinuerligt upprepar axiella framåt- och bakåtrörelser där föraren inte direkt kan se bakre delen av maskinen.

Maskiner skall vara konstruerade på sådant sätt att inte alla varnings- och signalanordningar oavsiktligt kan sättas ur funktion. När detta är viktigt för säkerheten, skall det kunna kontrolleras att sådana anordningar är i gott och funktionsdugligt skick. Operatören skall därvid göras uppmärksam på om anordningarna råkar ur funktion.

När förflyttning av en maskin eller dess redskap är särskilt riskfylld, skall maskinen vara försedd med skyltar eller liknande som varnar för att närma sig maskinen medan den är i arbete; skyltarna skall kunna läsas på ett tillräckligt avstånd för att säkerställa säkerheten för de personer som måste vistas i dess närhet.

3.6.2 Märkning

Minimikraven enligt 1.7.3 skall kompletteras med följande:

–märkeffekt uttryckt i kW,

–det vanligaste maskinutförandets vikt i kg och, i förekommande fall

–maximal dragkraft i dragstångens kopplingsanordning uttryckt i N enligt tillverkarens anvisningar,

–kopplingsanordningens maximala vertikala belastning uttryckt i N enligt tillverkarens anvisningar.

3.6.3 Instruktionsbok

Utöver de minimikrav som anges i 1.7.4 skall instruktionsboken innehålla följande:

a) Beträffande de vibrationer maskinen avger nedanstående värden: antingen det faktiska värdet eller ett värde beräknat med ledning av de mätningar som gjorts på en identisk maskin:

–det vägda kvadratiska medelvärdet för den acceleration som armarna utsätts för, om det överstiger 2,5 m/s2 ; om värdet inte överstiger 2,5 m/s2 , måste detta anges,

–det vägda kvadratiska medelvärdet för den acceleration som kroppen (fötter eller säte) utsätts för, om det överstiger 0,5 m/s2 ; om det inte överstiger 0,5 m/s2 , måste detta anges.

När harmoniserade standarder inte tillämpas, skall vibrationen mätas med den metod som lämpar sig bäst för maskinen i fråga.

Tillverkaren skall ange maskinens arbetsförhållanden under mätningarna samt vilka metoder som använts för att genomföra mätningarna.

b) För maskiner som kan användas för flera ändamål beroende på vilka redskap som används skall tillverkaren av den basmaskin till vilken utbytar utrustning kan kopplas och tillverkaren av den utbytbara utrustningen tillhandahålla den information som är nödvändig för att utrustningen skall kunna monteras och användas på ett betryggande sätt.

4 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att undanröja de särskilda riskerna i samband med lyft

Utöver de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som föreskrivs i avsnitten 1,2 och 3 skall maskiner som medför risker beroende på lyft–framför allt risker för nedfallande laster och sammanstötningar eller risker för vältning orsakade av lyft–vara konstruerade och tillverkade för att uppfylla nedanstående krav.

Risker som beror på lyft förekommer särskilt hos maskiner som är konstruerade för att förflytta en last i kombination med nivåförändring. Lasten kan utgöras av föremål, material eller gods.

4.1 Allmänna anmärkningar

4.1.1 Definitioner

a) Lyftredskap:

med lyftfredskap avses komponenter eller utrustning som inte är monterade på maskinen och som är placerade antingen mellan maskinen och lasten eller på lasten i syfte att ansluta den.

b) Särskilda lyftredskap:

med särskilda lyftredskap avses redskap som bidrar till att bilda eller använda sling, såsom lastkrokar med ögla, schacklar, ringar, lyftöglor etc.

c) Styrd last:

med styrd last avses en last där hela förflyttningen sker utmed fasta eller böjliga styrningar, vars läge bestäms av fasta punkter.

d) Nyttjandefaktor:

med nyttjandefaktor avses det aritmetiska förhållandet mellan den högsta lasten som tillverkaren garanterar att en utrustningsdel, ett redskap eller en maskin förmår hålla och den högsta tillåtna lasten (maxlasten) som anges på utrustningen, redskapet eller maskinen.

e) Testfaktor:

med testfaktor avses det aritmetiska förhållandet mellan den last som används för att utföra de statiska eller dynamiska proven på en utrustningsenhet, ett redskap eller en maskin och den högsta tillåtna lasten (maxlasten) som anges på utrustningen, redskapet eller maskinen.

f) Statisk provning:

med statisk provning avses det prov vid vilket maskinen eller lyftredskapet först kontrolleras och utsätts för en kraft motsvarande den högsta tillåtna lasten (maxlasten) multiplicerad med lämplig testfaktor vid statisk provning. Efter det avlägnas nämnda last och sedan kontrolleras maskinen eller lyftredskapet omedelbart på nytt i syfte att konstatera att ingen skada har uppstått.

g) Dynamisk provning:

med dynamisk provning avses den provning vid vilken maskinen körs i alla dess möjliga sammansättningar vid högsta tillåten last (maxlast) och där hänsyn tas till maskinens dynamiska uppträdande i syfte att kontrollera att maskinen och säkerhetsanordningarna fungerar korrekt.

4.1.2 Skydd mot mekaniska risker

4.1.2.1 Risker på grund av bristande stabilitet

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att den stabilitet som föreskriv i 1.3.1 upprätthålls både i drift och i stillastående, inklusive alla stadier av transport, liksom även vid montering och demontering, vid förutsägsbara komponentfel samt också under de provningar som utförs i enlighet med instruktionsboken.

För detta ändamål skall tillverkaren eller dennes representation som är verksam inom EES tillämpa tillfredsställande verifikationsmetoder; särskilt vad gäller självgående industritruckar som lyfter över 1,80 m skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för varje typ av ifrågavarande industritruck genomföra ett plattformsstabilitetsprov eller liknande prov, eller låta genomföra sådana prov.

4.1.2.2 Gejdrar och styrspar

Maskiner skall vara utrustade med anordningar som verkar på gejdrar eller styrspår i syfte att förhindra urspårning.

Om en urspårning trots sådana anordningar inträffar, eller om det uppstår fel på spåret eller någon rörlig del, skall det emellertid finnas anordningar som förhindrar att utrustningen, komponenten eller lasten faller ned eller maskinen välter.

4.1.2.3 Mekanisk hållfasthet

Maskiner, lyftredskap och borttagbara komponenter skall tåla de påfrestningar de utsätts för, både under användning och, i förekommande fall, då de inte är i drift och under de installations- och arbetsförhållanden som tillverkaren föreskriver, liksom också i alla tillämpliga sammansättningar, i förekommande fall med vederbörlig hänsyn tagen till inflytande från atmosfäriska faktorer och krafter som utövas av personer. Detta krav måste också vara uppfyllt under transport, montering och demontering.

Maskiner och lyftredskap skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att fel till följd av materialutmattning eller slitage förhindras, varvid vederbörlig hänsyn skall tas till avsett användningsändamål.

De material som används skall väljas med utgångspunkt från de arbetsförhållanden som tillverkaren föreskriver, med särskild hänsyn till korrosion, nötning, slag, köldprödhet och åldring.

Maskiner och lyftredskap skall vara konstruerade och tillverkade för att tåla överbelastningen i de statiska proven utan bestående deformering eller tydliga defekter. Vid beräkningen skall hänsyn tas till de värden i Testfaktor vid statisk provning som valts för att garantera en tillräcklig säkerhetsnivå, denna faktor har i regel följande värden:

a) Manuellt drivna maskiner och lyftredskap: 1,5.

b) Övriga maskiner: 1,25.

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade för att felfritt klara dynamiska prov som utförs vid högsta tillåtna last (maxlast) multiplicerad med testfaktorn vid dynamisk provning. Denna testfaktor vid dynamisk provning skall väljas så att den garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 1,1.

De dynamiska proven skall genomföras på maskiner som är klara att tas i bruk under normala användningsförhållanden. I regel skall proven genomföras vid de nominella hastigheter som angivits av tillverkaren. Om maskinens styrkrets medger flera rörelser samtidigt (t.ex. rotation och flyttning av last), skall proven utföras under de minst gynnsamma förhållandena, dvs. i regel med en kombination av ifrågavarande rörelser.

4.1.2.4 Block, trummor, kuttingar eller linor

Block, trummor och hjul skall ha en diameter som står i proportion till de linor eller kättingar som kan monteras.

Trummor och hjul skall vara konstruerade, tillverkade och monterade på ett sådant sätt att de linor eller kättingar som de är utrustade med kan rullas upp utan att falla av.

Linor som används direkt för att lyfta eller hålla lasten får inte ha några splitsar annat än i ändarna (splitsar godtas vid installationer som med avseende på deras konstrukrion är avseddå att regelbundet modifieras alltefter användningsbehov). För kompletta linor och deras ändar skall väljas en nyttjandefaktor som kan garantera en tillräcklig säkerhetsnivå; i regel är detta värde lika med fem.

För lyftkättingar skall väljas en Nyttjandefaktor som garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; i regel är detta värde lika med fyra.

För att styrka att en tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts, skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom EES för varje typ av kättningar och lina som används direkt för lyftning av lasten, liksom för linändarna, genomföra lämpliga prov eller ombesörja att sådana prov görs.

4.1.2.5 Särskilda lyftredskap

Lyftredskap skall vara dimensionerade med vederbörlig hänsyn tagen till materialutmattnings- och åldringsprocesser för ett antal arbetscykler motsvarande deras förväntade livslängd som följer av arbetsförhållandena vid en viss användning.

Dessutom gäller följande:

a) Nyttjandefaktorn för en metallina/änbeslag skall väljas så att den garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med fem. Linor får inte uppvisa några splitsar eller öglor annat än i ändarna.

b) När kättingar med svetsade länkar används skall dessa vara av kortlänkstyp. Nyttjandefaktorn för alla typer av kättningar skall väljas så att man kan garantera en tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med fyra.

c) Nyttjandefaktorn för linor eller sling av fibermaterial är beroende av material, tillverkningsmetod, dimensioner och användning. Värdet skall väljas så att en tillräcklig säkerhetsnivå kan garanteras; i regel är detta värde lika med sju, förutsatt att det material som används visar sig vara av mycket hög kvalitet och tillverkningsmetoden är lämplig för avsedd användning. Om så inte är fallet, sätts i regel en högre nyttjandefaktor för att säkerställa en likvärdig säkerhetsnivå.

Linor och sling av fibermaterial får inte uppvisa några andra knutar, skarvar eller splitsar än de som finns i slingets ändar, med undantag för om det rör sig om ett ändlöst sling.

d) För alla metallkomponenter som ingår i eller används tillsammans med ett sling skall väljas en nyttjandefaktor som garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; i regel är denna Nyttjandefaktor lika med fyra.

e) Den högsta arbetslasten hos en flerpartig stropp bestäms med utgångspunkt från säkerhetsfaktorn hos den svagaste parten, antalet parter och en reduktionsfaktor som är beroende av stroppens uppbyggnad.

f För att kunna styrka att en tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom EES för varje typ av komponent som avses i a, b, c och d genomföra lämpliga prov eller låta genomföra sådana prov.

4.1.2.6 Styrning av rörelser

Anordningen för styrning av rörelser skall fungera på ett sådant sätt att de maskiner som de är installerade på förblir säkra:

a) Maskiner skall vara konstruerade eller försedda med anordningar av sådant slag att deras komponenters rörelser håller sig inom de specificerade gränserna. Innan sådana anordningar träder i funktion skall vid behov en varningssignal ges.

b) När flera fast monterade eller spårgående maskiner kan manövreras samtidigt inom samma område med risk för kollision, skall sådana maskiner vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de kan förses med system som gör det möjligt att undvika sådana risker.

c) Maskiners mekaniska anordningar skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att lasterna inte kan krypa på ett farligt sätt eller falla fritt och oväntat, inte ens om det skulle inträffa ett partiellt eller totalt energibortfall eller när operatören slutar manövrera maskinen.

d) Det får inte vara möjligt att under normala arbetsförhållanden sänka lasten enbart med friktionsbroms, utom när det gäller maskiner som med hänsyn till deras funktion måste arbeta på det sättet.

e) Fasthållningsdon skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att oavsiktligt tappande av lasterna undviks.

4.1.2.7 Hantering av laster

Förarplatsen på maskiner skall vara placerad på ett sådant sätt att den ger bästa möjliga sikt över de rörliga delarnas arbetsområde i syfte att undvika eventuella kollisioner med personer eller utrustning eller andra maskiner som kar ske är i drift samtidigt och kan tänkas utgör en risk.

Maskiner med styrda laster som är fast monterade på ett ställe skall vara konstruerad och tillverkade på ett sådant sätt att utsatt personer inte kan träffas av lasten eller motvikterna.

4.1.2.8 Blixtnedslag

Maskiner som behöver skyddas mot blixt nedslag under drift skall vara utrustade med et system som leder resulterande laddningar til jord.

4.2 Särskilda krav för maskiner med annan kraftkälla än handkraft

4.2.1 Reglage

4.2.1.1 Förarplats

Kraven enligt avsnitt 3.2.1 gäller även för icke-mobila maskiner.

4.2.1.2 Säte

Kraven enligt avsnitt 3.2.2 första och andra styckena, samt enligt avsnitt 3.2.3 gäller även för icke-mobila maskiner.

4.2.1.3 Manöverdon

De anordningar som styr maskinens eller dess utrustnings rörelser skall gå tillbaka til neutralt läge så snart som operatören släpper dem. För partiella eller kompletta rörelser där det inte föreligger någon risk för att lasten eller maskinen skall kollidera, får sagda anordningar ersättas med manöverdon som medger automatiska stopp vid förvalda nivåer utan att man behöver ha ett hålldon.

4.2.1.4 Lastkontroll

Maskiner med en högsta tillåtna last (maxlast) på minst 1 000 kg eller ett tippmoment på minst 40 000 Nm skall vara utrustade med anordningar som varnar föraren och förhindrar farliga rörelser av lasten för den händelse att

–maskinen överbelastas antingen

–till följd av att den högsta tillåtna lasten (maxlasten) överskrids, eller

–till följd av att momenten överskrids på grund av lasten,

–de moment som bidrar till tipping överskrids på grund av lasten som lyfts.

4.2.2 Linstyrd installation

Linstöd, draganordningar eller bärare av dragaordningar skall hållas på plats med motvikter eller med en anordning som medger permanent styrning av linspänningen.

4.2.3 Risker för utsatta personer. Tillträdesvägar till förarplats och underhållsställen

Maskiner med styrda laster och maskiner vars lastöd följer en klart definierad väg skall vara utrustade med anordningar som undanröjer alla risker för utsatta personer.

4.2.4 Lämplighet för avsett användningsändamål

När en maskin släpps ut på marknaden eller tas i bruk första gången, skall tillverkaren eller av denne befullmäktigad representant som är verksam inom EES genom att vidta eller låta vidta lämpliga åtgärder se till att lyftredskap och maskin–manuellt eller kraftdriven–som är klar att tas i bruk kan fylla sina specificerade funktioner på ett betryggande sätt. Vid dessa åtgärder skall hänsyn tas till de statiska och dynamiska egenskaperna hos maskinen.

Om maskinen inte kan monteras hos tillverkaren eller hos dennes representant som är verksam inom EES skall lämpliga åtgärder vidtas på platsen där maskinen skall användas. I annat fall får åtgärder vidtas antingen hos tillverkaren eller på den plats där maskinen skall användas.

4.3 Märkning

4.3.1 Kättingar och linor

Varje kättning-, lin- eller vävbandslängd som inte ingår som en del i en kombination skall vara försedd med ett märke eller, om detta inte är möjligt, en skylt eller en icke borttagbar ring. På detta märke, denna skylt eller ring skall anges tillverkarens eller dennes representants som är verksam inom EES namn och adress samt relevant intygs identifikationsnummer.

Intyget bör innehålla den information som krävs enligt de harmoniserade standarderna eller, om sådana saknas, åtminstone följande information:

–namn på tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom EES,

–adress inom EES till tillverkaren eller dennes representant, vilket som är lämpligt,

–en beskrivning av kättingen eller linan som omfattar

–dess nominella storlek,

–dess konstruktion,

–det material den är tillverkad av, och

–eventuell speciell metallurgisk behandling som materialet undergått,

–om provning skett, den standard som tillämpats,

–den högsta tillåtna lasten (maxlasten) som kättingen eller linan får utsättas för under drift. En serie värden får anges för specificerade tillämpningar.

4.3.2 Lyftredskap

Alla lyftredskap skall vara försedda med följande uppgifter:

–uppgift om tillverkaren,

–uppgift om material (t.ex. internationell klassificering), när sådan information behövs för dimensionsförenlighet,

–uppgift om högsta tillåtna last (maxlast),

–EG-märke.

När det gäller redskap inklusive komponenter såsom kablar eller linor, som rent fysiskt inte går att förse med märking, skall de uppgifter som åsyftas i första stycket anges på en skylt eller på något annat sätt och vara säkert anbringade på redskapet.

Uppgifterna skall vara läsliga och placerade på ett ställe där de inte riskerar att försvinna under arbete med maskinen, genom slitage etc., eller där de äventyrar redskapets styrka.

4.3.3 Maskiner

Utöver den minsta föreskrivna informationen som avses i 1.7.3 skall varje maskin vara försedd med läslig och outplånlig information beträffande den nominella lasten:

i) i klartext och på en framträdande plats på utrustningen när det gäller maskiner som bara har ett möjligt värde,

ii) när den nominella lasten är beroende av maskinens uppbyggnad, skall varje förarplats vara försedd med en lastskylt som, helst i diagram- eller tabellform, anger de nominella lasterna för varje uppbyggnad.

Maskiner utrustade med lastöd som kan beträdas av personer och som innebär risk för fall skall vara försedda med en tydlig och outplånlig varningsskylt som förbjuder lyftning av personer. Denna varningsskylt skall vara synlig på alla ställen där tillträde är möjligt. 24.4 Instruktionsbok

4.4.1 Lyftredskap

Med varje lyftredskap eller varje kommersiellt odelbart parti av lyftredskap skall följa en instruktionsbok som innehåller minst följande uppgifter:

–normala användningsförhållanden,

–bruks-, monterings- och underhållsanvisningar,

–användningsbegränsningar särskilt för redskap som inte kan uppfylla bestämmelserna enligt 4.1.2.6c.

4.4.2 Maskiner

Utöver vad som anges i avsnitt 1.7.4 skall instruktionsboken innehålla följande information:

a) maskinens tekniska egenskaper, särskilt

–i förekommande fall en kopia av lastuppgifterna enligt avsnitt 4.3.3 ii,

–stödens eller förankringarnas mottryck och spårens egenskaper,

–i förekommande fall en definition av barlasten och tillvägagångssättet vid installation av densamma,

b) innehållet i journalen, om denna inte medföljer maskinen,

c) användningsråd, särskilt för att kompensera bristen att operatören inte har direkt sikt över lasten,

d) nödvändiga instruktioner för att utföra proven innan en maskin, som inte monterats hos tillverkaren i det utförande den skall användas, tas i bruk första gången.

5 Grundläggande säkerhets- och hälsokrav för maskiner som enbart är avsedda för arbete under jord

Utöver de grundläggande säkerhets- och hälsokraven enligt avsnitt 1–4 skall maskiner som enbart är avsedda för arbete under jord vara konstruerade och byggda för att uppfylla nedanstående krav.

5.1 Risker på grund av bristande stabilitet

Motordrivna takstöd skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de kan hålla kvar en given riktning under förflyttning och inte glida innan och medan de kommer under belastning och efter det att belastningen har avlägsnats. De skall vara försedda med förankringar för takplattorna till de enskilda hydrauliska stamparna.

5.2 Förflyttning

Motordrivna takstöd skall inte hindra utsatta personer från att röra sig obehindrat.

5.3 Belysning

Kraven enligt avsnitt 1. 1. 4 tredje stycke äger inte tillämpning.

5.4 Manöverdon

Gas- och bromsreglage för förflyttning av spårbundna maskiner skall vara handmanövrerade. Dödmansreglaget kan dock vara fotmanövrerat.

Manöverdonen till motordrivna takstöd skall vara konstruedrade och utförda på ett sådant sätt att operatörerna under flyttning av stöden är skyddade av ett stöd som finns på plats. Manöverdon skall vara skyddade mot att oavsiktlig utlösning.

5.5 Stopp

Motordrivna spårbundna maskiner som är avsedda för arbete under jord skall vara utrustade med ett dödmansrelglage som verkar på den krets som styr maskinens rörelser.

5.6 Brand

Avsnitt 3.5.2 andra strecksatsen är obligatorisk vad avser maskiner med mycket brandfarliga delar.

Bromssystemet i maskiner avsedda för arbete under jord skall vara konstruerat och byggt på ett sådant sätt att det inte kan alstra gnistor eller orsaka brand.

Maskiner med förbränningsmotorer avsedda för arbete under jord får endast vara utrustade med motorer med sluten förbränning som drivs av bränsle med lågt ångstryck och där att gnistbildning av elektriskt ursprung är utesluten.

5.7 Utsläpp av damm, gaser etc.

Avgaser från motorer med sluten förbränning får inte avledas uppåt.

Bilaga 2

A. Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse (1 )

En EG-försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande uppgifter:

– namn på och fullständig adress till tillverkaren eller till en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES,2

– beskrivning av maskinen,3

– alla relevanta bestämmelser som maskinen uppfyller,

– i förekommande fall det anmälda organets namn och adress samt EG-typkontrollintygets nummer,

– i förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organ dit den tekniska tillverkningsdokumentationen i överensstämmelse med 12 § 1 punkten har översänts,

– i förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organ som har utfört verifikationen enligt 12 § 2 punkten,

– i förekommande fall, referens till harmoniderade standarder,

– i förekommande fall, de nationella tekniska standarder och specifikationer som tillämpats,

– identifikation av personer som har fullmakt att skriva under för tillverkaren eller för den som representerar honom.

B. Innehåll i den försäkran om överensstämmelse (9 § 2 mom.) som gjorts upp av tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES

Sådan försäkran som avses i 9 § 2 mom. detta beslut skall innehålla följande uppgifter:

– namn på och adress till tillverkaren eller den som representerar honom,

– beskrivning av maskinen eller maskindelarna,

– i förekommande fall, det anmälda organets namn och adress samt EG-typkontrollintygets nummer,

– i förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organ dit dokumentationen i överenstämmelse med 12 § 1 punkten har översänts,

– i förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organ som har genomfört verifikationen i överensstämmelse med 12 § 2) punkten,

– i förekommande fall, en hänvisning till de harmoniserade standarderna,

– meddelande om att en i 9 § 2 mom. avsedd maskin inte får tas i drift förrän sådan försäkran om överensstämmelser som avses i bestämmelserna i detta beslut gjorts upp om den maskin i vilken den skall ingå som en del,

– identifikation av personen som undertecknat.

(1) En försäkran skall vara avfattad på samma språk som anvisningarna (se 8 § och punkt 1.7.4 i bilagan) och den skall vara antingen maskinskriven eller textad med tryckbokstäver.

(2) Firma och fullständig adress; representant skall ange också tillverkarens firma och adress.

(3) Beskrivning av maskinen (märke, typ, serienummer osv).

Bilaga 3

EG-MÄRKE

EG-märket består av symbolen nedan och de två sista siffrorna i det årtal då symbolen anbringades.

EG-märkets olika delar skall ha samma vertikala mått som inte får vara mindre än 5 mm.

Bilaga 4

MASKINER SOM OMFATTAS AV TYPKONTROLL
1. Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) avsedda att användas för bearbetning av trä och kött.
1.1. Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har fast bord, där arbetsstycket matas manuellt eller med en löstagbar anordning för maskinell matning.
1.2. Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som här manuellt drivet fram- och återgående sågbord eller vagn.
1.3. Sågar med fast verktygsläge bearbetning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena och med manuell inläggning eller borttagning.
1.4. Sågar med rörligt verktygsläge under bearbetning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning med manuell inläggning eller borttagning.
2. Handmatade rikthyvlar för träbearbetning.
3. Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning och med manuell inläggning eller borttagning.
4. Bandsågar med rörligt bord eller vagn och manuell inläggning eller borttagning avsedda att användas för trä eller kött.
5. Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1 till 4 och 7 för träbearbetning.
6. Handmatade tappmaskiner med flera verktygshållare för träbearbetning.
7. Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel.
8. Motorsågar.
9. Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetsning av metaller, med manuell inläggning eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s.
10. Formsprutmaskiner eller formpressar för plast med manuell inläggning eller borttagning.
11. Formsprutmaskiner eller formpressar för gummi med manuell inläggning eller borttagning.
12. Maskiner för arbete under jord av följande typer:
spårbundna maskiner: lokomotiv och bromsvagnar,
hydrauliska takstöd,
motorer med sluten förbränning för montering på maskiner för arbete under jord.
13. Manuellt lastade lastbilar med kompressionsmekanism för insamling av hushållssopor.
14. Skydd och avtagbara kraftöverföringsaxlar med kardanknutar enligt beskrivning i punkt 3.4.7 i bilaga 1.
15. Fordonslyftar.

Bilaga 5

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. EG-försäkran om överensstämmelse är den procedur genom vilken tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES deklarerar att den maskin som släpps ut på marknaden uppfyller alla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinen i fråga.

2. Undertecknande av EG-försäkran om överensstämmelse ger tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES fullmakt att anbringa EG-märke på maskinen.

3. Innan tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES utfärdar EG-försäkran om överensstämmelse skall han ha sett till och kunna garantera att nedan uppräknade dokumentation finns och förblir tillgänglig hos honom, i händelse av kontroll.

a) Teknisk tillverkningsdokumentation omfattande följande:

–en helhetsritning över maskinen samt ritningar på styrkretsarna,

–sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat osv. som krävs för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven,

–en förteckning över

–de grundläggande kraven i detta beslut,

–standarder, och

–andra tekniska specifikationer som används vid konstruktion av maskinen.

–en beskrivning av de metoder som tillämpats för att undanröja risker som maskinen medför,

–tekniska rapporter eller intyg från ett behörigt organ eller laboratorium4 , om tillverkaren så önskar,

–tekniska rapporter med resultat från provningar som utförts på uppdrag av tillverkaren, antingen av honom själv eller av kompetent organ eller laboratorium5 , om tillverkaren deklarerar överensstämmelse med en harmoniserad standard som så kräver,

–en kopia av anvisningarna för maskinen.

b) Vid serietillverkning skall dokumentation finnas tillgänglig som visar vilka interna åtgärder som skall vidtas för att se till att maskinen även fortsättningsvis följer bestämmelserna i detta beslut.

Tillverkaren skall genomföra sådana undersökningar och provningar av komponenter, tillbehör eller den kompletta maskinen som krävs för att fastställa huruvida den är konstruerad och tillverkad så att den kan monteras och tas i drift utan risk. Underlåtenhet att tillhandahålla dokumentation efter det att behörig nationell myndighet har begärt detta kan utgöra tillräcklig grund för att ifrågasätta påstående om överensstämmelse med kraven i detta beslut.

4. a) Den dokumentation som åsyftas i punkt 3 ovan behöver inte ständigt finnas fysiskt tillgänglig, men skall kunna sammanställas och göras tillgänglig inom en tidsperiod som står i rimligt förhållande till dess betydelse. Den behöver inte innehålla detaljritningar eller annan specifik information om de komponenter som sammansätts vid tillverkningen av maskinen, såvida inte kännedom om dessa är av väsentlig betydelse för att överensstämmelse med de grundläggande säkerhetskraven skall kunna verifieras.

b) Den dokumentation som avses i punkt 3 ovan skall förvaras och finnas tillgänglig för behöriga nationella myndigheter i minst 10 år efter maskinens tillverkningsdatum eller, vid serietillverkning, den sist tillverkade enhetens tillverkningsdatum.

c) Den dokumentation som åsyftas i punkt 3 ovan skall avfattas på något av de officiella språken i en stat inom EES, med undantag av instruktionsboken för maskinen.

(4) Ett organ eller laboratorium skall anses behörigt om det uppfyller de bedömningskriterier som slagits fast relevanta harmoniserade standarder.

Bilaga 6

TYPKONTROLL

1. EG-typkontroll är den procedur genom vilken ett anmält organ försäkrar och intygar att ett exemplar av en viss maskinmodell följer de bestämmelser i detta beslut som gäller för den.

2. Ansökan om EG-typkontroll skall lämnas in av tillverkaren eller av en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES till endast ett anmält organ för ett exemplar av maskintypen.

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

–namn på och adress till tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES samt maskinens tillverkningsort,

–teknisk dokumentation som omfattar

–en helhetsritning över maskinen samt ritningar på styrkretsarna,

–sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat osv. som krävs för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven,

–en beskrivning av de metoder som tillämpats för att undanröja risker som maskinen medför, samt en förteckning över tillämpade standarder,

–en kopia av instruktionsboken, och

–vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder som skall vidtas för att se till att maskinen även fortsättningsvis följer bestämmelserna i detta beslut.

Ansökan skall levereras tillsammans med en maskin som är representativ för den planerade produktionen eller, när så är mer lämpligt, uppgift om var maskinen kan inspekteras.

Den dokumentation som avses ovan behöver inte innehålla detaljritningar eller annan specifik information om de underenheter som använts vid tillverkningen av maskinen, såvida inte kännedom om dessa är av väsentlig betydelse för att överensstämmelse med de grundläggande säkerhetskraven skall kunna verifieras.

3. Det anmälda organet skall utföra EG-typkontroll enligt följande:

–den skall kontrollera den tekniska dokumentationen för att fastställa om denna är relevant, samt den maskin som levererats eller ställts till förfogande,

–vid granskning av maskinen skall det anmälda organet

a) se till att den är tillverkad i enlighet med den tekniska dokumentationen och att den kan användas på ett säkert sätt under avsedda driftförhållanden,

b) kontrollera att standarder, i förekommande falla, har tillämpats korrekt, och

c) utföra relevanta undersökningar och provningar för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för den.

4. Om den uppvisade maskinen följer de bestämmelser som gäller för den skall det anmälda organet utfärda ett EG-typkontrollingtyg som skall tillställas sökanden. Intyget skall ange resultatet av undersökningen och eventuella villkor som gäller för utfärdandet av intyget, samt åtföljas av de beskrivningar och ritningar som krävs för att identifiera det godkända exemplaret.

EFTA:s övervakningsmyndighet, EG-kommissionen, de avtalsslutande staterna och andra godkända organ har rätt att få en kopia av intyget samt, på begäran och med angivande av skäl, en kopia av den tekniska dokumentationen och av rapporterna från de undersökningar och provningar som utförts.

5. Tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES skall underrätta det anmälda organet om eventuella ändringar, även mindre sådana, som vidtagits eller som skall vidtas på den maskinmodell som det granskade exemplaret avsåg. Det anmälda organet skall granska dessa ändringar och underrätta tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom EES om huruvida EG-typkontrollintyget fortfarande är giltigt.

6. Ett organ som vägrar utfärda EG-typkontrollintyg skall informera övriga anmälda organ om detta. Ett organ som återkallar ett EG-typkontrollintyg skall underrätta den avtalsslutande sta som anmält organet i fråga om detta. Den avtalsslutande staten skall underrätta övrig. avtalsslutande stater, EFTA:s övervakningsmyndighet och EG-kommissionen om detta sam ange skälen för beslutet.

7. Den dokumentation och korrespondens som avser procedurer för EG-typkontroll skall avfatta på ett officiellt språk i den stat där det anmälda organet finns eller på ett språk som kan godta av organet i fråga.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.