1409/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut om manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 195× om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sådana lyft och flyttningar samt annan hantering av laster, som utförs manuellt och som på grund av arbetets karaktär eller ogynnsamma ergonomiska förhållanden medför risk för att arbetstagaren skall drabbas av skador, särskilt i ryggen.

2 §
Allmänna skyldigheter

Arbetsgivaren skall vidta de organisatoriska åtgärder eller förse arbetstagarna med de medel, framför allt mekanisk utrustning, som behövs för att undvika att laster behöver hanteras manuellt.

Om manuellt utförda lyft eller flyttningar inte kan undvikas, skall arbetsgivaren med beaktande av bilaga 1 och i syfte att minska riskerna vidta de åtgärder som behövs eller förse arbetstagaren med adekvata hjälpmedel för lyftande och flyttning av laster.

I sådana fall som avses i 2 mom. skall arbetsgivaren med beaktande av bilaga 1, om så är möjligt, på förhand göra en bedömning av hälso- och säkerhetsförhållandena med avseende på det arbete som skall utföras. Arbetsgivaren skall anordna de enskilda arbetsplatserna på ett sådant sätt att lyften och flyttningarna är så säkra som möjligt samt vidta nödvändiga åtgärder för att undvika eller minska riskerna för att arbetstagarna drabbas av skador, särskilt i ryggen.

3 §
Undervisning och anvisningar

Arbetsgivaren skall, med beaktande av vad som sägs i bilagorna 1 och 2, se till att arbetstagarna får tillräcklig undervisning och anvisningar om rätt hantering av laster och om de risker de kan löpa om lyft och flyttningar inte utförs på rätt sätt.

Arbetstagarna skall, där det är möjligt, förses med upplysningar om en lasts vikt och ett kollis tyngdpunkt när dess innehåll är excentriskt placerat.

Angående bedömning av belastning och personliga förutsättningar samt undervisning i lyftteknik gäller dessutom vad som i lagen om företagshälsovård (743/78) stadgas om arbetsplatsutredningar, hälsoundersökningar, anvisningar och råd samt uppföljning av hur en arbetstagare med handikapp klarar sig i arbetet och upprätthållande av arbetsförmågan.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv 90/269/EEG

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Toivo Niskanen

Bilaga 11

REFERENSFAKTORER

2 § 1 och 2 mom. samt 3 § 2 mom.

1. Lastens egenskaper

Manuellt utförda lyft och flyttningar kan medföra risk för att arbetstagaren skadas, särskilt i ryggen, om lasten

–är för tung eller för stor,

–är otymplig eller svår att få ordentligt grepp om,

–är instabil eller har ett innehåll som kan förskjutas,

–är placerad på ett sätt som kräver att den hålls eller hanteras på ett visst avstånd från kroppen eller så att bålen böjs eller vrids,

–på grund av sin form eller beskaffenhet sannolikt kan utgöra en skaderisk för arbetstagarna, särskilt i händelse av en sammanstötning.

2. Krav på fysisk ansträngning

En fysisk ansträngning kan medföra risk för att arbetstagaren skadas, särskilt i ryggen, om ansträngningen

–är alltför påfrestande,

–bara kan utföras genom vridning av bålen,

–kan medföra att lasten plötsligt kommer i rörelse,

–utförs i en ostadig kroppsställning.

3. Arbetsmiljöns utformning

Arbetsmiljöns utformning kan medföra att risken för att arbetstagaren skadas, särskilt i ryggen, ökar om

–det inte finns tillräckligt med utrymme, särskilt i höjdled, för att utföra arbetet,

–golvet är ojämnt och därigenom medför risk för snubbling eller om det är halt i förhållande till arbetstagarens skodon,

–arbetsplatsen eller arbetsmiljön hindrar arbetstagaren från att lyfta eller flytta lasten i lämplig kroppsställning och i rätt lyfthöjd,

–det är nivåskillnad i golvet eller arbetsytan och detta kräver att lasten hanteras på olika nivåer,

–golvet eller underlaget är ostadigt,

–temperaturen, fuktigheten eller ventilationen är otillfredsställande.

4. Verksamhetens krav

Verksamheten kan medföra risk för att arbetstagaren skadas, särskilt i ryggen, om den är förenad med ett eller flera av följande krav:

–alltför ofta förekommande eller alltför långvarig fysisk ansträngning som belastar särskilt ryggen,

–otillräcklig vila eller återhämtningstid,

–för långa avstånd att lyfta eller flytta lasten,

–en arbetstakt som påtvingas arbetstagaren genom en arbetsprocess och som han inte själv kan påverka.

1 Med tanke på en multifaktoriell analys kan hänvisning göras samtidigt till flera av de faktorer som räknas upp bilagorna 1 och 2.

Bilaga 2 2

INDIVIDUELLA RISKFAKTORER

3 § 2 mom.

Arbetstagaren kan löpa risk om

–han inte är fysiskt lämpad utför arbetsuppgiften i fråga,

–hans klädsel, skodon eller övriga personliga utrustning är olämplig för arbetet i fråga,

–han inte har fått tillräcklig eller lämplig kunskap eller undervisning.

–han inte har fått tillräcklig eller lämplig kunskap eller undervisning.


2 Med tanke på en multifaktoriell analys kan hänvisning göras samtidigt till flera av de faktorer som räknas upp i bilagorna 1 och 2.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.