1406/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93) beslutat:

Tillämpningsområde och definitioner
1 §

Genom detta beslut verkställs direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning i bilaga II till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, sådant det lyder ändrat genom direktiv 93/95/EEG och 93/68/EEG.

2 §

Detta beslut tillämpas på sådan personlig skyddsutrustning som släpps ut marknaden eller som första gången tas i bruk efter att beslutet har trätt i kraft.

Detta beslut tillämpas inte på följande personliga skyddsutrustning:

1) personlig skyddsutrustning på vilken tillämpas något annat stadgande med samma syfte som detta beslut i fråga om utsläppandet av produkter på marknaden, fri rörlighet för varor samt säkerhet,

2) personlig skyddsutrustning som har utformats och tillverkats speciellt för militärt bruk eller för upprätthållandet av allmän ordning, t.ex. hjälmar och sköldar,

3) personlig skyddsutrustning för självförsvar, t.ex. aerosolbehållare och personliga försvarsvapen,

4) personlig skyddsutrustning som har utformats och tillverkats för privat bruk mot

a) ogynnsamma väderleksförhållanden, t.ex. huvudbonader, årstidsbetonade kläder, fotbeklädnader och paraplyer,

b) fukt och vatten, t.ex. diskhandskar,

c) hetta, t.ex. handskar.

5) personlig skyddsutrustning som inte bärs ständigt och som är avsedd för skydd eller räddning av personer på fartyg eller i flygplan.

6) motorcykelhjälmar och visir som användas av förare på två- och trehjuliga motorcyklar.

3 §

I detta beslut avses med personlig skyddsutrustning varje utrustning eller skyddsbeklädnad som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker.

Med personlig skyddsutrustning avses även

1) en kombination som består av flera anordningar som tillverkaren har kombinerat för att skydda en person mot en eller flera potentiella samtidiga risker,

2) en skyddsanordning, fast eller löstagbar, som är kombinerad med en personlig utrustning som inte har skyddskaraktär och som bärs eller hålls av en person vid utförandet av en särskild uppgift,

3) utbytbara komponenter i den personliga skyddsutrustningen som är väsentliga för en tillfredsställande funktion och som uteslutande används för sådan utrustning,

4) varje system som släpps ut på marknaden i samband med en personlig skyddsutrustning för att koppla denna till en annan extern kompletterande anordning, även om systemet inte är avsett att bäras eller hållas permanent av användaren under hela den period han exponeras för en risk.

I detta beslut avses med en harmoniserad standard en sådan standard som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Med anmälda organ avses organisationer som har konstaterats vara behöriga och utsetts till sin uppgifter i enlighet med vad som särskilt stadgas om detta.

Allmänna bestämmelser
4 §

Personlig skyddsutrustning får släppas ut på marknaden och tas i bruk när den uppfyller bestämmelserna i detta beslut och är försedd med ett EG-märke. EG-märket krävs dock inte på sådana komponenter av skyddsutrustningen som är avsedda att ingå i den personliga skyddsutrustningen förutsatt att de inte är väsentliga för att skyddsutrustningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Om personlig skyddsutrustning som har ett EG-märke och som använts för avsett ändamål skulle kunna medföra en säkerhetsrisk för människor, husdjur eller egendom, skall det ses till att den dels tas bort från marknaden, dels hindras att bli utsläppt på marknaden eller få fri rörlighet. Samma förfaringssätt gäller om EG-märket har använts i orätt syfte och varken tillverkaren eller den som representerar honom inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet reparerar produkten så att den överensstämmer med bestämmelserna om EG-märken.

Personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven i detta beslut får visas på varumassor, utställningar och andra liknande tillställningar, förutsatt att ett lämpligt anslag är uppsatt som anger att den personliga skyddsutrustningen inte överenstämmet med bestämmelserna eller är till salu eller får användas för något ändamål förrän tillverkaren eller den som representerar honom inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har sett till att den överstämmer med bestämmelserna.

5 §

Personlig skyddsutrustning skall uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställts i bilaga 1.

Personlig skyddsutrustning uppfyller grundkraven i detta beslut då den har utformats, tillverkats och utrustats i överensstämmelse med de harmoniserade standarderna för utrustningen.

Motsvarande säkerhetsnivå uppfylls även med andra lösningar än sådana som överensstämmer med de harmoniserade standarder som avses i 2 mom. Tillverkaren eller den som representerar honom inom EES skall, när en behöring myndighet så kräver, visa att den säkerhetsnivå som krävs uppfylls.

6 §

Sådan personlig skyddsutrustning som nämns i 7 § 3 mom. uppfyller kraven i detta beslut om den har ett EG-märke och tillverkaren på begäran kan visa upp en försäkran om överensstämmelse enligt 22 §.

Annan personlig skyddsutrustning än sådan som nämns i 7 § 3 mom. uppfyller kraven i detta beslut om den har ett EG-märke och tillverkaren på begäran kan visa upp en försäkran om överensstämmelse enligt 22 § samt ett intyg av det anmälda organet. Intyget visar dels att skyddsutrustningen överensstämmer med de relevanta nationella standarder som anpassats till de harmoniserade standarderna, dels att den har bedömts enligt 10 § 1 mom. och 11 § 1 och 2 mom.

Om en tillverkare inte har tillämpat eller bara delvis har tillämpat de harmoniserade standarderna eller om det inte finns några sådana, skall typkontrollintyget som utfärdats av det anmälda organet ange att grundkraven uppfylls enligt 10 § 2 mom. och 11 § 1 och 3 mom.

Certifieringsförfarande
7 §

Innan en personlig skyddsutrustningstyp släpps ut på marknaden skall tillverkaren eller den som representerar honom inom EES samla den tekniska dokumentation som avses i bilaga 2 så att den vid behov kan lämnas in till behöriga myndigheter.

Innan serietillverkning påbörjas av någon annan personlig skyddsutrustning än den som avses i 3 mom. skall tillverkaren eller den som representerar honom inom ESS lämna in sådan utrustning för EG-typkontroll enligt 9 §.

EG-typkontroll skall inte krävas när den personliga skyddsutrustningen är så enkel att konstruktören utgår från att användaren själv kan bedöma om den skyddar mot de minimala risker, vilkas gradvisa effekt användaren på ett säkert sätt kan identifiera i god tid. Till denna grupp hör sådan personlig skyddsutrustning som skyddar användaren mot

1) mekanisk inverkan vars effekter är ytliga, t.ex. trädgårdshandskar och fingerborgar,

2) svaga rengöringsmedel med verkan som snabbt går över, t.ex. handskar mot utspädda lösningar,

3) risker vid hantering av heta föremål där användaren inte exponeras för en temperatur över 50°C eller för skadlig inverkan av slag eller stötar, t.ex. handskar och skyddsförkläden för yrkesbruk,

4) klimatisk inverkan av varken ovanlig eller extrem art, t.ex. huvudbonad, kläder efter årstid och fotbeklädnader,

5) smärre stötar och vibrationer som inte träffar livsviktiga kroppsdelar eller kan ge permanenta sjukliga förändringar, t.ex. lätta stötskyddsmössor, handskar och lätta fotbeklädnader,

6) solljus, t.ex. solglasögon.

8 §

När det gäller komplicerad personlig skyddsutrustning avsedd att skydda mot livsfara eller mot allvarlig permanent skada förutsätts enligt tillverkarens val antingen ett av de förfaranden som beskrivs i 14–16 §§ eller. 17–20 §§. Sådan personlig skyddsutrustning som avses här omfattar

1) filterskydd som skyddar mot luftblandningar som innehåller fasta partiklar eller vätskepartiklar (aerosoler) eller irriterande, skadliga, giftiga eller radioaktiva gaser,

2) andningsapparater som avgränsar fullständigt mot den omgivande luften samt dykapparater,

3) personlig skyddsutrustning som ger ett tidsmässigt begränsat skydd mot kemisk påverkan eller mot joniserande strålning,

4) flyktutrustning mot sådana höga temperaturer vilkas effekter kan jämföras med en lufttemperatur på 100°C eller mer och vid vilka det kan förekomma infraröd strålning, flammor eller större mängder metallstänk som slungas ut i miljön,

5) flyktutrustning mot kalla temperaturer vilkas effekter kan jämföras med en lufttemperatur på -50°C eller lägre,

6) fallskydd och

7) personlig skyddsutrustning mot elektriska risker i form av farliga spänningar eller personlig skyddsutrustning som isolerar vid högspänningsarbete.

EG-typkontroll
9 §

EG-typkontroll är det förfarande genom vilket det anmälda organet konstaterar och intygar att den aktuella modellen av personlig skyddutrustning uppfyller bestämmelserna i detta beslut.

Ansökan om EG-typkontroll av den aktuella utrustningen skall göras av tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt tillställas ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

1) namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom och på den anläggning där den personliga skyddsutrustningen tillverkas,

2) tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag i enlighet med bilaga 2.

Ansökan skall åtföljas av ett tillräckligt antal exemplar av den utrustning som skall godkännas.

Det anmälda organet skall utföra EG-typkontrollen på det sätt som beskrivs i 10 och 11 §§.

Granskning av tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag
10 §

Det anmälda organet skall granska tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag för att fastställa att tillverkaren har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 5 §.

Om en tillverkare inte har tillämpat eller bara delvis har tillämpat de harmoniserade standarderna eller om det inte finns några sådana, skall det anmälda organet först granska att de tekniska specifikationer som tillverkaren använder uppfyller grundkraven och därefter granska att tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag uppfyller dessa tekniska specifikationer.

Kontroll av personlig skyddsutrustning
11 §

Det anmälda organet skall förvissa sig om att den personliga skyddsutrustningen har tillverkats enligt tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag och att den erbjuder betryggande säkerhet vid användning för sitt ändamål.

Det anmälda organet skall utföra de kontroller och provningar som behövs för att fastställa att utrustningen överensstämmer med de harmoniserade standarderna.

Om en tillverkare inte har tillämpat eller bara delvis har tillämpat de harmoniserade standarderna eller om det inte finns några sådana, skall det anmälda organet utföra nödvändiga kontroller och provningar för att fastställa om skyddsutrustningen överensstämmer med de tekniska specifikationer som tillverkaren har använt och som uppfyller grundkraven.

EG-typkontrollintyg
12 §

Om den personliga skyddsutrustningen uppfyller de tillämpliga bestämmelserna, skall det anmälda organet utfärda ett EG-typkontrollintyg och meddela sökanden detta. Detta intyg skall innehålla resultaten av granskningen och redovisa eventuella villkor som är förknippade med utfärdandet. Intyget skall även innehålla de beskrivningar och ritningar som behövs för att identifiera den godkända personliga skyddsutrustningsmodellen.

Varje kontrollorgan som vägrar att utfärda ett EG-typkontrollintyg skall informera de övriga anmälda organen om detta. Det anmälda organ som drar tillbaka ett EG-typkontrollintyg skall informera arbetsministeriet om detta.

13 §

Det anmälda organet skall hålla tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag tillgängligt för behöriga myndigheter under tio år efter det att en personlig skyddsutrustning har släppts ut på marknaden.

EG-kvalitetskontrollsystem för färdiga produkter
14 §

En tillverkare skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen inklusive slutkontrollen och provningen av den personliga skyddsutrustningen garanterar en jämn produktionskvalitet och att utrustningen överensstämmer med den typ som beskrivits i EG-typkontrollintyget och med grundkraven i detta beslut.

15 §

Ett anmält organ som valts av en tillverkare skall utföra alla nödvändiga kontroller. Dessa kontroller skall utföras slumpvis, normalt minst en gång om året.

Ett anmält organ skall ta ett lämpligt provurval av den personliga skyddsutrustningen, undersöka den och för att kontrollera att utrustningen överensstämmer med kraven utföra lämpliga provningar som fastställts i de harmoniserade standarderna och som är nödvändiga för att bedöma överensstämmelsen med grundkraven i detta direktiv.

Om det anmälda organet inte är samma organ som har utfärdat EG-typkontrollintyget, skall det kontakta sistnämnda organ vid svårigheter med bedömningen av om de valda proven överensstämmer med den godkända typen.

16 §

Det anmälda organet skall förse tillverkaren med en provningsrapport. Om rapporten slår fast att tillverkningen inte är jämn eller att den personliga skyddsutrustningen inte överensstämmer med den typ som beskrivits i EG- typkontrollintyget eller de aktuella grundkraven, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder med hänsyn till den typ av fel som noterats. Det anmälda organet skall meddela arbetsministeriet om detta.

Tillverkaren skall på begäran kunna förete provningsrapporten från det anmälda organet.

System för att säkerställa EG-kvalitet på tillverkningen
17 §

Tillverkaren skall lämna in en ansökan om godkännande av sitt kvalitetskontrollsystem till ett anmält organ som han själv väljer.

Ansökan skall innehålla

1) all information om den aktuella kategorin personlig skyddsutrustning, och vid behov dokumentation om den godkända utrustningen,

2) dokumentation om kvalitetskontrollsystemet,

3) en garanti att uppfylla de skyldigheter som kvalitetskontrollsystemet medför och att bibehålla dess ändamålsenlighet och effektivitet.

Dokumentationen om kvalitetskontrollsystemet skall bl.a. innehålla en tillfredsställande beskrivning av

1) kvalitetsmålen, organisationen, ledningens ansvar och befogenheter när det gäller produktkvaliteten,

2) de kontroller och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

3) sättet att kontrollera att kvalitetskontrollsystemet fungerar effektivt.

18 §

Tillverkaren skall undersöka varje personlig skyddsutrustning och utföra de provningar som enligt 15 § 2 mom. behövs för att kontrollera att utrustningen överensstämmer med grundkraven i detta beslut.

19 §

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetskontrollsystemet för att fastställa om det uppfyller bestämmelserna enligt 18 § och 17 § 3 mom. Det anmälda organet skall godta ett kvalitetskontrollsystem som tillämpar harmoniserade standarder.

När det anmälda organet granskar kvalitetkontrollsystemet skall det objektivt bedöma alla delar i systemet och särskilt kontrollera att systemet garanterar att tillverkad skyddsutrustning överensstämmer med den godkända utrustningen.

20 §

Det anmälda organet skall meddela beslutet om godkännande av kvalitetskontrollsystemet till tillverkaren. Beslutet skall innehålla resultatet av kontrollen jämte motiveringar.

Tillverkaren skall informera det kontrollorgan som godkände kvalitetskontrollsystemet om varje plan att ändra systemet.

Det anmälda organet skall granska de föreslagna ändringarna och besluta om det ändrade kvalitetskontrollsystemet uppfyller de tillämpliga bestämmelserna. Det anmälda organet skall meddela beslutet till tillverkaren. Beslutet skall innehålla resultatet av kontrollen jämte motiveringar.

Övervakning av kvalitetskontrollsystemet
21 §

Syftet med övervakning av kvalitetskontrollsystemet är att säkerställa att en tillverkare på rätt sätt uppfyller de skyldigheter som uppkommer genom det godkända kvalitetskontrollsystemet.

Tillverkaren skall medge det anmälda organet tillträde för kontroller till platser där den personliga skyddsutrustningen kontrolleras, provas och lagras och förse organet med all nödvändig information, bl.a.

1) dokumentation om kvalitetskontrollsystemet,

2) teknisk dokumentation,

3) manualer om kvalitetskontroll.

Det anmälda organet skall med jämna mellanrum utföra granskningar för att säkerställa att tillverkaren bibehåller och tillämpar det godkända kvalitetskontrollsystemet samt förse tillverkaren med en kopia av granskningsrapporten.

Dessutom skall det anmälda organet kunna göra oanmälda kontrollbesök hos tillverkaren. Organet skall föra protokoll över besöket och förse tillverkaren med en kopia därav samt vid behov en granskningsrapport.

Tillverkaren skall på begäran kunna visa upp det anmälda organets handlingar.

EG-försäkran om överensstämmelse
22 §

EG-försäkran om överensstämmelse är det förfarande genom vilket tillverkaren eller den som representerar honom inom EES

1) upprättar en försäkran enligt modellen i bilaga 3 i vilken intygas att den personliga skyddsutrustning som har släppts ut på marknaden överensstämmer med bestämmelserna i detta beslut. Syftet med försäkran är att den skall föreläggas behöriga myndigheter.

2) fäster EG-märket på varje personlig skyddsutrustning i enlighet med 23 §.

EG-märket
23 §

EG-märket om överensstämmelse består av bokstäverna "CE" i enlighet med mallen i bilaga 4. Om ett anmält organ deltar i kvalitetskontrollen av färdiga produkter på ett sätt som avses i 14–21 §§ skall produktens identifikationsnummer fogas till märket.

EG-märket skall fästas på varje producerad personlig skyddsutrustning så att det är synligt, läsligt och inte kan löstagas under den förutsägbara användningstiden för den personliga skyddsutrustningen. Om detta med tanke på produktens egenskaper dock inte är möjligt, kan EG-märket föstas på emballaget.

Märken eller inskriptioner som kan sammanblandas med EG-märket får inte fästats på den personliga skyddsutrustningen. Andra märken eller inskriptioner får föstas på den personliga skyddsutrustningen eller dess emballage om de inte försämrar synligheten och läsligheten av EG-märket.

Om den personliga skyddsutrustningen hör till tillämpningsområdet för sådana författningar eller bestämmelser som behandlar andra frågor eller gäller fastandet av ett EG-märke, anger märket att skyddsutrustningen även överensstämmer med dessa författningar eller bestämmelser.

Om en eller flera i 4 mom. avsedda författningar eller bestämmelser ger tillverkaren rätt att välja vilket system som skall tillämpas under övergångsperioden, anger EG-märket endast de stadganden som tillverkaren har följt. I dylika fall skall identifikationsuppgifterna för de direktiv eller nationella författnings och bestämmelser som har tillämpats antecknas i de handlingar, meddelanden eller anvisningar som följer med den personliga skyddsutrustningen i den form direktiven är publicerade i Europeiska gemenskapernas offenciella tidning.

Behöriga myndigheter
24 §

Arbetsskyddsmyndigheterna övervakar att detta beslut iakttas med undantag av de avvikelser som nämns nedan.

De myndigheter som avses i produktsäkerhetslagen (914/86) övervakar i sin tur att detta beslut iakttas i fråga om sådan personlig skyddsutrustning som används som konsumtionsvaror.

25 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av arbetsministeriet. Handels- och industriministeriet meddelar dock vid behov närmare föreskrifter om personlig skyddsutrustning som används som konsumtionsvaror.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
26 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut kan tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan i 40 § lagen om skydd i arbete avsedd person ända t.o.m. den 30 juli 1995 släppa ut personlig skyddsutrustning på marknaden samt låta den kontrolleras och godkännas enligt de stadganden och bestämmelser som var i kraft den 31 december 1993.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (89/686/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Bilaga 1

GRUNDKRAV FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET

1. ALLMÄNNA KRAV SOM TILLÄMPAS PÅ ALL PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning skall ge tillfredsställande skydd mot alla förekommande risker.

1.1. Principer för utförande

1.1.1. Ergonomi

Personlig skyddsutrustning skall vara utformad och tillverkad så att användaren under de förutsägbara användningsförhållanden för vilka den är avsedd kan utföra den riskfyllda verksamheten på ett normalt sätt och samtidigt få högsta möjliga skydd.

1.1.2. Skyddsnivåer och skyddsklasser

1.1.2.1 Högsta möjliga skyddsnivå

Den högsta möjliga (optimala) skyddsnivå som skall beaktas vid utformningen är sådan att de begränsningar som bärandet av personlig skyddsutrustning innebär inte skulle förhindra en effektiv användning av utrustningen under den tid användaren exponeras för en risk eller utför normalt arbete.

1.1.2.2. Lämpliga skyddsklasser för olika risknivåer

Om de förutsägbara användningsförhållandena är sådana att flera nivåer av samma risk kan särskiljas, skall man ta hänsyn till lämpliga skyddsklasser vid utformningen av den personliga skyddsutrustningen.

1.2. Ofarligheten hos en personlig skyddsutrustning

1.2.1. Farliga och skadliga egenskaper hos personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skall utformas och tillverkas så att den inte orsakar risker eller andra skador under förutsägbara användningsförhållanden.

1.2.1.1. Lämpligt material

Material och delar som ingår i personlig skyddsutrustning inklusive produkter som eventuellt upplöses får inte påverka användarens hälsa på ett ogynnsamt sätt.

1.2.1.2. Tillfredsställande yta på de delar av personlig skyddsutrustning som är i kontakt med användaren

Ingen sådan del av personlig skyddutrustning som är i kontakt eller kan komma i kontakt med användaren när utrustningen bärs får vara grov, ha skarpa kanter, utskjutande delar och liknande, som kan orsaka onödig irritation eller skador.

1.2.1.3. Maximal rörelsefrihet för användaren

Varje hinder i rörelsefriheten, arbetsställningar och känselperceptionen skall minimeras. Personlig skyddsutrustning får inte heller orsaka rörelser som utsätter användaren eller andra personer för fara.

1.3. Bekvämlighet och effektivitet

1.3.1. Anpassning av personlig skyddsutrustning till användaren

Personlig skyddsutrustning skall vara utformad och tillverkad så att den lätt kan tas på och hållas på plats under en förutsägbar användningsperiod. Man skall beakta omgivande faktorer, rörelser som skall göras och ställningar som skall intas. Därför skall det vara möjligt att på ett optimalt sätt anpassa personlig skyddsutrustning till användarens kroppskonstitution genom alla medel, t.ex. lämpliga justerings- och fastsättningsanordningar eller ett lämpligt storlekssortiment.

1.3.2. Vikt och hållfasthet

Personlig skyddsutrustning skall vara så lätt som möjligt, men samtidigt stark och effektiv.

Förutom att personlig skyddsutrustning skall uppfylla de ytterligare speciella kraven i punkt 3 för att ge ett gott skydd mot de aktuella riskerna skall utrustningen kunna stå emot omgivningens inverkan under förutsägbara användningsförhållanden.

1.3.3. Förenlighet för olika slag eller typer av personlig skyddsutrustning som är utformad för att användas samtidigt

Om samma tillverkare släpper ut flera modeller av personlig skyddsutrustning av olika slag eller typer på marknaden för att garantera samtidigt skydd av kroppsdelar som gränsar till varandra, skall dessa vara förenliga med varandra.

1.4. Bruksanvisning

I den bruksanvisning som tillverkaren utar- betar och som skall tillhandahållas när skyddsutrustningen släpps ut på marknaden skall förutom namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ingå all nödvändig information om

a) förvaring, användning, rengöring, underhåll, service och desinfektion av den personliga skyddsutrustningen. De produkter för rengöring, underhåll och desinfektion som rekommenderas av tillverkarna får inte ha någon ogynnsam effekt på den personliga skyddsutrustningen eller användarna, när utrustningen används enligt instruktionerna,

b) de prestanda som noterats vid typprovningen i samband med fastställandet av skyddsnivåer eller -klasser,

c) lämpliga tillbehör till den personliga skyddsutrustningen och egenskaper hos lämpliga reservdelar,

d) lämpliga skyddsklasser för olika risknivåer och motsvarande användningsbegränsningar,

e) kassationsdatum eller -period för en personlig skyddsutrustning eller vissa av dess komponenter,

f lämpligt transportemballage,

g) betydelsen av märkningar (se 2.12).

h) vid behov identifikatioinsuppgifter för de tillämpade direktiv samt författningar och bestämmelser som avses i 23 § 5 mom.

i) namn, adress och identifikationsnummer för det anmälda organ som deltar i tillverkningen av den personliga skyddsutrustningen.

Bruksanvisningen skall vara exakt och förståelig och skall utarbetas på finska och svenska eller på det officiella språket i den stat inom EES dit skyddsutrustningen exporteras.

2. KOMPLETTERANDE KRAV GEMENSAMMA FÖR SÄRSKILDA SLAG ELLER TYPER AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

2.1. Personlig skyddsutrustning som har justeringsanordningar

Om en personlig skyddsutrustning har justeringsanordningar skall de vara utformade och tillverkade så att felinställning inte kan uppstå under förutsägbara användningsförhållanden.

2.2. Personlig skyddsutrustning som omgärdar de kroppsdelar som skall skyddas

Skyddsutrustning som omgärdar kroppsdelar som skall skyddas skall vara tillräckligt ventilerad för att begränsa den svettning som uppkommer genom användningen. I annat fall skall den om möjligt utrustas så att den absorberar svett.

2.3. Personlig skyddsutrustning för ansikte, ögon och andningsorgan

Personlig skyddsutrustning för ansikte, ögon och andningsorgan skall i så ringa mån som möjligt begränsa användarens synfält och seende.

Det system som bildar linser och visir i dessa typer av skyddsutrustning skall optiskt vara tillräckligt neutralt för att systemet skall kunna användas i arbeten som kräver noggrannhet och är långvariga.

Vid behov skall personlig skyddsutrustning behandlas mot imbildning eller förses med egenskaper som förhindrar sådan.

Personlig skyddutrustning som är avsedd för användare som behöver synkorrektion skall kunna användas tillsammans med glasögon eller kontaktlinser.

2.4. Personlig skyddsutrustning som åldras

Om prestandan hos personlig skyddsutrustning väsentligt kan påverkas av åldrande, skall tillverkningsdatum och, om möjligt, kassationsdatum anges på ett sätt som inte kan missförstås på varje personlig skyddsutrustning eller utbytbar komponent som släpps ut på marknaden. Denna information skall även finnas varaktigt angiven på emballaget.

Om en tillverkare inte kan garantera en personlig skyddsutrustnings livslängd, skall bruksanvisningen ge all nödvändig information så att köparen eller användaren kan fastställa ett rimligt kassationsdatum med hänsyn till kvalitetsnivån på modellen och de rådande förhållandena för förvaring, användning, rengöring, service och underhåll.

Om det är sannolikt att den rengöringsmetod som tillverkaren rekommenderar snabbt och allvarligt försämrar den personliga skyddsutrustningens effektivitet, skall tillverkaren innan skyddsutrustningen granskas eller förkastas förse varje skyddsutrustning med en märkning som anger det maximalt tillåtna antalet rengöringar. Om detta inte är möjligt, skall tillverkaren lämna dessa uppgifter i bruksanvisningen.

2.5. Personlig skyddsutrustning som kan fastna under användning

Om det under de förutsägbara användningsförhållandena finns risk för att skyddsutrustningen fastnar i ett rörligt föremål och skapar en fara för användaren, skall någon väsentlig komponent hos skyddsutrustningen ha en lämplig brottgräns och därigenom eliminera risken.

2.6. Personlig skyddsutrustning för användning i explosiv miljö

Personlig skyddsutrustning som är avsedd för användning i explosiv miljö skall vara utformad och tillverkad så att den inte kan ge elektrisk, elektrostatisk eller genom slag uppkommen ljusbåge eller gnista, som kan tända en explosiv blandning.

2.7. Personlig skyddsutrustning avsedd för användning i nödsituation eller för att snabbt kunna tas på eller av

Dessa slag av personlig skyddsutrustning skall vara utformade och tillverkade så att den tid som krävs för att sätta fast eller ta bort dem minimeras.

Alla på- eller avtagningsanordningar skall fungera snabbt och enkelt.

2.8. Personlig skyddsutrustning för användning i mycket farliga situationer

Den bruksanvisning som tillverkaren tillhandahåller tillsammans med personlig skyddsutrustning som skall användas i mycket farliga situationer (se 8 §) skall bl.a. innehålla information avsedd endast för användning av kompetenta utbildade personer som kan tolka den och se till att den tillämpas av användaren.

Bruksanvisningen skall även beskriva det förfarande som skall tillämpas för att kontrollera att skyddsutrustningen är korrekt fastsatt och funktionsduglig.

Om personlig skyddsutrustning har larm som varnar om den normala skyddsnivån inte uppnås, skall det vara utformat och anpassat så att det kan uppfattas av användaren under de användningsförhållanden för vilka skyddsutrustningen är avsedd.

2.9. Personlig skyddsutrustning som innehåller komponenter som kan justeras eller tas bort av användaren

Alla komponenter i personlig skyddsutrustning som användaren själv kan justera eller byta ut skall vara utformade och tillverkade så att de lätt kan justeras, sättas fast och tas bort utan verktyg.

2.10. Personlig skyddsutrustning för anslutning till yttre kompletterande anordning

Om den personliga skyddsutrustningen kan anslutas till en kompletterande anordning, skall anslutningsanordningen vara utformad och tillverkad så att den bara kan anslutas till för ändamplet avsedd utrustning.

2.11. Personlig skyddsutrustning som innefattar ett vätskecirkulationssystem

Om personlig skyddsutrustning har ett vätskecirkulationssystem skall detta väljas eller utformas och byggas in så att man möjliggör att vätskan kan cirkulera nära den berörda kroppsdelen oberoende av användarens kroppsställning eller rörelser under förutsägbara användningsförhållanden.

2.12. Personlig skyddsutrustning som har ett eller flera slag av identifierings- eller igenkänningsmärkning som är direkt eller indirekt relaterade till hälsa eller säkerhet

Sådan identifierings- eller igenkänningsmärkning som är direkt eller indirekt relaterad till hälsa och säkerhet och som fästs på dessa typer eller slag av personlig skyddsutrustning skall företrädesvis ha formen av symboler och vara fullt läsliga under förutsägbar användningstid för skyddsutrustningen. Dessutom skall denna märkning vara komplett, exakt och förståelig så att inga missförstånd uppstår. Om denna märkning innehåller ord eller meningar, skall de vara avfattade på finska och svenska eller på ett annat officiellt språk i den stat inom EES dit skyddsutrustningen exporteras.

Om en personlig skyddsutrustning eller en komponent i den är för liten för att man skall kunna fästa hela eller en del av märkningen på den, skall relevant information ges på emballaget eller i bruksanvisningen.

2.13. Skyddskläder som varslar om att användaren är närvarande

Skyddskläder som är avsedda för förutsägbara användningsförhållanden under vilka användaren skall synas och avteckna sig skall ha en eller flera väl placerade ljuskällor eller reflexer. Ljuskällan eller reflexen skall avge synligt, direkt eller reflekterande ljus med lämplig luminansnivå samt lämpliga fotometriska och kolorimetriska egenskaper.

2.14. Personlig skyddsutrustning mot flera risker

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda användaren mot flera potentiella samtidiga risker skall vara utformad och tillverkad så att den bl.a. uppfyller grundkraven för var och en av dessa risker (se punkt 3).

3. YTTERLIGARE KRAV SOM GÄLLER SKYDD MOT SÄRSKILDA RISKER

3.1. Skydd mot mekaniska stötar

3.1.1. En stöt som orsakats av fallande eller flygande föremål och kollision mellan delar av kroppen och ett hinder

Lämplig personlig skyddsutrustning för denna typ av risk skall vara tillräckligt stötabsorberande för att förhindra skador, bl.a. krossning eller penetrering av den kroppsdel som skall skyddas. Detta gäller till en stötenerginivå, där måtten och vikten hos skyddsutrustningen skulle bli så stora att den inte används effektivt under den förutsägbara period som den skall användas.

3.1.2. Fall

3.1.2.1. Förhindrande av fall beroende på halkning

Yttersulorna på skor som är avsedda för att förhindra halkning skall vara utformade, tillverkade eller utrustade så att man får tillfredsställande fäste med hänsyn till underlagets art eller skick.

3.1.2.2. Förhindrande av fall från höjd

Sådan personlig skyddsutrustning som är avsedd att förebygga fall från höjd eller effekterna av ett fall skall ha ett bälte eller en sele och en fastsättningsanordning som kan fastas vid en säker förankringspunkt. Utrustningen skall vara utformad så att användarens vertikala fall, under förutsägbara användningsförhållanden, minimeras för att förhindra kollision med ett hinder. Bromskraften får dock inte bli så stor att man kan förvänta att en fysisk skada uppstår eller att någon komponent går sönder.

Den personliga skyddsutrustningen skall även säkerställa att användaren efter uppbromsningen hålls kvar i lämpligt läge i vilket han vid behov kan invänta hjälp.

Tillverkarens bruksanvisning skall innehålla all relevant information bl.a. om följande saker:

–vad som krävs av en säker förankringspunkt och det minsta avstånd som behövs under användaren,

–det rätta sättet att sätta på selen eller bältet och att fösta fastsättningsanordningen vid förankringspunkten.

3.1.3. Mekanisk vibration

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att förebygga effekterna av mekaniska vibrationer skall kunna ge lämplig dämpning av skadliga vibrerande komponenter för den del av kroppen som utsätts för en risk.

Den effektiva accelerationen som överförs till användaren genom vibrationerna får inte under några omständigheter överskrida de högsta gränsvärden som rekommenderas med hänsyn till daglig exponering av de kroppsdelar som utsätts för en risk.

3.2. Skydd mot statiskt tryck mot en del av kroppen

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda en del av kroppen mot statiskt tryck skall vara tillräckligt effektiv för att förebygga allvarlig skada eller kroniska besvär.

3.3. Skydd mot fysisk skada (skrap-, stick- och skärsår)

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda hela eller en del av kroppen mot ytliga skador orsakade av maskiner, t.ex. skrap-, stick- och skärsår skall väljas eller utformas och byggas in så att man säkerställer att dessa slag av personlig skyddsutrustning ger tillräckligt skydd mot skrap-, stick- och hugg (se även punkt 3.1) under förutsägbara användningsförhållanden.

3.4. Förebyggande av drunkningsolyckor (flytvästar o.dyl.)

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att förhindra drunkningsolyckor skall kunna föra en utmattad eller medvetslös användare som har fallit i vattnet (eller annan vätska) upp till ytan så snabbt som möjligt utan fara för hans hälsa. Skyddsutrustningen skall kunna hålla honom flytande i ett läge som gör det möjligt att andas i väntan på hjälp.

Personlig skyddsutrustning skall helt eller delvis vara av material med flytförmåga. Den skall antingen kunna blåsas upp med gas som kan tillföras manuellt (för hand) eller automatiskt eller med munnen.

Under förutsägbara användningsförhållanden

–skall personlig skyddsutrustning med bibehållen god funktion kunna stå emot slag mot och påverkan av vattnet eller vätskan,

–skall uppblåsbar personlig skyddsutrustning kunna blåsas upp snabbt och fullständigt.

Om särskilda förutsägbara användningsförhållanden kräver det, skall vissa typer av personlig skyddsutrustning även uppfylla ett eller flera av följande tilläggskrav:

–den skall ha alla de uppblåsningsanordningar som avses i andra stycket och en ljus- eller ljudsignalanordning,

–den skall ha en fästanordning så att användaren kan lyftas upp ur vattnet,

–den skall vara lämplig för långvarig användning under den tid användaren, eventuellt påklädd, riskerar att falla i vattnet eller vätskan eller att arbeta i det.

3.4.1. Flythjälpmedel

Kläder som säkerställer en effektiv flytförmåga avpassad efter den förutsägbara användningen och är säkra när man bär dem samt ger flytkraft. Under förutsägbara användningsförhållanden får denna personliga skyddsutrustning inte begränsa användarens rörelsefrihet utan skall göra det möjligt för honom att simma eller på annat sätt undkomma en fara eller rädda andra personer.

3.5. Skydd mot skadligt buller

Personlig skyddsutrustning avsedd att skydda mot skadligt buller skall kunna dämpa bullret i sådan omfattning att bullerexpositionen inte under några omständigheter överskrider de dagliga gränsvärden som fastställts särskilt.

All personlig skyddsutrustning skall ha märkning som anger hur mycket den dämpar och grad av bekvämlighet. Om detta inte är möjligt, skall märkningen finnas på emballaget.

3.6. Skydd mot hetta och brand

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda hela eller en del av kroppen mot hetta och brand skall ha en värmeisoleringsförmåga och mekanisk styrka som är lämplig för de förutsägbara användningsförhållandena.

3.6.1. Material och andra komponenter

Material och andra komponenter lämpliga för att skydda mot strålningsvärme och konvektionsvärme skall ha en lämplig värmeisolans och vara tillräckligt svårantändliga för att förebygga risk för självantändning under förutsägbara användningsförhållanden.

Om materialens och komponenternas utsida skall vara reflekterande, skall den reflekterande förmågan motsvara intensiteten av värmeflödet i det infraröda området.

Material och andra komponenter i utrustningar avsedda för kortvarig användning i miljöer med höga temperaturer och personlig skyddsutrustning som kan utsättas för stänk av heta produkter, t.ex. stora mängder smält metall o.dyl., skall även ha tillräcklig termisk kapacitet att lagra det mesta av värmen tills användaren har lämnat riskområdet och tagit av sin skyddutrustning.

Material och andra komponenter i skyddsutrustningen som kan utsättas för stora mängder heta ämnen skall också ha tillräcklig kapacitet att dämpa slag och stötar (se punkt 3.1).

Material och andra komponenter i personlig skyddsutrustning som sporadiskt kan komma i kontakt med flammor eller som används vid brandvärn skall ha den grad av svårantändlighet som överensstämmer med de risker som förekommer under de förutsägbara användningsförhållandena. Material och komponenter får inte smälta när de exponeras för flammor eller medverka till spridning av flammor.

3.6.2. Personlig skyddsutrustning klar för användning

Under förutsägbara användningsförhållanden

1. skall mängden överförd värme från den personliga skyddsutrustningen till användaren vara så liten att den värme som under tiden som skyddsutrustningen bärs ackumuleras i den del av kroppen som skall skyddas inte under några omständigheter når smärttröskeln eller medför risk för ohälsa,

2. skall den personliga skyddsutrustningen vid behov hindra att vätska eller ånga tränger in och den får inte orsaka brännsår genom kontakt mellan utrustningen och användaren.

Om personlig skyddsutrustning har kylanordningar för att absorbera tillfällig värme genom vätskeavdunstning eller genom övergång till fast form, skall de vara utformade så att alla flyktiga ämnen töms utanför utrustningen och inte mot användaren.

Om en andningsapparat ingår i den personliga skyddsutrustningen skall den fungera tillfredsställande under förutsägbara användningsförhållanden.

Tillverkarens bruksanvisning som åtföljer all personlig skyddsutrustning som är avsedd för kortvarigt bruk i höga temperaturer skall bl.a. ge all behövlig information om den maximalt tillåtna exponeringen för värme som överförts genom utrustningen när den används för avsett ändamål.

3.7. Skydd mot kyla

Personlig skyddsutrustning avsedd att skydda hela eller delar av kroppen mot kyla skall ha värmeisolerande förmåga och mekanisk styrka som är avpassade för den förutsägbara användningen.

3.7.1. Material och andra komponenter

Material och andra komponenter lämpliga att skydda mot kyla skall ha en värmegenomgång som är tillräckligt låg för den aktuella användningen. Mjuka material och andra komponenter i personlig skyddutrustning avsedda att användas i låga temperaturer skall bibehålla den mjukhet som krävs för nödvändig rörelsefrihet.

Material och andra komponenter i personlig skyddsutrustning som kan bli utsatta för stänk o.dyl. av stora mängder kalla ämnen skall även ha tillräcklig förmåga att dämpa slag och stötar (se punkt 3.1).

3.7.2. Personlig skyddsutrustning klar för användning

Under förutsägbara användningsförhållanden:

1. Temperaturflödet som överförs till användaren genom personlig skyddsutrustning skall vara tillräckligt litet för att förhindra att den kyla som ackumuleras under tiden som skyddsutrustningen bärs inte under några omständigheter når smärttröskeln eller medför risk för ohälsa. Detta gäller hela kroppen inklusive tår och fingrar.

2. Personlig skyddsutrustning skall så långt möjligt förhindra att sådana vätskor som regnvatten tränger igenom och de får inte förorsaka köldskador genom kontakten mellan utrustningen och användaren.

Om personlig skyddsutrustning innefattar en andningsapparat, skall den fungera tillfredsställande under förutsägbara användningsförhållanden.

Tillverkarens bruksanvisning som åtföljer all personlig skyddsutrustning avsedd för kortvarigt bruk i låg temperatur skall ge all behövlig information om maximalt tillåten exponering för köld som överförs genom utrustningen.

3.8. Skydd mot elektrisk chock

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda hela eller en del av kroppen mot elektrisk ström skall ha tillräcklig isoleringsförmåga mot de spänningar användaren kan bli exponerad för under de mest ogynnsamma användningsförhållanden som kan förutsägas.

Därför skall material och andra komponenter i dessa typer av personlig skyddutrustning väljas eller utformas och byggas in så att värdet på läckström mätt under skyddet minimeras och i alla händelser ligger under ett maximalt tillåtet tröskelvärde under provningsförhållanden liknande dem som kan påträffas på arbetsplatsen.

De emballage och de typer av personlig skyddsutrustning som enbart är avsedda att användas vid arbete eller verksamhet i elinstallationer som är eller kan bli strömförande skall vara märkta med bl.a. skyddsklass och motsvarande driftspänning, serienummer och tillverkningsdatum. Plats skall även finnas utanpå skyddet på en sådan personlig skyddsutrustning för anteckningar av datum då den tas i bruk och datum för de återkommande provningar eller kontroller som skall göras.

Tillverkarens bruksanvisning skall ange bl.a. för vilken användning dessa typer av personlig skyddsutrustning exklusivt är avsedda samt arten och intervallen mellan de dielektriska provningar som skall göras under utrustningens livstid.

3.9. Strålningsskydd

3.9.1. Icke-joniserande strålning

Personlig skyddsutrustning avsedd att förhindra akut eller kronisk ögonskada orsakad av icke-joniserande strålning skall kunna absorbera eller reflektera huvuddelen av energin i det skadliga våglängdsområdet utan att på ett olämpligt sätt minska genomsläppligheten i det synliga området och användarens förmåga att uppfatta kontraster och urskilja färger då detta behövs under förutsägbara användningsförhållanden.

Skyddsglasögon skall därför vara så utformade och tillverkade att strålningsenergin på varje skadlig våglängd dämpas till ett minimum innanför filtret och under inga omständigheter överskrider maximalt tillåtet exponeringsvärde.

Glasögonens egenskaper får inte heller försämras eller förloras genom strålning under förutsägbar användning. Tillverkaren skall på alla exemplar som säljs märka det identifikationsnummer som motsvarar genomsläppligheten i olika våglängdsområden.

Glasögon för samma slag av strålning skall klassificeras med stigande nummerordning enligt skyddskoefficient och i tillverkarens bruksanvisning skall anges bl.a. genomsläppligheten i de olika våglängdsområdena som gör det möjligt att välja ut den mest lämpliga skyddsutrustningen med hänsyn till användningsförhållanden, t.ex. avstånd till källan och energin på de olika våglängderna.

Tillverkaren skall på varje filtrerande skyddsutrustning anteckna numret på skyddskoefficienten.

3.9.2. Joniserande strålning

3.9.2.1. Skydd mot extern radioaktiv kontamination

Material och andra komponenter som ingår i personlig skyddsutrustning avsedd att skydda hela eller en del av kroppen mot radioaktivt damm, gaser, vätskor eller blandningar därav skall väljas eller utformas och byggas in så att genomträngning av föroreningar under förutsägbara användningsförhållanden effektivt hindras.

Beroende på art och fas hos dessa föroreningar kan nödvändig täthet erhållas genom att utrustningen är tät eller på annat sätt t.ex. genom ventilation och övertryck utfört så att föroreningar hindras att komma in igen.

Skyddsutrustning av denna typ skall sedan den rengjorts kunna återanvändas under en förutsägbar användningstid.

3.9.2.2. Begränsat skydd mot extern strålning

Personlig skyddsutrustning avsedd att ge användaren fullständigt skydd mot extern strålning eller, om det inte går, lämplig dämpning av strålningen skall vara utformad för att skydda mot svag elektronstrålning (t.ex. betastrålning) eller svag fotonstrålning (t.ex. röntgen-, gammastrålning).

Material och andra komponenter som ingår i sådan personlig skyddsutrustning skall väljas eller utformas och byggas in så att man erhåller nödvändigt skydd för de förutsägbara användningsförhållanden utan att det leder till en förlängning av exponeringstiden genom att användarens rörelser och kroppsställning hindras (se punkt 1.3.2).

Personlig skyddsutrustning skall vara märkt med typ och tjocklek hos lämpligt material för de förutsägbara användningsförhållandena.

3.10. Skydd mot farliga och smittförande ämnen

3.10.1. Andningsskydd

Personlig skyddsutrustning avsedd för skydd av andningsorgan skall förse en användare som exponeras för förorenad luft och syrebrist med frisk luft.

Personlig skyddsutrustning skall tillföra andningsbar luft till användaren på lämpligt sätt t.ex. genom filtrering av den förorenade luften genom skyddsanordningen eller genom en apparat som tillför luft från en luftkälla som inte är förorenad.

Material och andra komponenter som ingår i sådan personlig skyddutrustning skall väljas eller utformas och byggas in så att användaren kan andas obehindrat och med god andningshygien under den tid skyddsutrustningen bärs under förutsägbara användningsförhållanden.

Ansiktsmaskens täthet och inandningsmotstånd samt, när det gäller filter, avskiljningsförmåga, skall vara sådana att skadliga föroreningar från omgivningen hålls så låga att de är ofarliga.

Personlig skyddutrustning skall vara märkt med tillverkarens varumärke och specifika uppgifter för typen av utrustning som tillsammans med bruksanvisningen ger en utbildad och kvalificerad användare nödvändig ledning för att rätt använda skyddsutrustningen.

Tillverkarens bruksanvisning skall även när det gäller filtreringsanordningar ange till vilket datum nya filter i originalemballage får förvaras före användning.

3.10.2. Skydd för hud och ögon

Personlig skyddsutrustning avsedd att förhindra att skadliga eller smittförande ämnen kommer i kontakt med ögon eller hud på hela eller en del av kroppen skall kunna hindra att sådana ämnen penetrerar eller diffunderar genom skyddet under de förutsägbara användningsförhållanden som skyddsutrustningen är avsedd för.

Material och andra komponenter som ingår i dessa slag av personlig skyddutrustning skall därför väljas eller utformas och byggas in så att man så långt möjligt säkerställer fullständig täthet så att den dagliga användningen vid behov kan förlängas. Om detta inte går, får skyddsutrustningen ofullständig täthet som då medför att tiden utrustningen bärs skall begränsas.

Om vissa farliga ämnen och smittoämnen genom sin art och sina förutsägbara användningsförhållanden har en så hög penetrationsförmåga att den begränsar den tid personlig skyddsutrustning skyddar, skall skyddsutrustningen genomgå standardprovningar för klassificering efter effektivitet. Den skyddsutrustning som anses överensstämma med tillverkarens provningsspecifikationer skall märkas med namnen eller, om sådana saknas, koderna för de ämnen som använts vid provningarna och erhållen skyddstid. Tillverkarens bruksanvisning skall bl.a. även innehålla en förklaring av koderna (om nödvändigt), en detaljerad beskrivning av standardprovningarna och all den information som behövs för att bestämma maximal användningstid under olika användningsförhållanden.

3.11. Säkerhetsanordningar för dykarutrustning

1. Andningsapparat

Andningsapparaten skall kunna förse användaren med andningsbar gas under förutsägbara användningsförhållanden bl.a. med hänsyn till det maximala dykdjupet.

2. Om de förutsägbara användningsförhållanden kräver det skall utrustningen omfatta

a) en dräkt som skyddar användaren mot trycket på dykdjupet (se punkt 3.2) och mot kyla (se punkt 3.7)

b) en anordning som omedelbart varnar för fel i gastillförseln (se punkt 2.8)

c) en räddningsdräkt som gör det möjligt för användaren att återvända till ytan (se punkt 3.4.1).

Bilaga 2

TEKNISK DOKUMENTATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV TILLVERKAREN

Den dokumentation som avses i 7 § 1 mom. skall omfatta alla relevanta fakta om de åtgärder tillverkaren använder för att säkerställa att en personlig skyddsutrustning uppfyller de grundkrav som gäller denna typ av skyddsutrustning.

För personlig skyddsutrustning enligt 7 § 2 mom. skall dokumentationen bl.a. omfatta:

1) tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag:

a) fullständiga och detaljerade ritningar över den personliga skyddsutrustningen vid behov åtföljda av de beräkningar och resultat av prototypprovningarna som behövs för att kontrollera att utrustningen uppfyller grundkraven,

b) en komplett förteckning över de grundsäkerhetskrav och de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer enligt 4 och 5 §§ som legat till grund vid utformningen av utrustningen.

2) en beskrivning av de hjälpmedel för kontroll och provning som tillverkaren använder, dels för att förvissa sig om att tillverkningen av den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med de harmoniserade standarderna eller andra tekniska specifikationer, dels för att upprätthålla kvalitetsnivån på produktionen.

3) en kopia av den bruksanvisning som avses i bilaga 1, punkt 1.4.

Bilaga 3

EES-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet(1 ):


intygar att den nya personliga skyddsutrustning (2 )som beskrivs nedan


1) dels överensstämmer med bestämmelserna i statsrådet beslut av den


1993

om personlig skyddsutrustning (/93) och vid behov med den harmoniserade standarden nr


(för personlig skyddsutrustning som avses i 7 § 3 mom.),

2) dels är identisk med den personliga skyddsutrustning som är föremål för EG-typkontrollintyg nr

utfärdat av(3)(4)

3) dels är föremål för det förfarande som fastställts i 14–16 eller 17–21 § (4) under det nedan anmälda organets(3) övervakning.

Utfärdat i

den

Underskrift(5)

(1 )företagets namn och fullständiga adress; representanten skall även ange tillverkarens namn och adress

(2 )beskrivning av den personliga skyddsutrustningen (t.ex. varumärke, typ, serienummer)

(3 ) namn och adress på det anmälda organet

(4 )stryk det som inte skall tillämpas

(5 )namn och tjänsteställning på den person som är behörig att underteckna på tillverkarens eller representantens vägnar

Bilaga 4

EG-MÄRKE OM ÖVERENSSTÄMMELSE OCH UPPGIFTER OM DETTA

–EG-märket om överensstämmelse består av bokstäverna "CE" skrivna enligt följande:

–Om EG-märket förminskas eller förstoras skall måttenheterna i symbolen ovan beaktas.

–De olika komponenterna i EG-märket skall vertikalt vara ungefär lika höga, dock inte under 5 mm. Denna minimi storlek kan frångås i fråga om små personliga skyddsutrustningar.

Tilläggsuppgifter

–De två sista siffrorna i det år då EG-märket fastsattes. Denna information behövs inte i fråga om personlig skyddsutrustning som avses i 7 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.