1392/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 32 §, 33 § 1 mom. 9 punkten, 44 § 2 mom. och 47 § 2 mom.,

av dessa lagrum 32 § och 33 § 1 mom. 9 punkten sådana de lyder i förordning av den 17 juni 1966 (360/66), 44 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 december 1962 (692/62) och 47 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 maj 1989 (396/89),

ändras 2 kap., den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 15 § och 15 § 6 punkten, 35 och 36 §§ samt 50 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 35 § sådan den lyder ändrad i förordning av den 4 december 1987 (929/87) och nämnda förordning av den 17 juni 1966 samt 36 § och 50 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 37 § i stället för den 37 § som upphävts genom nämnda förordning av den 4 december 1987 samt ett nytt 5 a kap. som följer:

2 kap.

Handläggning och avgörande av ärenden i statsrådet

11 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) de ärenden som avses i 5–8 §§ lagen om statsrådet samt de ärenden som avgörs av republikens president och som i enlighet med statsrådets beslut av den 5 januari 1944 om föredragningen av ärenden vid statsrådets allmänna sammanträde och åtgärder som följer därav skall handläggas vid allmänt sammanträde,

2) meddelanden, redogörelser, berättelser och skrivelser till riksdagen samt statsrådets utredningar till riksdagens utskott,

3) arbetsfördelningen mellan ministrarna samt övriga på statsrådet ankommande ärenden som gäller regeringens konstituerande åtgärder och arbete samt förordnande till extraordinaire föredragande i statsrådet samt till föredragande för ärenden som gäller Ålands självstyrelse,

4) ikraftträdande av Gemensamma EES-kommitténs beslut om ändring av protokollen och bilagorna till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), ifall det krävs beslut av statsrådet för att kommitténs beslut skall träda i kraft,

5) princip- och planeringsbeslut som gäller styrning och organisering av statsrådets och de olika förvaltningsområdenas uppgifter och verksamhet,

6) allmänna föreskrifter om beredning av ärenden i statsrådet,

7) ställningstaganden till förvaltningsområdenas verksamhets- och ekonomiplaner samt lagstadgade riksomfattande planer,

8) länens områden, tingsrätternas domkretsar och ärenden som gäller indelningen av statens distriktsförvaltning samt häradsindelningen, om indelningen inte följer länsindelningen, samt ändring i kommunindelningen, om de kommuner som ändringen gäller inte är eniga om ändringen,

9) förordnande av en representant i förvaltningsorgan för sammanslutningar som avses i internationella fördrag samt i deras nationella beredningsorgan, om inte beslutanderätten ankommer på republikens president,

10) förordnande av de ledamöter och suppleanter i Ålandsdelegationen som skall väljas av statsrådet,

11) tillsättande av tillfälliga kommittéer och rådgivande organ av bestående natur som arbetar i samband med ett ministerium.

11 a §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:

1) besvär över tjänsteförslag i utnämningsärenden som skall avgöras av republikens president,

2) rätt för sådana tjänstemän som utnämns av republikens president eller statsrådet att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder,

3) dispens för en tjänst i fråga om vilken republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet,

4) beviljande av tjänstledighet för längre tid än ett år för de tjänstemän som utnämns av republikens president, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, samt beslut om anställning av en tjänsteförrättande tjänsteman för längre tid än ett år för skötseln av er tjänst till vilken republikens president utnämner,

5) allmänna föreskrifter om villkoren i de avtal som ingås med tjänstemän med avtalslön samt grunderna för storleken på avgångsbidraget till statstjänstemän,

6) avvikelse från avtalslöneklass eller någon annan stadgad avlöningsgrund eller från de i 5 punkten nämnda allmänna föreskrifterna, när avtal ingås med en tjänsteman med avtalslön, samt uppsägning av ett sådant avtal,

7) godkännande av statens tjänstekollektivavtal, om avtalet enligt lag förutsätter statsrådets godkännande för att träda i kraft, bestämmande av anställningsvillkor på annat sätt än vad som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal samt justeringar av maximibeloppen för plikt som döms för brott mot tjänstekollektivavtal,

8) överföring av andra tjänster än sådana som specificeras i statsbudgeten till ett ämbetsverk eller en inrättning inom ett annat ministeriums förvaltningsområde.

11 b §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden :

1) lantbruksinkomstavtal,

2) allmänna föreskrifter om tillämpning av statsbudgeten,

3) allmänna föreskrifter som har samband med statsborgen och statsgarantier, räntestödslån och lån som beviljas av statens medel,

4) beviljande av statsborgen och garantier som grundar sig på riksdagens samtycke samt avgivande av ansvarsförbindelser som kan jämställas med dem och avstående från regressrätt liksom även befrielse från borgensavgift,

5) allmänna föreskrifter om statsstöd samt klassificerings- och fördelningsgrunderna för stödet, om meddelandet av föreskrifter eller fastställandet av grunder är förknippat med omfattande prövningsrätt,

6) fördelning av samhällspolitiskt betydande anslag eller principerna för fördelningen samt fördelning av anslag regionalt, om fördelningsgrunderna inte ingår i författningar eller föreskrifter eller i motiveringen till statsbudgeten och det inte är fråga om anslag som är avsedda för ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader,

7) fastställande av ett genomsnittligt belopp i mark för kommunernas allmänna statsandelar samt genomsnittliga belopp i mark för de enhetspriser som utgör grund för statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet, bärkraftsklassificering och understöd enligt prövning till kommunerna samt föreskrifter som är avsedda för styrning av kommunalförvaltningen och föreskrifter om samarbete mellan kommuner, när kommunerna inte når avtal sinsemellan,

8) överlåtelse och uthyrning av statens egendom inom ramen för markbelopp som anges i förordning samt bestämmande om användningen av egendom som staten fått som arv,

9) fördelning av penningautomatföreningens avkastning,

10) samhällspolitiskt och ekonomiskt betydande koncessioner,

11) export eller transitering av försvarsförnödenheter, om det inte är fråga om förnödenheter till ett ringa värde eller tillfällig utförsel ur landet.

11 c §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs utöver de ärenden om vilka stadgas i 11, 11 a och 11 b §§ följande övriga ärenden :

1) statsbegravning,

2) bestämmande i enskilda fall att ett ärende eller en handling skall beläggas med sekretess samt förlängning av sekretesstiden för en handling, samt

3) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande styrelse- och förvaltningsärenden, om vilka inte stadgas att de hör till någon annan myndighets befogenhet.

11 d §

Utöver vad som stadgas i 11 och 11 a–11 c §§ skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:

1) tjänsteutnämningar samt förflyttning till en tjänst och förordnande till en uppgift,

2) förordnande av medlemmar i direktionerna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar,

3) förordnande av medlemmar och sakkunniga i nämnder, råd och andra därmed jämförbara organ som har andra än beredningsuppgifter,

4) ärenden som gäller statens affärsverk samt statliga bolag och utövande av statens delägarrätt i andra bolag

5) fonder utanför statsbudgeten,

6) ärenden som gäller statliga val,

7) ärenden som gäller markens externa värde,

8) ärenden som gäller Finlands Bank, Postbanken Ab, statens säkerhetsfond, affärsbankerna och folkpensionsanstalten samt ärenden som gäller tryggande av deponenternas fordringar i andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,

9) ärenden som gäller avgifter och avgiftsgrunder,

10) tillstånd som gäller expropriation,

11) ärenden som gäller kärnenergi,

12) ärenden som gäller underställning.

12 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs följande ärenden som gäller samarbete och meningsskiljaktigheter mellan olika myndigheter:

1) oklarheter om vilket ministerium som skall handlägga ett ärende samt vid behov beslut om att ett ärende skall beredas gemensamt vid två eller flera ministerier,

2) ärenden i vilka statsrådets finansutskott inte förordar det avgörande som ett ministerium planerat och ministern inte avstår från det,

3) avgöranden som är bundna vid förhandlingar vilka enligt gällande stadganden skall föras mellan ministerier eller mellan ett ministerium och någon annan myndighet eller avgöranden som är bundna vid ett bindande utlåtande av ett annat ministerium eller en annan myndighet och i vilka ett ministerium ämnar avvika från den andra partens synpunkt,

4) andra till flera ministeriers verksamhetsområde hörande ärenden i vilka ministerierna inte når enighet sinsemellan.

13 §

Ärenden som ankommer på statsrådet och ministerierna och som enligt 11 §, 11 a–11 d och 12 §§ inte skall handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs vid det berörda ministeriet enligt vad som stadgas i lagen om statsrådet.

15 §

Utrikesministeriet handlägger ärenden angående:


6) fördrag med främmande stater, om dessa inte hör till verksamhetsområdet för något annat ministerium;


35 §

Den minister som är chef för ett ministerium eller någon annan medlem av statsrådet som handlägger ärenden vilka hör till ministeriets verksamhetsområde avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet. En tjänsteman som är föredragande vid ministeriet kan dock ges i uppdrag att avgöra andra ärenden än sådana som är av principiell betydelse eller vittsyftande.

Stadgas i förordningen om ett ministerium inte om de ärenden som skall avgöras av tjänstemän som är föredragande vid ministeriet, fattas beslut av den minister som är chef för ministeriet eller, om de ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde i enlighet med fastställd arbetsfördelning handläggs av flera än en medlem av statsrådet, av respektive minister.

Bestämmelserna om de ärenden som skall avgöras av tjänstemän skall framgå av ministeriets arbetsordningar eller dessas bilagor. Ministeriets arbetsordning och bilagorna till den skall tillhandahållas vid ministeriet.

36 §

En minister kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som har uppdragits åt en tjänsteman för avgörande, dock inte ett ärende som skall avgöras vid ministeriets sammanträde, om inte annat stadgas i lag.

Anser en tjänsteman att ett ärende, i vilket han enligt 35 § har beslutanderätten, i ett enskilt fall är av principiell betydelse eller vittsyftande, skall ärendet innan det avgörs bringas till ministerns kännedom.

37 §

Kanslichefen eller statssekreteraren samt understatssekreteraren och en avdelningschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende, som annars skulle få avgöras av en underlydande.

5 a kap.

Beredning av ärenden som gäller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

49 a §

Vid statsrådet skall finnas ett utskott för ärenden som gäller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-ministerutskottet) med statsministern som ordförande och som medlemmar utrikesministern, justitieministern, finansministern, ministern som har förordnats att handlägga utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern samt den minister till vars verksamhetsområde det ärende som handläggs hör. Vid behov kan statsministern förorda ytterligare två ministrar till adjungerade medlemmar i utskottet.

I handläggningen av ett ärende i EES- ministerutskottet deltar också en annan än i 1 mom. avsedd minister när till det ärende som handläggs anknyter frågor som hör till hans verksamhetsområde.

Om en minister som är medlem av EES- ministerutskottet av skäl som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sitt uppdrag, skall den minister som förordnas till vikarie för honom vara medlem av EES-ministerutskottet.

EES-ministerutskottet skall förberedelsevis handlägga de ärenden i anslutning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som skall behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde eller avgöras i ministerierna och som statsministern bestämmer att skall handläggas i utskottet eller beträffande vilket rådet för EES-ärenden anser det vara befogat att de handläggs i utskottet.

Stadgandena i denna paragraf inverkar inte på vad som stadgas om ärenden som skall handläggas i andra ministerutskott.

49 b §

För samordning av beredningen av EES- ärenden skall som ett rådgivande organ i samband med utrikesministeriet finnas ett råd för EES-ärenden. Statsrådet förordnar medlemmarna i rådet för en mandatperiod på högst tre år åt gången.

Rådet har högst 16 medlemmar, som skall företräda statsrådets kansli, ministerierna, justitiekanslersämbetet samt republikens presidents kansli och Finlands Bank. Varje medlem har en personlig suppleant som förordnas av statsrådet. Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande för rådet och en till vice ordförande.

Rådet kan inrätta sektioner. Till sektionsmedlemmar kan rådet kalla även utomstående personer.

Rådet har rätt att utse sekreterare och höra sakkunniga.

Till medlemmarna i rådet och dess sektioner, suppleanterna, de sakkunniga och sekreteraren betalas inte arvode.

50 §

Även en tjänsteman träffar sitt avgörande på föredragning av en annan tjänsteman, om inte annat stadgas i förordning eller om inte ärendet gäller endast registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Föredragning behövs inte i ärenden som gäller ministeriets interna personal- och ekonomiförvaltning, med undantag av ärenden som gäller anställningsförhållanden, om inte annat stadgas eller bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.