1375/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut föreskrivs om vilka av fordonsförvaltningens prestationer som är avgiftsbelagda och om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer.

2 §
A avgiftsfrioffentligrättsliga prestationer

Fordonsförvaltningens avgiftsfria offentlig-rättsliga prestationer är följande övervakningsuppgifter som utförs i syfte att främja trafiksäkerheten:

1) trafikövervakning,

2) övervakningsuppgifter som avses i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1371/93) till den del nedan inte föreskrivs annorlunda,

3) övervakningsuppgifter som avses i lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/78), och

4) bilskolornas och övningsbanornas övervakningsuppgifter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka fordonsförvaltningen uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är

Prestationer för besiktning och förarexamina:

a) typbesiktning,

b) beslut och intyg som rör fordons konstruktion och utrustning,

c) beslut och utlåtanden som rör installering och reparation av trafikförnödenheter,

d) beslut som anknyter till förarexamina och förarundervisning, samt

e) beslut som rör VAK- och ADR-utbildning och -körtillstånd.

Ärenden som gäller inteckning i bil.

Registreringsprestationer.

Körkortsprestationer.

Övriga prestationer:

a) fotostatkopior som ersätter originala dokument,

b) kopior av statistik,

c) intyg över betald skatt, och

d) intyg i annat ärende.

För förhandsbesked som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/69) uppbärs hälften av prestationens självkostnadsvärde.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka fordonsförvaltningen uppbär avgifter som är lägre än självkostnadsvärde är följande:

1) sådan inspektion av koncessionshavares lokaler och anordningar som förutsätts för att verksamhet enligt 9 § lagen om koncession för fordonsbesiktning skall kunna inledas 750 mark
2) beslut om ansökningar, genom vilka har yrkats rättelse med stöd av 2 § lagen om Bilregistercentralen (988/92) eller 12 § lagen om koncession för fordonsbesiktning, samt beslut i ärenden som med stöd av 106 b § vägtrafiklagen (267/81) har hänskjutits till fordonsförvaltningen 250 mark
3) med stöd av 82 d § vägtrafiklagen fattat beslut som gäller undantag från hälsokraven för körkortstillstånd och med stöd av 37 § 4 mom. körkortsförordningen (845/90) fattat beslut som gäller undantag från hälsokraven för yrkeskörtillstånd 150 mark

Fordonsförvaltningen uppbär en avgift på 5 000 mark som är högre än självkostnadsvärde för beslut om givande av registreringsskyltar som innehåller ett särskilt registreringstecken.

I tillsynsavgift uppbärs hos Bilregistercentralen och övriga inrättningar som utför fordonsbesiktning en mark för varje besiktning som utförs under föregående månad.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som fordonsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) av fordonsförvaltningen ordnad utbildning som är avsedd för personer utanför fordonsförvaltningen och som inte hör till fordonsförvaltningens informationsverksamhet,

2) andra trycksaker än sådana som hör till fordonsförvaltningens informationsverksamhet,

3) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

4) andra fotostatkopior än de som avses i 3 §, elektroniska dokument eller andra avskrifter av eller utdrag ur handlingar som är i fordonsförvaltningens besittning, och

5) avsändande av handlingar och annat material.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.