1355/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) 9 § 2 mom., 44 §, 80 § 1 mom. och 83 §,

ändras 3 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 7 § 2 mom., 8 § 1 och 2 mom., 11 §, 16 § 2 mom., 21 §, 26 § 2 och 4 mom., 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom., 37 och 38 §§, 43 § 1 mom., 45 och 46 §§, 47 § 1 mom., 49 § 2 mom., 50 § 2 mom., 70–78 §§, 79 § 1 mom., 80 §, 81 § 1 och 3 mom., 82 § 2 mom., 85 § 1 och 3 mom., 88–91 §§, 93 § 1 mom., 105 §, 115 § 1 mom., 119 § 1 mom. och 125 §, samt

fogas till lagen nya 75 a, 77 a och 77 b §§ samt till 85 § ett nytt 4 mom., som följer:

3 §

För främjande av fiskerihushållningen och förverkligande av övriga i 1 § avsedda syftemål indelas vattenområdena, oberoende av ägoförhållandena samt den kommunala indelningen, i fiskeområden.

Statens fiskeriförvaltning sköts av jord- och skogsbruksministeriet. Distriktsmyndigheter inom fiskeriförvaltningen är landsbygdsnäringsdistrikten.

6 §

Då yrkesfiskets behov det förutsätter, kan landsbygdsnäringsdistriktet arrendera ut fångstplats för lax eller havsöring inom ett vattenområde som avses i 1 mom. för bedrivande av sådant fiske eller för viss tid meddela tillstånd att använda fångstplatsen. Landsbygdsnäringsdistriktet kan även meddela annan än i 1 mom. avsedd utlänning tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom nämnda område.

7 §

Om annat fiske inom ett vattenområde som nämns i 1 mom. beslutar fiskeområdet. Hör vattenområdet till två eller flera fiskeområden, skall fiskeområdena gemensamt besluta i ärendet. Vid beslutet skall särskilt yrkesfiskarnas behov beaktas.

8 §

Utöver vad 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. stadgar om fiske inom allmänt vattenområde, har var och en rätt att meta och pilka även på annat vattenområde med undantag av forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt sådana vattenområden inom vilka fiske med stöd av något annat stadgande är förbjudet. För tävlingar i mete eller pilkfiske eller andra motsvarande tillställningar skall också inhämtas tillstånd av fiskerättsinnehavaren.

Den som inte endast tillfälligt är bosatt i kommunen får bedriva fångst av siklöja, nors, strömming och vassbuk med nät i havet på sådant vattenområde i kommunen som inte hör till allmänt vattenområde och som ligger i yttre skärgården eller gränsar mot öppen fjärd. Ligger ett sådant vattenområde inom byarågång får den som inte endast tillfälligt är bosatt i byn också bedriva krokfiske, dock inte med långrev eller kastdrag.


11 §

Om i 1 § nämnda syftemål eller särskilda skäl kräver det, har ett landsbygdsnäringsdistrikt rätt att inom ett bestämt område begränsa fiske som avses i 8 § eller beviljandet av tillstånd som avses i 9 § eller förbjuda dem för bestämd tid.

Ett fiskeområde kan på begäran av vattenområdets ägare eller på eget initiativ på grund av fiskevattnets ringa avkastning eller av något annat giltigt skäl utfärda ett förbud eller en begränsning som avses i 1 mom. för en tid av högst sex månader. Föreligger upprepat behov av förbud eller begränsning, skall bestämmelsen underställas landsbygdsnäringsdistriktet för fastställelse.

16 §

Skulle vården av fiskbeståndet i ett vattendrag eller det fiskeriekonomiska tillgodogörandet av beståndet väsentligt försvåras av att något vattenområde lämnas outnyttjat, kan fiskeområdet uppmana vattenområdets ägare att arrendera ut området för yrkesfiske.


21 §

Den som bedriver yrkesfiske har rätt att på sådana statsägda havsstränder samt holmar och skär i havet, som inte reserverats för annat bruk, enligt anvisning av landsbygdsnäringsdistriktet och på skäliga villkor som fastställts av detta få ett jordområde upplåtet åt sig på arrende för uppförande av för fisket behövliga förvaringsutrymmen, för torkning av fångstredskap och för tillfällig inkvartering som är nödvändig vid yrkesutövningen.

26 §

Fiske får inte bedrivas i en kanal som leder vatten till ett kraftverk eller något annat verk, inte heller på en sträcka av etthundra meter nedanom en dammbyggnad som sträcker sig över hela vattendraget. Fiskeområdet kan då tryggandet av fiskbeståndet det förutsätter förbjuda fiske nedanom dammbyggnaden även på en längre sträcka än etthundra meter samt även i vattenmagasinet ovanom dammbyggnaden samt i en konstgjord sjö eller någon annan konstgjord bassäng.


Ett fiskeområde kan på villkor som det anses lämpliga bevilja lättnader i förbud mot att bedriva fiske inom områden som avses i 1 och 2 mom.

32 §

Ett fiskeområde kan för bestämd tid för ett visst vattenområde utfärda sådana bestämmelser om tillåten maskvidd för fångstredskap som avviker från vad som stadgas i förordning, om uppnåendet av de i 1 § nämnda syftemålen de särskilt kräver.

Av orsaker som nämns i 2 mom. kan fiskeområdet även för viss tid förbjuda eller inskränka användningen också av andra än av garn tillverkade, i övrigt tillåtna redskap.

35 §

Ett fiskeområde kan för ett visst vattenområde bestämma att i 1 mom. avsedda mål gäller en viss fisk- eller kräftart eller bestämma att nämnda mått skall vara större än vad som stadgas i förordning, om uppnåendet av de i 1 § avsedda syftemålen det kräver.

37 §

Landsbygdsnäringsdistriktet har då särskilda skäl föreligger rätt att för ett visst vattendragsområde eller en del därav för viss tid eller till vidare på villkor som distriktet uppställer och med avvikelse från vad denna lag eller med stöd därav utfärdad förordning stadgar eller med stöd av dessa givet beslut föreskriver, meddela tillstånd

1) att använda förbjudet fångstredskap eller fiskesätt,

2) att fånga fredad fisk eller kräfta under fredningstid, eller

3) att fånga fisk eller kräfta som inte fyller stadgat eller föreskrivet mått.

Om särskilda förhållanden inom ett visst vattenområde eller viktiga synpunkter i anslutning till vården av fiskbeståndet det förutsätter kan fiskeområdet för viss tid förbjuda användningen av ett visst fångstredskap eller vissa fiskesätt inom området.

38 §

Landsbygdsnäringsdistriktet kan för omplantering, fiskodling, forskning eller något annat ändamål i anslutning till fiskevården, på de villkor som distriktet bestämmer, för viss tid meddela tillstånd att med fiskerättsinnehavarens medgivande fånga fisk eller kräftor med avvikelse från de stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av denna lag. Ett sådant tillstånd får inte överföras på någon annan.

43 §

Ett fiskeområde kan för uppnående av de syftemål som nämns i 1 §, om inte andra medel lämpligen står till buds, för en tid av högst tio år grunda ett fredningsområde inom ett vattenområde där värdefulla fiskarter leker eller uppehåller sig eller vilket de använder som vandringsled.


45 §

Gränserna för ett fredningsområde kan utredas vid en lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av fiskeområdet. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och vid förrättningen skall i övrigt tillämpas vad som i lagen om skifte stadgas om rågång. Kostnaderna för förrättningen betalas av fiskeområdets medel, om inte staten åtar sig att svara för dem.

Fiskeområdet är vid behov skyldigt att dra försorg om att gränserna för fredningsområdet är utmärkta på vederbörligt sätt.

Inskränkningarna i användningen av ett fredningsområde skall fiskeområdet kungöra med iakttagande av vad som stadgas om offentliga kungörelser samt vid behov genom att sätta upp anslagstavlor i det fredade vattenområdets omgivning. Fiskeområdet skall också dra försorg om övervakningen av att ovan nämnda inskränkningar iakttas.

46 §

Ett fredningsområde kan dras in genom beslut av fiskeområdet. Beslutet träder i kraft då fiskeområdet kungjort detta med iakttagande av vad som stadgas om offentliga kungörelser.

Indragningen av ett fredningsområde upphäver de begränsningar som gäller området.

47 §

Om fredningen av ett område med tanke på genomförande av planering eller ordnande av trafikförhållandena eller för något annat viktigt allmänt ändamål borde upphävas helt eller delvis eller om inskränkningarna i dess användning borde ändras, och om fiskeområdet inte har bifallit en framställning om detta, kan den myndighet som saken gäller hos vattendomstolen ansöka om indragning av fredningsområdet.


49 §

Har ett fiskelag inte konstituerat sig, utövas dess verksamhet enligt lagen om samfälligheter (758/89).

50 §

Beträffande möteskallelsens innehåll och hur den skall tillkännages delägarna i fiskevattnet gäller på motsvarande sätt 11 och 12 §§ lagen om samfälligheter. Kostnaderna för stämman betalas av kommunens medel och kommunen är berättigad att uppbära kostnaderna hos fiskelaget. Sammankommer alla delägare utan möteskallelse, är stämman likväl beslutför.

70 §

Organ för fiskeområdet är fiskeområdets stämma, fiskeområdets styrelse och disponenten.

71 §

Medlemmar i ett fiskeområde är fiskelagen, ägarna av vattenområdet, inom fiskeområdet verksamma organisationer för yrkesfiskare och inom fiskeområdet verksamma organisationer för tillvaratagande av fritidsfiskarnas intressen.

Närmare stadganden om organisationer som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning.

72 §

Fiskeområdets beslutanderätt utövas av fiskeområdets stämma. Stämma hålls minst en gång om året.

Extra stämma för fiskeområdet skall sammankallas när fiskeområdets stämma så beslutar, när fiskeområdets styrelse anser det vara behövligt eller när minst en tiondedel av fiskeområdets medlemmar skriftligen begär det av styrelsen för behandling av visst ärende eller när det är behövligt för behandling av ett rättelseyrkande som avses i 85 §.

73 §

Till fiskeområdets stämma får fiskeområdets medlemmar sända företrädare enligt följande

1) fiskelag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar får sända en företrädare,

2) de ägare av ett vattenområde vilka inte hör till något fiskelag men vilkas områden omfattar minst 50 hektar får var och en sända en företrädare,

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda ägare av ett vattenområde får registerbyavis sända en gemensamt vald företrädare,

4) yrkesfiskarnas organisationer får var och en sända en företrädare, och

5) de organisationer som företräder fritidsfiskarna får var och en sända en företrädare.

Närmare stadganden om organisationer som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten utfärdas genom förordning.

74 §

Vid fiskeområdets stämma har varje medlem av fiskeområdet en röst. Stämman väljer en ordförande.

Den åsikt som har biträtts av över hälften av de avgivna rösterna blir stämmans beslut. Vid val blir den vald som fått mest röster. Faller rösterna lika avgör stämmoordförandens åsikt, förutom vid val då lotten avgör.

75 §

Fiskeområdes stämma har till uppgift att

1) avgöra de ärenden som avses i 7 § 2 mom., 11 § 2 mom., 16 § 3 mom., 26 § 2 och 4 mom., 32 § 2 och 3 mom., 37 § 2 mom., 43 §, 46 § 1 mom. samt 79 och 81 §§,

2) godkänna ett reglemente för fiskeområdet och ändring av detta,

3) utse medlemmarna i fiskeområdets styrelse,

4) fastställa fiskeområdets årliga verksamhetsplan och plan för användningen av medel samt verksamhetsplan på längre sikt än ett år,

5) fatta beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, samt

6) besluta om rättelse av ett beslut som har fattats av fiskeområdets stämma eller fiskeområdets styrelse.

75 a §

Landsbygdsnäringsdistriktet sammankallar ett fiskeområde till dess första stämma sed fiskeområdets gränser fastställts.

76 §

Till fiskeområdets styrelse hör högst tio fiskeområdets stämma valda medlemmar. Stämman utser en av dessa till ordförande i styrelsen och en till vice ordförande.

Mandatperioden för styrelsens medlemmar är tre år. Om en medlem avgår eller permanent är förhindrad att fullgöra sin uppgift, väljs i hans ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden. Årligen väljs en tredjedel av styrelsens medlemmar.

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.

77 §

Fiskeområdets styrelse har till uppgift

1) att avgöra de ärenden som nämns i 16 § 2 mom. och 45 §,

2) att bereda de ärenden som skall behandlas vid fiskeområdets stämma och verkställa fiskeområdets beslut,

3) att tillkännage fiskeområdets och myndigheternas beslut och föreskrifter,

4) att sörja för tillsynen över fisket och tillsättandet av fiskeövervakare enligt denna lag samt övriga praktiska uppgifter som ankommer på fiskeområdet, och

5) att anställa och avskeda fiskeområdets funktionärer.

77 a §

Medlemmar i och anställda hos ett fiskeområdes organ handlar under tjänstemannaansvar i förvaltnings- och tillsynsuppgifter enligt denna lag. I dessa ärenden skall iakttas vad lagen om förvaltningsförfarande (598/82), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) och lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) stadgar om myndigheter.

Reglemente samt plan för nyttjande och vård
77 b §

I fiskeområdes reglemente skall närmare föreskrifter ges om hur handläggningen av ärendena skall ordnas vid fiskeområdes stämma, om röstlängd, om ärenden som skall behandlas vid stämman samt om styrelsens och disponentens uppgifter.

På fiskeområdes stämma ankommande uppgifter, med undantag av ärenden som avses i 75 § 2–6 punkten, kan genom fiskeområdets reglemente överföras på fiskeområdets styrelse.

Genom fiskeområdes reglemente kan enligt denna lag på fiskeområdets styrelse ankommande uppgifter överföras på disponenten.

78 §

I fiskeområdes reglemente skall anges

1) fiskeområdets namn och dess förvaltnings hemort samt i stora drag de vattenområden som fiskeområdet omfattar,

2) hur valet av företrädare vid fiskeområdets stämma skall ordnas,

3) när fiskeområdet skall hålla stämma,

4) hur fiskeområdets stämma sammankallas och hur ärendena vid denna handläggs,

5) hur styrelsens verksamhet och handläggning av ärendena vid dess sammanträden är ordnad,

6) hur handlingar undertecknas på fiskeområdets vägnar,

7) fiskeområdets funktionärer, deras uppgifter och avlöning samt hur de anställs,

8) grunderna för användning av medel och för räkenskapsföringen, inom vilken tid verksamhetsberättelse skall avfattas och bokslut uppgöras samt hur räkenskaperna skall granskas,

9) hur meddelanden tillkännages, samt

10) andra omständigheter av betydelse med tanke på fiskeområdets verksamhet.

Reglementet bereds av fiskeområdet och fastställs av landsbygdsnäringsdistriktet.

79 §

För uppnående av de mål som anges i 1 § i denna lag skall fiskeområdet inom en tid som bestäms av landsbygdsnäringsdistriktet ta i bruk en plan för nyttjande och vård av området, vilken innefattar en utredning om fiskbeståndens tillstånd inom fiskeområdet samt de allmänna riktlinjerna för vården och ordnandet av fisket.


80 §

Anser landsbygdsnäringsdistriktet att en och samma plan för nyttjande och vård, med däri intagna föreskrifter om samverkan mellan fiskeområdena, borde godkännas att gälla två eller flera till varandra gränsande fiskeområden, skall distriktet uppmana dessa områden att i samverkan utarbeta ett förslag om detta.

Fiskeområde kan också hos landsbygdsnäringsdistriktet ta initiativ till åstadkommande av beredning av en gemensam plan för nyttjande och vård.

81 §

Förslag till plan för nyttjande och vård skall av vart och ett fiskeområde godkännas genom beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna i fiskeområdet. Blir förslaget inte godkänt med ovan nämnda majoritet, skall förslaget underställas landsbygdsnäringsdistriktet. Landsbygdsnäringsdistriktet kan med stöd av 79 § göra de ändringar i förslaget som konstateras vara nödvändiga.


I ett beslut som fattats av landsbygdsnäringsdistriktet med stöd av 1 mom. får den vars rätt ärendet gäller söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet inom trettio dagar efter delfåendet av beslutet.

82 §

En innehavare av fiskerätt eller en medlem i fiskeområdets stämma eller fiskeområdets styrelse får inte utan grundad anledning genom någon åtgärd eller försummelse försvåra förverkligandet av nämnda plan.


85 §

Den vars rätt ett beslut som fiskeområdets stämma eller styrelse har fattat gäller, får, om beslutet inte skall underställas, med åberopande av att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller fiskeområdets reglemente eller avviker från vad i planen för nyttjande och vård är föreskrivet yrka rättelse av beslutet hos fiskeområdets stämma.


Om rättelse inte företas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i beslutet genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 60 dagar efter delfåendet av beslutet. På ändringssökande tillämpas vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om ändringssökande i förvaltningsmyndigheters beslut. Besvärsmyndigheten kan besluta att det beslut som klandras kan verkställas genast och före slutligt utslag i ärendet givits om särskilda skäl härtill föreligger och verkställandet inte gör rättelseyrkandet gagnlöst.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd skall likaså behandla sådan klagan som avses i 2 § lagen om extraordinärt ändringssökande i förvaltningsärenden (200/66) och som gäller ett beslut av ett fiskeområde. I övrigt gäller om extraordinärt ändringssökande i beslut av detta slag vad som stadgas i den nämnda lagen.

88 §

Var och en som fyllt 18 år och som bedriver fångst av fisk eller kräfta skall årligen betala en fiskevårdsavgift till staten. Detta gäller dock inte den som metar med mask som bete så som stadgas genom förordning. Fiskevårdsavgiften är 80 mark om året. Jord- och skogsbruksministeriet uppbär avgifterna justerade enligt stegringen i levnadskostnadsindex. Justeringen skall ske med fulla tio procent.

89 §

Bevis över att fiskevårdsavgift betalts skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för ägaren av vattenområdet eller innehavaren av fiskerätten eller för den som inom området har till uppgift att övervaka att stadgandena och bestämmelserna angående fiske iakttas.

90 §

I statsförslaget skall årligen för främjande av fiskerihushållningen på riksnivå och regional nivå tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter. För ändamålet skall likväl beviljas minst det belopp som influtit i fiskevårdsavgifter året före det för vilket statsförslaget är uppgjort.

91 §

De i form av fiskevårdsavgifter influtna medlen tillkommer ägarna av vattenområden som ersättning för utnyttjandet av fiskevatten och fiskeområdena och fiskebranchens organisationer för verksamhet som främjar fiskerihushållningen samt staten för betalning av de utgifter som föranleds av avgiftens uppbörd.

Om ett belopp som enligt 1 mom. skulle tillfalla en ägare av ett vattenområde uppgår till högst 200 mark, utdelas medlen inte till ägaren utan ges till vederbörande fiskeområde.

Medel för ersättningar till ägarna av vattenområden och betalning av de utgifter som föranleds av fiskeområdenas verksamhet som nämns i 1 mom. beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet på de grunder som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Medel som är avsedda att användas för övriga i 1 mom. nämnda ändamål beviljas av jord- och skogsbruksministeriet och inom de gränser som jord- och skogsbruksministeriet fastställer av landsbygdsnäringsdistriktet. Vid utdelning av medel till ägare av vattenområden kan fiskeområdena anlitas.

Jord- och skogsbruksministeriet kan för användningen av medel som avses i 1 mom. uppställa resultatmål för mottagarna av medel, dock inte för ägare av vattenområden.

93 §

Förbudet enligt 92 § gäller inte

1) fisk eller kräfta som med stöd av ovan i 37 och 38 §§ avsett tillstånd av landsbygdsnäringsdistriktet får fångas med avvikelse från stadgandena eller bestämmelserna om fredningstid eller minsta mått, eller

2) fisk eller kräfta som odlats i fiskodlingsanstalt, uppfödningsdamm eller i sådan del av vattendrag som avskilts för fiskodling.


105 §

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske- eller kräftfångst eller tillåter han bedrivande därav på sätt som äventyrar fisk- eller kräftbeståndet eller bedriver han sådan fångst eller tillåter han att dylik fångst bedrivs i fiskevatten som står i förbindelse med annans fiskevatten på något sätt som uppenbarligen är till skada för annan fiske eller till men för fiskevårdsåtgärder i fiskevatten där annan har fiskerätt, kan landsbygdsnäringsdistriktet, sedan den som saken gäller beretts tillfälle att i saken inge utredning, förbjuda innehavaren av fiskerätt att tills vidare, under högst två år i sänder, nyttja sin fiskerätt eller inskränka den.

En innehavare av fiskerätt som är missnöjd med ett i 1 mom. avsett beslut av landsbygdsnäringsdistriktet får anföra besvär över beslutet hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut skall dock genast iakttas trots att besvär anförts.

115 §

Inom fiskezonen ombesörjs de uppgifter som ankommer på landsbygdsnäringsdistrikten och fiskeområdesförvaltningen av det landsbygdsnäringsdistrikt invid vars verksamhetsområde ifrågavarande del av fiskezonen är belägen. I fråga om sagda befogenhet anses gränserna mellan landsbygdsnäringsdistrikten fortsätta i samma riktning inom fiskezonen.


119 §

Som lax räknas, om inte något annat stadgas, även havsöring, insjööring och bäcköring eller bäckforell samt regnbågslax.


125 §

Har delägarna i samfällt vattenområde inte bildat ett sådant organiserat delägarlag som avses i lagen om samfälligheter, kan de vid fiskelagsstämma besluta om angelägenheter som gäller tagande av sand och annat material från vattenområdet, utarrendering av området eller del därav också för något annat ändamål än fiske, bedrivande av jakt inom området och om annan användning av detta samt om ersättning som uppbärs för sådan användning. Om handläggningen av ärendet och om beslut i det gäller i tillämpliga delar vad den ovan nämnda lagen stadgar om delägarstämma och därvid fattat beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På pilkfiskeavgifter som influtit innan denna lag trätt i kraft tillämpas tidigare lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

Tillstånd som beviljats med stöd av tidigare stadganden innan denna lag trätt i kraft förblir gällande enligt villkoren i tillstånden.

De fiskeområden som konstituerat sig innan denna lag trätt i kraft skall inom ett år från det denna lag trätt i kraft för fastställelse förelägga landsbygdsnäringsdistriktet reglementen som gjorts upp enligt denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 179/93
JsUB 26/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.